Raport zintegrowany
2022

Kultura organizacyjna i komunikacja

GRI
 • 3-3
 • 2-26
 • 401-2
 • 403-6

Głównymi wartościami KGHM, łączącymi wszystkich pracowników i całą organizację, są: współdziałanie, odpowiedzialność, odwaga oraz zorientowanie na wyniki. Tworzą one DNA organizacji, są pomocne w podejmowaniu właściwych wyborów i sukcesywnym budowaniu KGHM. Szczegółowy opis powyższych wartości znajduje się w rozdziale dotyczącym ładu organizacyjnego – Etyka i wartości.

W KGHM relacje z pracownikami budowane są na wielu płaszczyznach i z wykorzystaniem licznych narzędzi, a komunikacja dotyczy zarówno ich pierwszych kroków w firmie, jak i rozwoju, zaangażowania oraz benefitów.

KGHM prowadzi wewnętrzną i zewnętrzną rekrutację, dzięki czemu zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę. Firma dba o markę pracodawcy pierwszego wyboru zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników. W dialogu z rynkiem pracy wizerunek dobrego pracodawcy wzmacniany jest poprzez eksponowanie w ofertach pracy kultury organizacyjnej opartej na wartościach oraz szerokiego wachlarza benefitów dla pracowników.

Wprowadzony w 2020 r.; jego celem jest poznanie organizacji przez nowych pracowników, jej struktury, celów, zasad działania. Dzięki temu mają szansę na szybkie wdrożenie do organizacji i płynne przejście do realizowania zadań. Ze szkoleń pracownicy dowiadują się, jaką firma ma misję, wizję, strategię, co jest jej przedmiotem działalności, jak wygląda proces technologiczny, a także jakie obowiązują zasady poruszania się. W ramach szkoleń omawiane są również kwestie HR-owe.

Prowadzony regularnie z użyciem różnych narzędzi. Ważną rolę w tym procesie odgrywają m.in. związki zawodowe, Komisja Etyki, mediator czy platforma sygnalistów. Ponadto w KGHM realizowane jest badanie zaangażowania pracowników Centrali Spółki oraz w oddziałach, które pozwala zdiagnozować mocne i słabsze strony kultury organizacyjnej Spółki oraz wskazuje obszary do zmiany. W 2022 r. odbyło się ono po raz drugi i koncentrowało się na kluczowych dla KGHM obszarach. W badaniu zaangażowania dotyczącym środowiska pracy, które odbyło się pod hasłem „Porozmawiajmy o firmie, bo łączy nas miedź”, wzięło udział 71,3% pracowników, czyli ponad 13 tys. osób. Zostało połączone z akcją charytatywną – wypełniona ankieta była jednocześnie cegiełką, którą firma przekazała na cele dobroczynne. Strategicznym partnerem badania był po raz kolejny zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Wieczorkowskiej-Wierzbińskiej, Kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.

W 2022 roku wprowadzony został szereg działań, których potrzeba zainicjowania wyniknęła bezpośrednio po zakończeniu pierwszej edycji badania. Są to m.in. Giganci KGHM – program dedykowany menedżerom najniższego szczebla zarządzania z Centrali i oddziałów KGHM, którego celem jest rozwijanie kompetencji liderskich, co ma bezpośredni wpływ na efektywność i zaangażowanie pracowników. Zorganizowano również m.in. warsztaty z zakresu zarządzania emocjami oraz zaoferowano pracownikom wsparcie psychologiczne.

Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby pracowników dotyczące różnych obszarów życia, w tym zdrowia fizycznego, psychicznego, wypoczynku czy realizacji swoich pasji. Benefity w KGHM to także materialne i socjalne wsparcie pracowników finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS w Spółce jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (organizowanego przez pracodawcę i indywidualnie), aktywności kulturalno-oświatowej, działalności sportowo-rekreacyjnej czy odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto pracownicy, byli pracownicy, emeryci, renciści i spadkobiercy mają możliwość skorzystania z bezzwrotnej pomocy finansowej, takiej jak np. zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby czy śmierci. Oferowane są również zapomogi w okresie zwiększonych wydatków (np. związanych z Bożym Narodzeniem), pomoc materialna w postaci kart przedpłaconych czy zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe. Więcej informacji na temat świadczeń znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

GRI
 • 2-29
KGHM przykłada dużą wagę do komunikacji z pracownikami. Aby zapewnić jak największą jej efektywność, realizowana jest poprzez zdywersyfikowane narzędzia i kanały, co pozwala dotrzeć do różnych grup pracowniczych.

To wewnętrzne portale dla pracowników. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla pracowników biurowych, posiadających służbowe konta e-mail, drugi – dla pracowników produkcyjnych, bez służbowych kont e-mail. Z jednej strony są one zbiorem najważniejszych informacji, z drugiej zaś miejscem kierującym do wszystkich służbowych aplikacji, obszarów biznesowych czy wewnętrznych aktów normatywnych. Intranet i Extranet to również źródła wielu podzielonych na sekcje informacji – niektóre z nich dotyczą samej firmy, inne tematów związanych z czasem wolnym. Poprzez portale, w wybranych oddziałach, pracownicy mogą złożyć wniosek urlopowy, sprawdzić status swoich dniówek czy skorzystać z benefitów.

To systemem nośników/telewizorów, na których wyświetlane są różne treści, m.in. komunikaty Zarządu, informacje dotyczące wyróżnionych pracowników, jak również osiągnięć kadry. Ponadto poprzez ten kanał komunikowane są programy dotyczące zdrowia czy wypoczynku. Telewizja dociera do znacznej części pracowników, którzy nie mają dostępu do Intranetu czy Extranetu.

Wewnętrzna gazeta KGHM, która umożliwia dotarcie do pracowników, którzy nie pracują przy komputerach oraz nie mają firmowych adresów mailowych. Są to najczęściej osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych w hutach, kopalniach i ZWR-ach. Gazeta ukazuje się co dwa tygodnie w nakładzie 15 tys. egzemplarzy – w 2022 r. wydane zostały 22 numery, w tym dodatek specjalny dotyczący Polityki Praw Człowieka KGHM. „CUrier” dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, dystrybuowanej przy wejściach do zakładów, jak i elektronicznej, dostępnej w Intranecie i Extranecie.

Oprócz wyżej wymienionych sposobów dotarcia do pracowników dodatkowo wykorzystywane są inne nośniki, w tym tablice ogłoszeniowe, plakaty czy roll-upy.

Kluczowe kampanie informacyjne i edukacyjne zrealizowane w 2022 r.

 • Zero wypadków przy pracy – artykuły i publikacje nt. bezpiecznego zachowania, Złotych Zasad BHP. Poprzez kampanię zaprezentowano działania i mechanizmy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.
 • Kampanie informacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Promowanie szczepień przeciwko COVID-19: organizowanie mobilnych punktów szczepień w oddziałach KGHM przy współpracy z MCZ S.A., akcje edukacyjne, artykuły i materiały przedstawiające sylwetki specjalistów z dziedziny medycyny i wywiady z nimi, publikacja historii pracowników KGHM, którzy przeszli COVID-19, ścianki i roll-upy z hasłem „Jestem zaszczepiony” oraz ekrany logowania zachęcające do szczepień.
 • Kampanie antyalkoholowe i antynarkotykowe.
 • Bieżące informowanie pracowników nt. strategicznych działań Zarządu.
 • Działania informacyjne, których celem jest rozwój ugruntowania identyfikacji pracowników z firmą, dotyczące takich obszarów, jak wyniki produkcyjne, dodatkowe wypłaty pieniężne czy oferowane benefity.
 • Edukacja i promocja wdrożonego programu w KGHM (Cyfrowe Miejsce Pracy), skierowane do grupy ambasadorów programu z oddziałów KGHM (ok. 300 pracowników).
 • Kampanie promujące aktywność zawodową.
 • Edukacja i promocja  wdrożonego  programu w KGHM/Cyfrowe  Miejsce Pracy. Działania poszerzające wiedzę.
Wyniki wyszukiwania