Raport zintegrowany
2022

7.1 Instrumenty finansowe

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Aktywa finansowe
 
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
W wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody W wartości
godziwej
przez wynik
finansowy
Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem W wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody W wartości
godziwej
przez wynik
finansowy
Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem
Długoterminowe  521  90 10 072  709 11 392  615  32 8 366  585 9 598
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia 9 603 9 603 7 867 7 867
Pochodne instrumenty finansowe  5  709  714  10  585  595
Inne instrumenty finansowe
wyceniane w wartości godziwej
 521  85  606  615  22  637
Inne instrumenty finansowe
wyceniane w zamortyzowanym koszcie*
 469  469  499  499
Krótkoterminowe  829 1 926  755 3 510  632 2 920  249 3 801
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia  447  447
Należności od odbiorców*  751  426 1 177  627  397 1 024
Pochodne instrumenty finansowe  41  755  796  5  249  254
Środki pieniężne i ekwiwalenty* 1 200 1 200 1 904 1 904
Pozostałe aktywa finansowe  37  300  337  172  172
Razem  521  919 11 998 1 464 14 902  615  664 11 286  834 13 399
* W tym salda dotyczące aktywów i zobowiązań przeznaczonych do zbycia dotyczące 2021 r. zaprezentowane w tabeli poniżej. Pełna informacja dotycząca aktywów i zobowiązań przeznaczonych do zbycia zaprezentowana w Nocie 9.8.
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
W wartości
godziwej
przez wynik
finansowy
Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem W wartości
godziwej
przez wynik
finansowy
Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem
Długoterminowe  19 5 460  700 6 179  78 5 696 1 056 6 830

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych*

5 220 5 220 5 475 5 475

Pochodne instrumenty finansowe

 19  700  719  78 1 056 1 134

Pozostałe zobowiązania finansowe

 240  240  221  221
Krótkoterminowe  188 4 440  280 4 908  200 3 587  848 4 635

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych
papierów wartościowych*

1 223 1 223  474  474

Pochodne instrumenty finansowe

 154  280  434  41  848  889

Zobowiązania wobec dostawców*

3 076 3 076 2 919 2 919

Zobowiązania podobne – faktoring dłużny

 18  18  95  95

Pozostałe zobowiązania finansowe*

 34  123  157  159  99  258
Razem  207 9 900  980 11 087  278 9 283 1 904 11 465
* W tym salda dotyczące aktywów i zobowiązań przeznaczonych do zbycia dotyczące 2021 r. zaprezentowane w tabeli poniżej. Pełna informacja dotycząca aktywów i zobowiązań przeznaczonych do zbycia zaprezentowana w Nocie 9.8.
Aktywa finansowe – przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia) Stan na 31.12.2021
W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzowanego kosztu Razem
Długoterminowe 3 3
Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 3 3
Krótkoterminowe 13 22 35
Należności od odbiorców 13 2 15
Środki pieniężne i ekwiwalenty 20 20
Razem 13 25 38
Zobowiązania finansowe według zamortyzowanego kosztu  – zobowiązania związane z grupą zbycia Stan na 31.12.2021
Długoterminowe 66
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 66
Krótkoterminowe 66
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 19
Zobowiązania wobec dostawców 40
Pozostałe zobowiązania finansowe 7
Razem 132
Aktywa finansowe – z wyłączeniem aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)
Stan na 31.12.2021
W wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem
Długoterminowe  615  32 8 363  585 9 595
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia 7 867 7 867
Pochodne instrumenty finansowe  10  585  595
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej  615  22  637
Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie  496  496
Krótkoterminowe  619 2 898  249 3 766
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia  447  447
Należności od odbiorców  614  395 1 009
Pochodne instrumenty finansowe  5  249  254
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 884 1 884
Pozostałe aktywa finansowe  172  172
Razem  615  651 11 261  834 13 361
Zobowiązania finansowe – z wyłączeniem zobowiązań związanych z grupą zbycia

Stan na 31.12.2021

W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem
Długoterminowe  78 5 630 1 056 6 764
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 5 409 5 409
Pochodne instrumenty finansowe  78 1 056 1 134
Pozostałe zobowiązania finansowe  221  221
Krótkoterminowe  200 3 521  848 4 569
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych  455  455
Pochodne instrumenty finansowe  41  848  889
Zobowiązania wobec dostawców 2 879 2 879
Zobowiązania podobne – faktoring dłużny  95  95
Pozostałe zobowiązania finansowe  159  92  251
Razem  278 9 151 1 904 11 333
Zyski/(straty) z instrumentów finansowych ujęte w wyniku okresu
od 01.01.2022
do 31.12.2022
Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej do wyniku finansowego Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Instrumenty Zabezpieczające Ogółem
Nota 4.2
Nota 6.2
Przychody z tytułu odsetek 636 636
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 873 873
Nota 4.3 Przychody / (Koszty) z tytułu odsetek (60) 60
Nota 4.2 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych innych niż zadłużenie 233 767 (51) 949
Nota 4.3 Straty z tytułu różnic kursowych od zadłużenia (179) (179)
Nota 4.4 Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości 5 5
Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości (5) (5)
Nota 7.2 Przychody z umów z klientami (182) (182)
Nota 4.2
Nota 4.3
Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 400 400
Nota 4.2
Nota 4.3
Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (329) (310) (39)
Nota 4.3 Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów (29) (29)
Nota 4.2 Straty z wyceny do wartości godziwej należności finansowych (58) (58)
Pozostałe zyski / (straty) 2 (2)
Ogółem zysk/(strata) netto 246 2 278 (321) (432) 1 771
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej
do wyniku finansowego
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Instrumenty Zabezpieczające Ogółem
Nota 4.2
Nota 6.2
Przychody z tytułu odsetek 495 495
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 2 380 2 380
Nota 4.3 Koszty z tytułu odsetek (94) (94)
Nota 4.2 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych innych niż zadłużenie 181 1 358 (545) 994
Nota 4.3 Straty z tytułu różnic kursowych od zadłużenia (299) (299)
Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości (13) (13)
Nota 4.4 Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości 27 27
Nota 7.2 Przychody z umów z klientami (1 651) (1 651)
Nota 4.2
Nota 4.3
Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 453 453
Nota 4.2
Nota 4.3
Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (848) (848)
Nota 4.3 Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów (25) (25)
Nota 4.2 Straty z wyceny do wartości godziwej należności finansowych (39) (39)
Pozostałe straty (8) (8)
Ogółem zysk/(strata) netto (253) 4 247 (971) (1 651) 1 372
Hierarchia wartości godziwej instrumentów finansowych
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
wartość godziwa wartość
bilansowa
wartość godziwa wartość
bilansowa
Klasy instrumentów finansowych poziom 1 poziom 2 poziom 3 poziom 1 poziom 2 poziom 3
Pożyczki udzielone 20 7 787 9 623 22 8 193 8 336
Akcje notowane 422 422 516 516
Akcje nienotowane 99 99 99 99
Należności od odbiorców 751 751 627 627
Pochodne instrumenty finansowe, z tego: 357 357 (1 174) (1 174)
aktywa 1 510 1 510 849 849
zobowiązania (1 153) (1 153) (2 023) (2 023)
Długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane (2 560) (2 560) (2 913) (2 901)
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (1 952) (2 000) (2 034) (2 000)
Pozostałe aktywa finansowe 37 65 102
Pozostałe zobowiązania finansowe (34) (34) (159) (159)

Grupa nie ujawnia wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zamortyzowanym koszcie (za wyjątkiem udzielonych pożyczek, otrzymanych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz długoterminowych dłużnych papierów wartościowych), ponieważ korzysta ze zwolnienia wynikającego z MSSF 7.29 (Ujawnianie informacji o wartości godziwej nie jest wymagane, gdy wartość bilansowa jest zasadniczo zbliżona do wartości godziwej).

W bieżącym okresie sprawozdawczym w Grupie nie dokonano przesunięć między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych.

Metody oraz techniki wyceny wykorzystane przez Grupę Kapitałową przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych kategorii aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych.

Akcje notowane

Akcje wyceniono w oparciu o notowania GPW w Warszawie S.A. oraz TSX Venture Exchange w Toronto.

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe wyceniono w oparciu o notowania na rynku Catalyst prowadzone na GPW w Warszawie S.A.

Akcje/udziały nienotowane

Akcje/udziały nienotowane wyceniane są z zastosowaniem wyceny majątkowej wg skorygowanych aktywów netto. Do wyceny zostały wykorzystane dane wejściowe inne niż pochodzące z aktywnego rynku, które są obserwowalne (np. ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości będących przedmiotem wyceny, rynkowe stopy procentowe obligacji Skarbu Państwa i lokat terminowych w instytucjach finansowych, stopa dyskontowa wolna od ryzyka publikowana przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Należności od odbiorców

Należności z tytułu realizacji transakcji sprzedaży dla kontraktów rozliczających się ostatecznie wg cen z przyszłości, wyceniono do cen terminowych w zależności od okresu/miesiąca kwotowania umownego. Ceny terminowe uzyskuje się z systemu Reuters.

Dla należności objętych faktoringiem pełnym wartość godziwą ustala się na poziomie wartości należności przekazanej do faktora (wartość nominalna z faktury) pomniejszonej o odsetki stanowiące wynagrodzenie faktora. Ze względu na krótki okres pomiędzy przekazaniem należności do faktora a jej spłatą, wartości godziwej nie koryguje się o ryzyko kredytowe faktora i wpływ upływu czasu.

Pożyczki udzielone

W pozycji tej ujęto pożyczki wycenione w wartości godziwej dla których wartość godziwa została oszacowana na bazie przepływów kontraktowych (z umowy) przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy.

Pozostałe aktywa/zobowiązania finansowe

W pozycji tej ujęto należności/zobowiązania z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych, których termin płatności przypada dwa dni robocze po dniu kończącym okres sprawozdawczy. Instrumenty te wycenione zostały do wartości godziwej ustalonej według ceny referencyjnej rozliczenia tych transakcji.

Pochodne instrumenty finansowe – walutowe oraz walutowo-odsetkowe

W przypadku transakcji instrumentów pochodnych na rynku walutowym oraz transakcji walutowo-odsetkowych (CIRS), w celu ustalenia ich wartości godziwej posłużono się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. Cena terminowa dla kursów walutowych obliczona została na podstawie fixingu i odpowiednich stóp procentowych. Stopy procentowe dla walut oraz wskaźniki zmienności ich kursów są uzyskiwane z serwisu Reuters. Do wyceny opcji europejskich na rynkach walutowych posłużono się standardowym modelem Garmana-Kohlhagena.

Pochodne instrumenty finansowe – metale

W przypadku transakcji instrumentów pochodnych na rynku towarowym, w celu ustalenia ich wartości godziwej posłużono się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. W przypadku miedzi użyto oficjalne ceny zamknięcia London Metal Exchange, a w odniesieniu do srebra oraz złota – ceny fixing ustalonej na London Bullion Market Association. Wskaźniki zmienności oraz krzywe terminowe służące do wyceny instrumentów pochodnych na koniec okresu sprawozdawczego uzyskano z systemu Reuters. Do wyceny opcji azjatyckich na rynkach metali wykorzystana została aproksymacja Levy’ego do metodologii Blacka-Scholesa.

Otrzymane długoterminowe kredyty i pożyczki

Wartość godziwa kredytów i pożyczek szacowana jest poprzez zdyskontowanie związanych z tymi zobowiązaniami przepływów finansowych w terminach i na warunkach wynikających z umów przy zastosowaniu bieżących stóp. Wartość godziwa różni się od wartości bilansowej o kwotę prowizji zapłaconych w związku z otrzymanym finansowaniem.

Pożyczki udzielone

Do kategorii tej zaliczamy pożyczki udzielone wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zamortyzowanym koszcie, ze względu na wykorzystanie w wycenie do wartości godziwej założeń nieobserwowalnych. W oszacowaniu wartości godziwej tych pożyczek istotnym elementem szacunku są prognozowane przepływy pieniężne Sierra Gorda S.C.M., które stanowią nieobserwowalne dane wejściowe i zgodnie z MSSF 13 wartość godziwa tych aktywów klasyfikowana jest do poziomu 3 hierarchii. Stopa dyskonta przyjęta do wyliczenia wartości godziwej pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie wynosi 9,75% ( na dzień 31 grudnia 2021 r. 8%).

Szczegółowe ujawnienia w zakresie założeń przyjętych do wyceny pożyczek zaprezentowano w Nocie 6.2, natomiast wrażliwość wartości godziwej zakwalifikowanej do poziomu 3 dla udzielonych pożyczek w Nocie 7.5.2.4. Na dzień 31 grudnia 2022 r. założenia przyjęte do prognozowanych przepływów pieniężnych zastosowane do wyceny wartości godziwej są spójne z założeniami dot. obliczenia wartości bilansowej, natomiast różnica pomiędzy wartością bilansowa a wartością godziwą wynika z przyjęcia różnych stóp dyskontowych.

Pozostałe aktywa finansowe

W pozycji tej ujęto należność z tytułu płatności warunkowych związanych z umową zbycia spółki zależnej S.C.M. Franke, która została oszacowana na podstawie modelu prawdopodobieństwa, wynikającego z oferty wiążącej z uwzględnieniem dyskonta dla wypłat na lata przyszłe.

Wyniki wyszukiwania