Raport zintegrowany
2022

6.2 Pożyczki udzielone wspólnemu przedsięwzięciu (Sierra Gorda S.C.M.)

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pożyczki udzielone Sierra Gorda S.C.M. zostały zakwalifikowane do aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na wysokie ryzyko kredytowe na moment początkowego ujęcia (POCI). Pożyczki POCI wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe przy wykorzystaniu analizy scenariuszowej i dostępnych wolnych środków pieniężnych Sierra Gorda S.C.M.

Warunki spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie operacji zagranicznych, w tym przewidywane terminy spłaty, zostały określone w poszczególnych umowach. Zgodnie z harmonogramem, kwota główna i odsetki płatne są na żądanie, nie później jednak niż do 15 grudnia 2024 r. Ze względu na implementację MSSF 9, na dzień 1 stycznia 2018 r. oszacowano oczekiwaną niezdyskontowaną stratę kredytową na moment początkowego ujęcia w kwocie 6 105 mln PLN (1 754 mln USD przeliczone kursem NBP USD/PLN 3,4813 z dnia 29 grudnia 2017 r.).

Spłaty zadłużenia przez Sierra Gorda S.C.M. uzależnione są od sytuacji finansowej tej spółki. W związku z dobrą sytuacją finansową w 2021 r. miały miejsce pierwsze spłaty w łącznej kwocie 308 mln USD (1 259 mln PLN). W roku 2022 r. nastąpiły kolejne płatności w łącznej kwocie 193 mln USD (789 mln PLN). Z uwagi na to, że rozliczenie pożyczki jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości, pożyczka ta nie stanowi inwestycji netto w rozumieniu MSR 21.15.

Grupa przeprowadziła wycenę pożyczki zgodnie z wymogami MSSF 9.5.5.17. Dla oszacowania oczekiwanych strat kredytowych wykorzystano analizę scenariuszową (MSSF 9.5.5.18) obejmującą założenia Grupy odnośnie spłacalności udzielonej pożyczki. Analizę scenariuszową oparto o przepływy pieniężne Sierra Gorda S.C.M. oszacowane w oparciu o aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych metali, które następnie zostały zdyskontowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe, ustalonej przy początkowym ujęciu pożyczki zgodnie z MSSF 9.B5.5.45 na poziomie 6,42%.

Pozostałe istotne założenia wykorzystane przy wycenie pożyczki dotyczą:

  • prawdopodobieństwa realizacji poszczególnych scenariuszy wyceny,
  • poziomu produkcji,
  • poziomu kosztów,
  • poziomu nakładów inwestycyjnych,
  • finansowania zewnętrznego Sierra Gorda S.C.M.,
  • formy i poziomu finansowania właścicielskiego Sierra Gorda S.C.M.,
  • opodatkowania na poziomie Sierra Gorda S.C.M.,
  • dystrybucji środków pieniężnych.

Przyszła realizacja założeń bądź jej brak zależeć będą od wielu czynników makroekonomicznych, operacyjnych, finansowych oraz uzgodnień pomiędzy partnerami JV (analiza wrażliwości wartości bilansowej pożyczki w Nocie 7.5.2.4).

2022 2021
Stan na 1 stycznia 8 314 6 069
Spłata pożyczek (kapitał i odsetki) (789) (1 259)
Naliczone odsetki 582 494
Nota 4.4 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości 873 2 380
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 623 630
Stan na 31 grudnia 9 603 8 314

Udzielona Sierra Gorda S.C.M. pożyczka oprocentowana jest stałą stopą procentową w wysokości 8%.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa oszacowała przewidywane przepływy z tytułu spłaty należności z tytułu udzielonych pożyczek Sierra Gorda S.C.M., w wyniku czego dokonano odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 873 mln PLN (w I półroczu 2022r. ujęto odwrócenie odpisu w kwocie 783 mln PLN, w II półroczu 2022 r. w kwocie 90 mln PLN). W okresie porównywalnym dokonano odwrócenia odpisu w kwocie 2 380 mln PLN.

Założenia przyjęte do szacunku przepływów pieniężnych Sierra Gorda S.C.M. (notowania cen metali oraz pozostałe kluczowe założenia) przedstawione zostały poniżej:

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte w szacowaniu przepływów pieniężnych – notowania cen miedzi i złota
Ścieżki cenowe zostały przyjęte uwzględniając aktualne prognozy rynkowe:
Okres 2023 2024 2025 2026 2027 LT
Cena miedzi [USD/t] 8 200 8 500 8 500 8 500 8 500 7 700
Cena złota [USD/oz] 1 750 1 750 1 700 1 600 1 550 1 500
Pozostałe kluczowe założenia dla szacunku przepływów pieniężnych
Okres życia kopalni / okres prognozy 26
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni (tys. t) 3 781
Poziom produkcji molibdenu w okresie życia kopalni (mln funtów) 239
Poziom produkcji złota w okresie życia kopalni (tys. oz) 1 151
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni 43,97%
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu (wykorzystana do wyliczenia wartości godziwej dla celów ujawnienia w Nocie 7) 9,75%
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD) 1 573
Wyniki wyszukiwania