Raport zintegrowany
2022

Obligacje KGHM Polska Miedź S.A.

Spis treści

27 maja 2019 r. została podpisana umowa emisyjna, w ramach której Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld PLN. Stronami Umowy emisyjnej zostali KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy. Emisja została przeprowadzona w czerwcu 2019 r., a maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 mld PLN. W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje Serii B. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej oraz była skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów i dotyczyła wyłącznie terytorium Polski.

20 września 2019 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacje na okaziciela serii A i B KGHM Polska Miedź S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Na dzień pierwszego notowania obligacji w ASO wyznaczono 3 października 2019 r.

Wyniki wyszukiwania