Raport zintegrowany
2022

Matryca istotnych tematów do zaraportowania za rok 2022

GRI

Analiza istotności tematów ESG została przeprowadzona w grudniu 2022 r. w ramach procesu opracowania Oświadczenia na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.

GRI
  • 3-1
  • 3-2

Proces identyfikacji istotnych tematów uwzględniał: analizę matrycy tematów istotnych za 2021 r. oraz tematów z wytycznych i ratingów branżowych (S&P, SASB), tematy istotne określone w drafcie przyszłego standardu unijnego raportowania ESRS oraz wagi tematów nadanych przez interesariuszy w poprzednim procesie analizy istotności. Ponadto na potrzeby tego procesu zidentyfikowane zostały tematy istotne u liderów zrównoważonego rozwoju w branży. Uwzględniono również ocenę istotności wpływu KGHM na ludzi i środowisko oraz ocenę istotności finansowej dla zidentyfikowanych tematów.

W wyniku powyższej analizy ustalono, że przyjęte w 2021 r. istotne tematy raportowania KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pozostają aktualne w roku 2022. Zmieniła się natomiast perspektywa oceny tych tematów: zamiast znaczenia dla Spółki oraz interesariuszy oceniona została istotność wpływu KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na ludzi i środowisko oraz istotność finansowa.

W procesie oceny wpływu społecznego i środowiskowego w kontekście ocenianego aspektu raportowania oraz oceny wpływu finansowego uwzględnione zostały wyniki analizy ryzyk przeprowadzonej przez Spółkę: do każdego z tematów przypisane zostały zidentyfikowane ryzyka z nim powiązane.

W przypadku oceny wpływu społecznego i środowiskowego pod uwagę brane było prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk negatywnego wpływu KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na ludzi i/lub środowisko (w skali od 0 do 5) oraz dotkliwość skutków dla ludzi i/lub środowiska materializacji ryzyka negatywnego wpływu KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (w skali od 0 do 5). Wpływ finansowy został oceniony w skali od 0 do 5.

Zidentyfikowane na bazie powyższego procesu tematy istotne dla interesariuszy i mające znaczący wpływ społeczny, środowiskowy i gospodarczy przedstawia poniższy wykres. 

Matryca istotności ESG KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki wyszukiwania