Raport zintegrowany
2022

Indeks treści GRI

Oświadczenie o stosowaniu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. sporządziły raport za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze standardem GRI Standards 2021
Wykorzystany standard GRI 1 GRI 1: Foundation 2021
Obowiązujący standard sektorowy GRI Nie opublikowano dotychczas zaktualizowanego standardu sektorowego dla branży wydobywczo-hutniczej

 


Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Miejsce ujawnienia Uwagi i wyjaśnienia
I. UJAWNIENIA PROFILOWE [GENERAL DISCLOSURES 2021]
Organizacja i jej praktyki raportowania
GRI 2-1 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Szczegóły dotyczące organizacji
GRI 2-2 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju organizacji
GRI 2-3 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Cykl raportowania i dane kontaktowe
GRI 2-4 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Korekty informacji
GRI 2-5 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Weryfikacja zewnętrzna
Działalność i pracownicy
GRI 2-6 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
GRI 2-7 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Pracownicy
GRI 2-8 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Inne osoby wykonujące pracę na rzecz organizacji
Zarządzanie
GRI 2-9 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Struktura zarządcza
GRI 2-10 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-11 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-12 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem
GRI 2-13 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem
GRI 2-14 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju
GRI 2-15 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Konflikt interesów
GRI 2-16 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Komunikacja kwestii krytycznych
GRI 2-17 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego dotycząca zrównoważonego rozwoju
GRI 2-18 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Ocena działań najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-19 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Polityka wynagrodzeń
GRI 2-20 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Proces ustalania wynagrodzenia
GRI 2-21 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Wskaźnik całkowitego rocznego wynagrodzenia
Strategia, polityki i działania
GRI 2-22 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Oświadczenie na temat strategii zrównoważonego rozwoju
GRI 2-23 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju
GRI 2-24 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Realizacja zobowiązań ujętych w Politykach
GRI 2-25 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Procesy niwelowania negatywnego wpływu
GRI 2-26 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Mechanizmy zasięgania porady i zgłaszania wątpliwości
GRI 2-27 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Zgodność z prawem i regulacjami
GRI 2-28 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Członkostwo w organizacjach
Angażowanie interesariuszy
GRI 2-29 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Podejście do angażowania interesariuszy
GRI 2-30 GRI 2. Ujawnienia profilowe 2021 Zbiorowe układy pracy
II. TEMATY ISTOTNE
GRI 3-1 GRI 3. Tematy istotne 2021 Proces określania tematów istotnych
GRI 3-2 GRI 3. Tematy istotne 2021 Lista tematów istotnych
Dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 306-1 306: Odpady 2020 Wytwarzanie odpadów i ich istotny wpływ
GRI 306-2 306: Odpady 2020 Zarządzanie istotnym wpływem odpadów
GRI 306-3 306: Odpady 2020 Odpady wytworzone w podziale na kategorie odpadów
Zapobieganie zmianom klimatu
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 302-1 302: Energia 2016 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
GRI 305-1 305: Emisje 2016 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)
GRI 305-2 305: Emisje 2016 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych z energii (zakres 2)
GRI 305-3 305: Emisje 2016 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3)
Zarządzanie zasobami wodnymi
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 303-1 303: Woda i ścieki 2018 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym
GRI 303-2 303: Woda i ścieki 2018 Zarządzanie skutkami związanymi ze zrzutami wód
GRI 303-3 303: Woda i ścieki 2018 Pobór wód
GRI 303-4 303: Woda i ścieki 2018 Zrzuty wód
GRI 303-5 303: Woda i ścieki 2018 Zużycie wody
Wpływ na gospodarkę
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 201-1 201: Wyniki ekonomiczne 2016 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
GRI 203-1 203: Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo Wskaźnik dotyczy również tematu Relacje ze społecznościami lokalnymi
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 308-1 308: Ocena środowiskowa dostawców Nowi dostawcy, którzy zostali poddani ocenie pod kątem wpływu na środowisko Wskaźnik dotyczy również tematu Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i ryzykami ESG
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 403-1 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-2 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
GRI 403-3 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Jednostka (i opis jej działań) odpowiadająca za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
GRI 403-4 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w sprawie bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-5 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Dbałość o zdrowie pracowników
GRI 403-7 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy w łańcuchu wartości organizacji
GRI 403-8 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-9 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Wypadki miejscu pracy
Etyka i transparentność
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 205-1 205: Przeciwdziałanie korupcji 2016 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka
GRI 205-2 205: Przeciwdziałanie korupcji 2016 Komunikacja i szkolenie w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych
GRI 205-3 205: Przeciwdziałanie korupcji 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
GRI 415-1 415: Polityka publiczna 2016 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie wspiera finansowo partii politycznych, polityków lub innych instytucji o podobnym charakterze.
Zachowanie bioróżnorodności
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 304-1 304: Bioróżnorodność 2016 Posiadane, dzierżawione, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi i obszarami o wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi
GRI 304-2 304: Bioróżnorodność 2016 Znaczący wpływ działań, produktów i usług
GRI 304-3 304: Bioróżnorodność 2016 Siedliska chronione lub odbudowane
Dobre miejsce pracy
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 401-1 401: Zatrudnienie 2016 Nowozatrudnieni pracownicy oraz fluktuacja pracowników
GRI 401-2 401: Zatrudnienie 2016 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych
GRI 405-1 405: Różnorodność i równość szans 2016 Różnorodność organów nadzorczych i zarządzających oraz pracowników Wskaźnik dotyczy również tematu Różnorodność i równość szans
GRI 405-2 405: Różnorodność i równość szans 2016 Stosunek wynagrodzenia zasadniczego i całkowitego kobiet do mężczyzn Wskaźnik dotyczy również tematu Różnorodność i równość szans
GRI 404-1 404: Szkolenia i edukacja 2016 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających rocznie na pracownika Wskaźnik dotyczy również tematu Rozwój pracowników
GRI 404-2 404: Szkolenia i edukacja 2016 Programy rozwoju umiejętności i ułatwiające zmiany Wskaźnik dotyczy również tematu Rozwój pracowników
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i ryzykami ESG
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 201-2 201: Wyniki ekonomiczne 2016 Implikacje finansowe oraz inne ryzyka i szanse związane ze zmianą klimatu Ujawnienie dotyczy KGHM Polska Miedź S.A. Ujawnienie zawiera opis ryzyk i szans oraz ich klasyfikację, metody stosowane do zarządzania ryzykiem lub szansą. Nie podano natomiast konsekwencji finansowych ryzyk lub szans przed podjęciem działań.
GRI 308-1 308: Ocena środowiskowa dostawców Nowi dostawcy, którzy zostali poddani ocenie pod kątem wpływu na środowisko Wskaźnik dotyczy także tematu Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Relacje ze społecznościami lokalnymi
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 413-1 413: Społeczności lokalne 2016 Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, ocenę wpływu i programy rozwojowe
GRI 203-1 203: Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo Wskaźnik dotyczy również tematu Wpływ na gospodarkę
Przestrzeganie praw człowieka
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 406-1 406: Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 Liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii
Rozwój innowacyjności
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
Wskaźnik własny Innowacje poprawiające efektywność energetyczną lub ograniczające negatywny wpływ na środowisko
Różnorodność i równość szans
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 405-1 405: Różnorodność i równość szans 2016 Różnorodność organów nadzorczych i zarządzających oraz pracowników Wskaźnik dotyczy również tematu Dobre miejsce pracy
GRI 405-2 405: Różnorodność i równość szans 2016 Stosunek wynagrodzenia zasadniczego i całkowitego kobiet do mężczyzn Wskaźnik dotyczy również tematu Dobre miejsce pracy
GRI 406-1 406: Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 Liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii Wskaźnik dotyczy również tematu Przestrzeganie praw człowieka
Rozwój pracowników
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 404-1 404: Szkolenia i edukacja 2016 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających rocznie na pracownika Wskaźnik dotyczy również tematu Dobre miejsce pracy
GRI 404-2 404: Szkolenia i edukacja 2016 Programy rozwoju umiejętności i ułatwiające zmiany Wskaźnik dotyczy również tematu Dobre miejsce pracy
Satysfakcja klientów
GRI 3-3 GRI 3. Tematy istotne 2021 Zarządzanie tematami istotnymi
GRI 417-1 417: Marketing oraz oznakowanie produktów i usług 2016 Wymogi dotyczące informacji o produkcie i usłudze oraz oznakowanie 100% – odsetek istotnych kategorii produktów i usług w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przebadanych na zgodność z procedurami oznakowania
Wyniki wyszukiwania