Raport zintegrowany
2022

Proces raportowania

Spis treści

W niniejszym raporcie uwzględnione zostały dokumenty, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne związane z działalnością Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i Spółki KGHM Polska Miedź S.A., a także z branżą wydobywczo-hutniczą.

Przygotowanie raportu zintegrowanego poprzedziło badanie istotności, w którym zastosowano wytyczne standardu „GRI 3: Material Topics 2021”. Dodatkowo w badaniu uwzględniono zasadę tzw. podwójnej istotności rekomendowaną przez dyrektywę CSRD.

Wyniki wyszukiwania