Raport zintegrowany
2022

Zachowanie bioróżnorodności

Spis treści

Spółka angażuje się w działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz odpowiedzialne zarządzanie ziemią i lasami.

GRI
 • 3-3
 • 304-1
 • 304-2
 • 304-3

W przypadkach, gdy ochrona jest niemożliwa, firma podejmuje wysiłki w celu zrekompensowania utraconych wartości przyrodniczych. Działania te są realizowane w oparciu o najlepsze praktyki i zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.

KGHM Polska Miedź S.A. nie prowadzi działalności na terenach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi (definiowanymi jako parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000) ani w bezpośrednim sąsiedztwie takich obszarów. W odległości od kilku do kilkunastu kilometrów od miejsc działań Spółki znajdują się tereny o wysokiej wartości przyrodniczej lub krajobrazowej objętej różnymi formami ochrony, spośród których warto wymienić:

 • „Łęgi Odrzańskie” PLB020008 (11 km – Zakład Hydrotechniczny, 2 km – Huta Miedzi „Cedynia”, 7 km – Huta Miedzi „Głogów”).
 • Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000:
  • Kozioróg w Czernej PLH020100 (2,7 km – Huta Miedzi „Głogów”),
  • „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 (11 km – Zakład Hydrotechniczny, 2 km – Huta Miedzi „Cedynia”, 7 km – Huta Miedzi „Głogów”),
  • „Pątnów Legnicki” PLH020052 – (9 km – Huta Miedzi „Legnica”).
 • Buczyna Jakubowska (teren koncesji Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice”),
 • Uroczysko Obiszów (teren koncesji Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice”),
 • Żukowskie Śnieżyce (teren koncesji Zakładów Górniczych „Rudna”),
 • Skarpa storczyków (ok. 1 km – Huta Miedzi „Cedynia”),
 • Dalkowskie Jary (6 km – Huta Miedzi „Głogów”).
 • Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe:
  • Grodowiec (teren koncesji Zakładów Górniczych „Rudna”),
  • Guzicki Potok (teren koncesji Zakładów Górniczych „Rudna”),
  • Trzebcz (teren koncesji Zakładów Górniczych „Rudna”).
 • Łęgi Głogowskie (była strefa ochronna Huty Miedzi „Głogów”),
 • Glinki w Lasku Złotoryjskim (1 km – Huta Miedzi „Legnica”),
 • Lena (w sąsiedztwie terenów zarządzanych przez Zakład Hydrotechniczny).
 • Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (wszystkie oddziały).

Dla wszystkich inwestycji realizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A., które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247), sporządzane są szczegółowe dokumenty uwzględniające wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. W prace zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin (m.in. takich jak: ornitologia, zoologia, botanika), którzy wskazują potencjalne ryzyka oraz przedstawiają rekomendacje rozwiązań łagodzących w jak największym stopniu skutki prowadzenia danej inwestycji.

Tereny leśne

Na terenach byłych stref ochronnych będących obecnie we władaniu hut utworzono tereny leśne. Przy Hucie Miedzi „Legnica” tereny leśne zajmują ok. 385 ha, natomiast przy Hucie Miedzi „Głogów” tereny leśne zajmują 872 ha. Obszar ten jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo, Oddział Zakład Hydrotechniczny zarządza lasami zajmującymi powierzchnię wynoszącą ok. 212 ha w gminach: Lubin (ok. 58 ha), Polkowice (ok. 6 ha), Rudna (ok. 38 ha) i Warta Bolesławiecka (ok. 110 ha).

Zalesianie

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie wspomaga zalesianie terenów, na których funkcjonuje.

W Hucie Miedzi „Legnica” w 2022 r. zasadzono 23 350 szt. drzew, w tym:

 • buk zwyczajny 11 550 szt.,
 • dąb szypułkowy 6001 szt.,
 • grab pospolity 2550 szt.,
 • lipa drobnolistna 1589 szt.,
 • olsza czarna 1660 szt.

W Hucie Miedzi „Głogów” w 2022 r. wykonano następujące nasadzenia:

 • na terenach przemysłowych w ramach prowadzonych rewitalizacji skwerów zielonych posadzono łącznie 3328 krzewów oraz 90 drzew,
 • na terenie użytku ekologicznego na gruntach leśnych posadzono 13 500 szt. drzew, w tym 11 500 szt. dęba szypułkowego oraz 2000 szt. olszy czarnej. Dodatkowo na terenie użytku ekologicznego posadzono stare odmiany drzew owocowych w ilości 650 szt., głównie w okolicach Wróblina Głogowskiego,
 • na terenach leśnych HMG posadzono 123 810 szt. drzew i krzewów, w tym:
  • dąb szypułkowy 73 500 szt.,
  • buk zwyczajny 7000 szt.,
  • sosna pospolita 10 000 szt.,
  • sosna czarna 3000 szt.,
  • świerk pospolity 4000 szt.,
  • modrzew europejski 4000 szt.,
  • dąb czerwony 1000 szt.,
  • brzoza brodawkowata 5000 szt.,
  • lipa drobnolistna 6700 szt.,
  • klon jawor 2000 szt.,
  • grab pospolity 1500 szt.,
  • jarząb pospolity 2000 szt.,
  • krzewy biocenotyczne 3500 szt.,
  • dzikie odmiany drzew owocowych 610 szt.

W Zakładzie Hydrotechnicznym w 2022 r. wykonano nasadzenia drzew na gruntach leśnych oraz innych niż leśne. Nasadzenia drzew na gruntach leśnych prowadzono w następujących nadleśnictwach:

 • Nadleśnictwo Lubin: 18,38 ha (101 090 szt. sadzonek buka); 31,09 ha (170 990 szt. sadzonek buka); 17,28 ha (120 670 szt. sadzonek, gatunki drzew: brzoza, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, grab, grusza, jodła, jawor, lipa, modrzew, olsza, sosna, świerk),
 • Nadleśnictwo Przemków: 25,7 ha (54 000 szt. sadzonek buka i 23 120 szt. sadzonek świerka).

Na terenie OUOW „Żelazny Most” posadzono:

 • lipa drobnolistna: 115 szt.,
 • buk pospolity – 8 szt.

Dobre praktyki

Projekt „Leśne Gospodarstwa Węglowe”

KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r. uczestniczy w projekcie tzw. Leśnych Gospodarstw Węglowych, opracowanym i prowadzonym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, którego ideą jest przebudowa lasów i wprowadzanie nowych zalesień w celu ograniczenia obecności dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zwiększanie pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne.

Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych został wdrożony w 2017 r. przez Lasy Państwowe. Jest to program pilotażowy, jego realizacja przewidziana jest do 2026 r., a trwałość zapewniona na okres trzydziestu lat. Obecnie Leśne Gospodarstwa Węglowe są prowadzone w dwudziestu trzech nadleśnictwach na terenie trzynastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Nadzór nad projektem pełni Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i jest on w całości finansowany z funduszu leśnego. Jasno określony cel pilotażu zakłada zwiększenie istniejących zasobów węgla w lasach oraz zdolności tych ekosystemów do gromadzenia dwutlenku węgla. Istotne jest również ograniczenie emisji CO2 z gleb i zmniejszenie zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof.

Sokół wędrowny

W 2008 r. w Hucie Miedzi „Głogów” stwierdzono nieudaną próbę gniazdowania sokoła wędrownego. Aby umożliwić sokołom bezpieczne wyprowadzanie lęgu, podjęto decyzję o zamontowaniu platformy lęgowej na jednym z kominów huty. Jesienią 2008 r. na kominie Huty Miedzi „Głogów” II, tzw. koniczynce, została zamontowana platforma lęgowa. Dowodem na trafność wyboru miejsca było stwierdzenie 31 marca 2009 r. 3 jaj sokoła wędrownego w zamontowanym gnieździe. Po miesiącu oczekiwania wykluły się 3 młode ptaki. Zostały one zaobrączkowane w połowie maja, a w sierpniu opuściły rodzinne strony.

W 2011 r. Spółka podjęła działania mające na celu umożliwienie oglądania sokolej rodziny online. Od roku 2012 życie głogowskich sokołów można podglądać online poprzez stronę Stowarzyszenia „Sokół”. Rokrocznie imiona dla ptaków wybierane są w konkursie ogłaszanym na stronie Stowarzyszenia „Sokół”. KGHM jest jego współorganizatorem oraz fundatorem nagród dla jego zwycięzców. W 2022 r. wykluły się kolejne trzy sokoły, dwa samce i jedna samica. Od chwili montażu platformy lęgowej w Hucie Miedzi „Głogów” II wykluły się 43 sokoły, z czego 42 zostały zaobrączkowane.

Użytek ekologiczny – Łęgi Głogowskie

Na wniosek zespołu Huty Miedzi „Głogów”, w celu ochrony wysokich walorów przyrodniczych m.in. starorzeczy rzeki Odry, zespołów roślinnych, od wodno-szuwarowych do żyznych lasów liściastych, z licznymi chronionymi gatunkami fauny i flory, Wojewoda Dolnośląski 28 października 2005 r. ustanowił użytek ekologiczny Łęgi Głogowskie. Użytek ten zajmuje obszar w międzywalu rzeki Odry, o powierzchni 605,6 ha i rozciąga się na terenie, do którego to KGHM Polska Miedź S.A. posiada tytuł prawny.

Huta Miedzi „Głogów” rokrocznie wykonuje zabiegi mające na celu utrzymanie stanu, odtworzenie siedlisk i ochronę gatunkową na terenie użytku ekologicznego Łęgi Głogowskie. W 2022 r. zabiegi te polegały m.in. na: wykaszaniu łąk w sposób pozostawiający płaty późno dojrzewającej roślinności (zbiorowiska Cnidion dubii – łąki selernicowe) oraz wykaszaniu szuwaru trzcinowego na siedliskach łąkowych, usuwaniu samosiewów drzew i krzewów wrastających ekspansywnie w cenne siedliska łąkowe, sadzeniu drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnych z typem siedliskowym lasu w miejscach po usuniętych plantacjach drzew obcego pochodzenia, zakładaniu remiz dla ptaków, rozwieszeniu schronów dziennych dla nietoperzy i skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonaniu konstrukcji gliniano-drewnianych, tj. siedlisk zastępczych dla owadów gniazdujących w glinie, pracach porządkowych – systematycznym usuwaniu nielegalnie wysypywanych odpadów przez osoby trzecie.

Miedziowe pszczoły

W 2022 r. KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Polską Grupą Uzdrowisk zrealizował projekt „Miedziowe Pszczoły” związany z ochroną pszczół. W ramach projektu przy obiektach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk oraz KGHM Polska Miedź S.A. powstały dodatkowe pasieki, w których zamieszkały pszczoły kraińskie pochodzące z południa Europy. 10 uli zlokalizowano przy rozlewni wody Staropolanka w Uzdrowiskach Kłodzkich, 3 ule przy kopalni borowiny w Uzdrowisku Połczyn-Zdrój oraz 3 ule przy szybie górniczym LVI w Zakładach Górniczych „Lubin”. W każdym z uli zamieszkało ok. 70 tys. osobników. Ule zostały pomalowane przez młodych mieszkańców Zagłębia Miedziowego podczas warsztatów pszczelarskich zorganizowanych przez KGHM.

Ochrona bioróżnorodności w KGHM INTERNATIONAL LTD.

Kopalnia Carlota trzyma pieczę nad 1,21 ha terenów podmokłych. Jedno z mokradeł utrzymuje wodę przez cały rok, co w pustynnym klimacie południowo-zachodnich USA jest rzadkością.

Ponadto Carlota wyhodowała i pielęgnuje ok. 100 okazów sukulentów z rodziny kaktusowatych (tzw. Hedgehog cactus), które pierwotnie wzrastały w oknach biurowca, a obecnie porastają przyporę ściany odkrywki. Opieka roztoczona nad roślinami po nasadzeniach pozwoliła utrzymać przeżywalność roślin porównywalną do naturalnej.

Na przestrzeni całego 2022 r. pracownicy Carloty opiekowali się osobnikami zagrożonego gatunku hedgehog cactus, podlewając je w suchych miesiącach, zbierając nasiona i doglądając stanowiska, na którym rosną rośliny.

Projekt Victoria, zgodnie z wymogami kanadyjskiej ustawy o zagrożonych warunkach, chroni siedliska lelkowca krzykliwego (Antrostomus vociferus) m.in. poprzez ograniczenie działań związanych z rozwojem zakładu poza istniejącymi granicami podczas sezonu lęgowego i prowadzenie szkoleń o gatunkach zagrożonych dla wszystkich nowych pracowników. Ponadto Projekt Victoria prowadzi również ochronę żółwi zgodnie z Turtle Protection and Mitigation Plan.

Lokalizacje KGHM Polska Miedź S.A. sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności w latach 2021–2022
2022 2021
Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności 15 15
Wyniki wyszukiwania