Raport zintegrowany
2022

Przeciwdziałania korupcji

GRI
  • 3-3
  • 205-1
  • 205-2
  • 205-3

W celu przestrzegania najważniejszych zasad związanych z zapobieganiem korupcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w roku 2020 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął na mocy uchwały decyzję o wdrożeniu w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017. W związku z wdrożeniem normy PN-ISO 37001:2017 w roku 2021 przyjęta została w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nowa Polityka Antykorupcyjna. Zespół powołany do przeprowadzenia prac wdrożeniowych przygotował, w tym zaktualizował i opracował, nowe regulacje z obszaru przeciwdziałania korupcji, zgodne z wymaganiami normy.

Podstawą Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi jest Zarządzanie Ryzykiem Korupcji, oparte na identyfikacji i ocenie ryzyka korupcji w poszczególnych procesach realizowanych przez podmioty z Grupy. Przyjęte procedury regulują proces zarządzania Ryzykiem Korupcji w Grupie Kapitałowej, w tym zarządzanie ryzykiem korupcji w odniesieniu do Organizacji Nadzorowanych i Partnerów Biznesowych. Określają szczegółowo standardy postępowania z działaniami o charakterze korupcyjnym, w tym w sytuacji konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków biznesowych, kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi czy zdarzeniach noszących znamiona oferty korupcyjnej. Określają również odpowiedzialność za naruszenie zapisów Polityki Antykorupcyjnej oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania korupcji.

Procedury merytoryczne systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Celem procedury jest zapewnienie, aby realizacja wszystkich procesów biznesowych w Grupie Kapitałowej KGHM była zgodna z przyjętą Polityką Antykorupcyjną, oraz zapewnienie, aby Zarządzanie Ryzykiem Korupcji było procesem ciągłym, gwarantującym odpowiedni poziom monitorowania i doskonalenia skuteczności przyjętych i stosowanych środków nadzoru. Procedura określa ramy Zarzadzania Ryzykiem Korupcji. W roku 2022 procedura została znowelizowana w związku z poszerzeniem jej zakresu o Zasady analizy due diligence kandydatów i personelu w KGHM Polska Miedź S.A.

Celem procedury jest zapewnienie zgodności działań i procesów prowadzonych przez osoby pracujące dla lub w imieniu podmiotów z Grupy KGHM z przyjętą Polityką Antykorupcyjną. Regulacje te mają zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników i reprezentantów podmiotów z Grupy KGHM.

Celem procedury jest zapewnienie, aby w ramach Zarządzania Ryzykiem Korupcji w odniesieniu do uzyskanych wyników oceny ryzyka stosowane były środki nadzoru zapewniające skuteczną odpowiedź na zagrożenia, odnoszące się do Organizacji Nadzorowanych oraz Partnerów Biznesowych.

Procedura określa, w jaki sposób zapewnić realizację Polityki Antykorupcyjnej w Organizacjach Nadzorowanych oraz jakie regulacje muszą być wdrożone i stosowane przez te organizacje. Określa również Zasady zarządzania ryzykiem związanym z Partnerami Biznesowymi.

Istotne elementy procedury to:

SZDA jest wdrażany w sposób zintegrowany, w związku z czym zaktualizowano również dokumentację systemową Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System jest monitorowany i doskonalony przez powołany w tym celu w roku 2022 zespół, któremu przewodniczy Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Upominki biznesowe

Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodnie z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze postępowania z działaniami o charakterze korupcji.

Konflikt interesów

Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesów. W razie wystąpienia konfliktu interesów lub takiej możliwości pracownicy są zobowiązani do jej ujawnienia poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku wypełnienia przez pracownika oświadczenia o możliwości wystąpienia konfliktu interesów Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji w podmiocie Grupy Kapitałowej wydaje opinię wraz ze wskazaniem ewentualnych ryzyk i możliwych do zastosowania barier prewencyjnych, z którą zapoznawany jest przełożony pracownika.

Weryfikacja partnerów biznesowych

Szczególnej kontroli podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, sprzedażowym i inwestycyjnym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu (weryfikacja partnerów biznesowych). Weryfikacja kontrahentów, w tym m.in. pod kątem ryzyka korupcji oraz możliwości wystąpienia konfliktu interesów, prowadzona jest zgodnie z wdrożoną w roku 2019 Procedurą weryfikacji w postępowaniach zakupowych, sprzedażowych i procesach inwestycyjnych realizowaną przez Departament Bezpieczeństwa KGHM Polska Miedź S.A. W roku 2022 opracowano nowelizację ww. procedury, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Grupy KGHM. Wprowadzenie noweli decyzją Zarządu planowane jest w I kwartale 2023 r.

Działania edukacyjne i komunikacyjne

199
Spotkań szkoleniowych z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów zrealizowanych w 2022 r.
1171
Łączna liczba pracowników przeszkolonych w 2022 r. w zakresie etyki i przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów

Co roku organizowane są kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy i przygotowywane są publikacje, skierowane do pracowników, dotyczące etyki i przeciwdziałania korupcji.

Od roku 2018 organizowane są cykliczne szkolenia z obszaru bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, w tym w zakresie etyki i przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów, dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. Szkoleniami objęci są wszyscy nowo zatrudniani pracownicy w podmiotach KGHM. Wszystkie materiały i instrukcje udostępniane są na bieżąco pracownikom na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w specjalnie utworzonej zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki i przeciwdziałania korupcji.

Prowadzone są także cykliczne spotkania i szkolenia dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W 2022 r. zrealizowano trzy takie szkolenia z zakresu wdrożenia w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. SZDA zgodnego z PN-ISO 37001.

W lutym 2022 r. z uwagi na wdrożenie Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi i wprowadzenie nowych regulacji wstrzymano funkcjonujące do tego czasu szkolenia e-learningowe z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów. W roku 2022 realizowano działania zmierzające do utworzenia nowego kursu on-line, którego uruchomienie planowane jest na II kwartał 2023 r.

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards obrazujące działania w sferze przeciwdziałania korupcji w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r.
Wskaźnik GRI Zagadnienie KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
205-1 Liczba zakładów ocenionych pod kątem ryzyka korupcji 11 128
205-2 Liczba członków ciał nadzorczych poinformowanych o politykach i procedurach antykorupcyjnych 10 105
Zarząd – liczba osób poinformowanych o politykach i procedurach antykorupcyjnych 5 64
Najwyższa kadra zarządzająca – liczba osób poinformowanych o politykach i procedurach antykorupcyjnych 29 157
Kadra kierownicza – liczba osób poinformowanych o politykach i procedurach antykorupcyjnych 683 1311
Stanowiska nierobotnicze – liczba osób poinformowanych o politykach i procedurach antykorupcyjnych 4 426 8 287
Stanowiska robotnicze – liczba osób poinformowanych o politykach i procedurach antykorupcyjnych 13 235 20 702
Liczba członków ciał nadzorczych przeszkolonych z przeciwdziałania korupcji 0 65
Zarząd – liczba osób przeszkolonych z przeciwdziałania korupcji 0 46
Najwyższa kadra zarządzająca – liczba osób przeszkolonych z przeciwdziałania korupcji 29 124
Kadra kierownicza – liczba osób przeszkolonych z przeciwdziałania korupcji 683 1 172
Stanowiska nierobotnicze – liczba osób przeszkolonych z przeciwdziałania korupcji 4 426 6 624
Stanowiska robotnicze – liczba osób przeszkolonych z przeciwdziałania korupcji 13 235 18 300
Liczba partnerów biznesowych (klientów/kontrahentów) poinformowanych o politykach i procedurach antykorupcyjnych 2 334 16 925
205-3 Liczba przypadków korupcji zakończonych zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym 0 218
Liczba przypadków korupcji zakończonych nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 1 1
Liczba przypadków korupcji zakończonych sprawami sądowymi dot. praktyk korupcyjnych 0 0
Wyniki wyszukiwania