Raport zintegrowany
2022

4.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Nota 7.1 Przychody z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: 270 383
wycena 109 208
realizacja 161 175
Przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 54 1
Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie 949 994
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie 2
Nota 4.4 Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 5 27
Rozwiązanie rezerw 62 34
Zysk ze zbycia wartości niematerialnych 134 1
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 57
Nota 9.8 Zysk ze zbycia jednostek zależnych 180
Otrzymane dotacje państwowe 19 24
Przychody z obsługi akredytyw, gwarancji 28 66
Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 66 34
Otrzymana rekompensata z tytułu zakupu energii elektrycznej za 2020 r. 39
Pozostałe 114 95
Pozostałe przychody operacyjne razem 1 881 1 757
Nota 7.1 Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (490) (768)
wycena (116) (141)
realizacja (374) (627)
Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych ( 5) (13)
Straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych (58) (39)
Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (64) (38)
Utworzenie rezerw (27) (88)
Przekazane wsparcie finansowe dla gmin (100)
Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (26)
Darowizny przekazane (55) (33)
Pozostałe (94) (67)
Pozostałe koszty operacyjne razem (919) (1 046)
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 962 711
Wyniki wyszukiwania