Raport zintegrowany
2022

Szkolenia w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź

Spis treści

KGHM Polska Miedź S.A.

 • Programy szkoleniowe są dostosowywane do celów biznesowych.
 • System szkoleniowy jest zarządzany centralnie przez wyspecjalizowaną komórkę: Departament Efektywności Zawodowej pracowników (Wydział Szkoleń Zawodowych oraz Wydział HR Business Partnerów).
 • Potrzeby rozwojowe zbierane są cyklicznie i stanowią podstawę do opracowywania planu szkoleń oraz kalkulacji kosztów.
 • Wyniki działań szkoleniowych są na bieżąco monitorowane i raportowane.

Głównym celem podejmowanych w 2022 r. działań było budowanie kompetencji do realizacji obecnych oraz przyszłych, określonych w strategii celów biznesowych firmy. Istotne w całym procesie organizowania działań rozwojowych było uwzględnienie kierunków strategicznych (5E), czyli Elastyczności, Efektywności, Ekologii – bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, E-przemysłu oraz Energii, jak również długofalowych planów rozwojowych.

 • były wymagane określonymi przepisami (m.in. z zakresu BHP oraz szkolenia i egzaminy dające uprawnienia do objęcia konkretnych stanowisk wymagających umiejętności specjalistycznych),
 • rozwijały kompetencje niezbędne do realizacji zadań, m.in. podnoszące kompetencje językowe, menedżerskie czy interpersonalne pracowników,
 • budowały kompetencje niezbędne do rozwijania ścieżek kariery, wpływające na zmianę struktury wykształcenia pracowników, np. dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych.

Pracownicy KGHM mogli zdobyć wiedzę i kompetencje m.in. z zakresu polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego, zarządzania compliance, zgodnie z prowadzoną działalnością wydobywczo-produkcyjną w podmiotach zagranicznych należących do Spółki.

 • Studia typu MBA, w tym Program Rozwojowy Executive MBA in Innovation Management – autorski program wyłącznego partnera, szkoły biznesowej – IESE Business School, który ukończono w 2022 r. i który stanowił ważny element budowania i rozwoju kompetencji zawodowych kadry zarządczej KGHM.
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kierowane do kadry średniego szczebla Miedzowi Liderzy, organizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W 2022 r. odbyła się druga edycja studiów.
 • Akademia Lidera Giganci KGHM, program rozwojowy dla menedżerów liniowych, pierwsza edycja programu, która odbyła się w 2022 r., dedykowana była menedżerom najniższego szczebla zarządzania z centrali i oddziałów KGHM. Program pozwala uczestnikom na rozwijanie kompetencji liderskich, co ma wpływ na efektywność pracowników i tym samym ma przełożenie na sposób organizacji oraz wyniki finansowe Spółki. Pierwsza edycja pilotażowa odbyła się na przełomie 2021/2022, program został uruchomiony dla 160 pracowników.
 • InvestCUp dedykowany ok. 500 pracownikom KGHM zaangażowanym w realizację projektów inwestycyjnych w Spółce. Program został zainaugurowany w październiku 2022 r., zaś jego cel to zwiększenie i ugruntowanie dotychczasowych kompetencji, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych.
 • Studia z zakresu Data Science realizowane z Uniwersytetem Warszawskim
 • Studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych realizowane z Politechniką Śląską.
Pozostałe działania w 2022 r.:
 • Dofinansowanie i finansowanie studiów, np. studia typu MBA, indywidualne studia podyplomowe, studia wyższe (liczba uczestników – 163 osoby).
 • Program Doktoratów Wdrożeniowych KGHM obejmujący prowadzenie badań i upowszechnianie ich wyników podczas konferencji naukowych i branżowych w kraju i za granicą, międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Udział pracowników KGHM w szkoleniach otwartych, konferencjach, webinarach.
Kluczowe dane dotyczące rozwoju pracowników w 2022 r.:
38 631
razy
pracownicy wzięli udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym
163
osoby
skorzystały z dofinansowania studiów wyższych lub podyplomowych

Szkolenia e-learningowe

W 2022 r. oferowano w formie e-learningu szkolenia i kursy z obszarów zawodowych oraz z obszarów określonych wewnętrznymi aktami normatywnymi. Udostępniono następujące szkolenia e-learningowe:

 • szkolenia z zakresu etyki:
  • szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (kierujących pracownikami) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowości w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz postępowania ze zgłoszeniami od sygnalistów,
  • szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych (z dostępem do komputera) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości za pomocą funkcjonujących w firmie kanałów,
 • szkolenie z zakresu Polityki Ochrony Informacji (Polityka Ochrony Informacji oparta o normy ISO 27000),
 • szkolenia z zakresu RODO,
 • szkolenie z zakresu rozpoznawania konfliktu interesów oraz jego przeciwdziałaniu,
 • szkolenie z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej,
 • szkolenia okresowe BHP:
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno–biurowych,
  • dla pracowników inżynieryjno–technicznych.

W związku z wpływem sytuacji pandemicznej na sposób realizacji szkoleń działy HR spółek należących do Grupy KGHM dostosowały ofertę szkoleniową do nieprzewidywalnych zmian i dokonały digitalizacji, cyfryzacji i automatyzacji procesów zarządczych i administracyjnych oraz przekształcania stacjonarnych szkoleń na szkolenia e-learningowe.

W 2022 r. w szkoleniach e-learningowych wzięło udział 7 582 pracowników Spółki.

Kursy językowe metodą e-learningową

W 2022 r, kursy językowe online stały się stałym elementem rozwijania kompetencji pracowników na wszystkich stanowiskach. Metoda e-learningowa szkoleń zapewnia dużą elastyczność i możliwość personalizacji kursu i dostosowania go do preferencji i potrzeb, również czasowych i dotyczących tempa nauki.

Pracownicy Spółki mają dostęp do kursów z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Ponadto, każdy pracownik mam możliwość udostępnienia kursu nieodpłatnie członkom rodziny, co wpłynęło pozytywnie na poczucie przynależności do społeczności KGHM.

Ponadto, po wybuchu wojny w Ukrainie, w ramach ogólnokrajowej akcji wspierania obywateli Ukrainy Spółka udostępniła darmowe kursy języka polskiego osobom z Ukrainy, które przebywały w domach pracowników. 

W 2022 r. częściowo przywrócono również tryb indywidualnych zajęć stacjonarnych z języka angielskiego i/ lub hiszpańskiego organizowanych dla kadry wyższej.

Wyniki wyszukiwania