Raport zintegrowany
2022

Podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

GRI

KGHM w sposób odpowiedzialny podchodzi do zarządzania zasobami ludzkimi. Swoim pracownikom stwarza możliwość pracy w specjalistycznych zespołach projektowych, co pozwala na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy.

Ponadto, jako globalna organizacja, KGHM umożliwia swojej kadrze korzystanie z najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. W zarządzaniu zasobami ludzkimi uwzględnia zarówno perspektywę globalną, jak i lokalną, a podejmowane decyzje są odpowiedzią na istniejące potrzeby.

Wyrazem dbałości o pracowników są inicjatywy organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Kluczowe działania podjęte w 2022 r.

 • System szkoleń – konstruując go i ustalając jego kierunki, KGHM uwzględnia dwa źródła informacji. Pierwsze z nich to strategia Spółki, z której wynikają kluczowe kompetencje niezbędne do jej realizacji, drugie zaś – analiza już obecnych w Spółce kompetencji. Pracownikom oferowane są zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte. Oprócz szkoleń kompetencyjnych dla kadry różnego stopnia KGHM dofinansowuje i finansuje studia, w tym studia podyplomowe. Więcej informacji na temat szkoleń znajduje się w podrozdziale Szkolenia i rozwój niniejszego raportu.
 • Newsletter dla Liderów, zawierający kluczowe tematy dedykowane kadrze menedżerskiej, w szczególności osobom na kierowniczych stanowiskach liniowych z obszaru produkcyjnego.
 • Działania typu employer branding prowadzone są na bieżąco i na szeroką skalę. Obejmują m.in. ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz komunikację związaną z kluczowymi, poszukiwanymi zawodami i kompetencjami. Ponadto KGHM bierze aktywny udział w targach pracy oraz konferencjach związanych z rynkiem pracy. W ramach działań z obszaru employer branding informuje również o benefitach pracowniczych oferowanych w Grupie. W 2021 r. w KGHM uruchomiony został, a w 2022 był kontynuowany, projekt #KGHM Lovers, którego celem jest rozwijanie kompetencji Employer Advocacy, czyli budowania wizerunku pracodawcy w social mediach przez promowanie osobistych marek pracowników.
 • Program „Kompetentni w branży”, w ramach którego od 2018 roku KGHM wspiera uczniów kształcących się w zawodach technicznych, istotnych zarówno dla Dolnego Śląska, jak i dla Spółki. W projekcie bierze udział 9 szkół z: Legnicy, Bolesławca, Lubina, Chojnowa, Polkowic i Głogowa. W roku szkolnym 2021/2022 w klasach kształcących uczyło się ponad 1900 uczniów, a 250 zrealizowało praktyczną naukę zawodu w 9 Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Częścią programu są też stypendia naukowe dla najlepszych uczniów – od początku funkcjonowania Programu wypłacono je w wysokości 603 000 PLN. Jednocześnie 693 533 PLN przekazano na doposażenie warsztatów szkolnych i pomieszczeń do nauki przedmiotów zawodowych. Łącznie 312 absolwentów biorących udział w Programie znalazło zatrudnienie w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. W ramach Programu w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowano konferencję pod hasłem „Wszystko zaczyna się od Mistrza”. Była ona skierowana do instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół uczestniczących – w wydarzeniu wzięło udział 150 osób. Ponadto zrealizowane zostały warsztaty „Praktycznie z Mistrzem!”, podczas których opracowano główne kierunki rozwoju Programu, a także event wyjazdowy „W Drogę z Mistrzem vol 1”, gdzie poruszano tematy motywowania młodzieży do aktywności zawodowej. Z kolei dla uczniów klas patronackich zorganizowano „Kompetentny PogChamp”, którego celem było zachęcenie uczestników do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Opracowano i rozesłano do uczniów klas VIII szkół podstawowych materiały promujące Program, a także zorganizowano dla nich „Lekcje z Mistrzem”. Wypracowane zostały również programy praktyk dla wszystkich Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM podejmuje działania, aby bieżąca obsługa pracowników była jak najbardziej intuicyjna, prosta i efektywna. Spółka dąży do tego, aby wiele procesów przebiegało samoobsługowo.

 • W 2022 r. wprowadzono wiele usprawnień w zakresie procesów obsługujących stanowiskowe karty pracy, proces zarządzania wynikami, a także aplikacji eDelegacje zarządzającej delegacjami krajowymi, zagranicznymi i podróżami lokalnymi. Ponadto, wprowadzono usprawnienia w systemie eRekrutacje, organizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i praktyk studenckich oraz udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych, które jest realizowane w systemie eKariera.
 • W związku z wdrożeniem w 2022 r. nowego środowiska pracy w oparciu o MS 365 zainicjowano szeroki program rozwojowy dedykowany pracownikom oraz menedżerom KGHM. Działania mają na celu rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystywania dostępnych aplikacji.
 • Od początku roku 2022 trwają prace nad elektronicznym procesem przeprowadzania adaptacji nowo zatrudnionych pracowników poprzez realizację kursów, umieszczonych w systemie zarządzania szkoleniami Learning Management System 365 pt. Onboarding.
 • KGHM podejmuje szereg działań na rzecz dobrostanu pracowników, w tym m.in.:
  • pomoc psychologiczną w formie indywidualnych sesji, terapii rodzin, par, konsultacji rodzicielskich oraz superwizji dla menedżerów – benefit jest kierowany do wszystkich pracowników i ich bliskich
  • akcje popularyzujące zdrowy styl życia
  • projekty prorodzinne i propracownicze, m.in. „Cudowni rodzice”, cykl warsztatów dla ojców i mam, warsztaty doskonalące kompetencje rodzicielskie
  • wsparcie zainteresowań pracowników oferowane m.in. pracownikom uprawiającym sport czy zajmującym się sztuką

Związki zawodowe

GRI
 • 2-30

Pracownicy są reprezentowani przez funkcjonujące związki zawodowe, które częściowo pośredniczą w komunikacji z pracownikami. Funkcjonują w większości spółek krajowych należących do Grupy Kapitałowej KGHM. W 2022 r. tematy rozmów ze związkami zawodowymi dotyczyły m.in. kwestii płacowych, zasad premiowania, warunków zatrudnienia i pracy oraz spraw socjalnych. W większości przypadków zakończyły się one zawarciem porozumień, podpisaniem protokołów dodatkowych do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz zmianą regulaminów wynagradzania.

Wyniki wyszukiwania