Raport zintegrowany
2022

Różnorodność i równość szans

Spis treści
GRI
  • 3-3
  • 3-3
  • 405-1
  • 405-2

Poszanowanie różnorodności oraz równość szans to w Grupie KGHM Polska Miedź S.A. ważny element kultury. KGHM dba o to, by tworzone przez Grupę środowisko i miejsce pracy było wolne od wszelkiej dyskryminacji. Jako firma globalna KGHM Polska Miedź S.A. stosuje również standardy pracy i relacji pracowniczych obowiązujące w poszczególnych krajach oraz określone przez międzynarodowe instytucje. Podejście do zarządzania różnorodnością definiuje „Deklaracja Różnorodności KGHM Polska Miedź S.A.”. Obowiązujące regulacje i polityki uwzględniają dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

  • Brak tolerancji dla jakichkolwiek form dyskryminacji, w tym z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.
  • Zasada wzajemnego poszanowania, równego traktowania, zapewnienia dostępu do możliwości rozwojowych i wykorzystania potencjału wszystkich pracowników.
  • Zasada racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników, w tym w procesach rekrutacji, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych i umiejętności społecznych; wszyscy kandydaci, którzy spełniają kryteria w danym procesie rekrutacji, są równo traktowani.

Nad przestrzeganiem powyższych zasad w całej Grupie czuwa jednostka dominująca – Spółka KGHM Polska Miedź, która również prowadzi działania na rzecz ich promowania i upowszechniania wśród pracowników, partnerów biznesowych i innych interesariuszy.

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu.

W celu wyrównywania szans oraz zachęcania wszystkich do zdobywania zawodów technicznych, bez względu na płeć, KGHM prowadzi program „Kompetentni w branży”, w ramach którego Spółka współpracuje z wybranymi szkołami w celu kształcenia młodych ludzi zgodnie z realnymi wymaganiami biznesu oraz osiągnięciami przemysłu miedziowego. Ponadto, KGHM daje możliwość skorzystania z programu stypendialnego oraz odbycia praktycznej nauki zawodu. Spółka promuje również kobiety w zawodach technicznych, pokazuje, jakie możliwości wykonywania pracy i rozwoju mają kobiety w KGHM.

Wśród działań mających na celu wyrównywanie szans jest projekt „Droga do fachu” realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź. Działania obejmują szkolenia dla kilkudziesięciu wychowanków zakładu poprawczego w Głogowie. Celem programu jest ułatwienie młodym ludziom, którzy są zagrożeni wykluczeniem zawodowym, startu na rynku pracy.

Prawa człowieka

KGHM Polska Miedź S.A. uznaje, szanuje i przestrzega praw człowieka – w tym prawa pracowników i nie dopuszcza żadnych form nielegalnej i przymusowej pracy, w tym pracy dzieci. W 2022 r. Spółka zrealizowała kampanię kierowaną do pracowników, której głównym tematem były prawa człowieka. W ramach szerzenia wiedzy na ten temat w 2022 r. zaplanowano, a na początku 2023 r. udostępniono szkolenie e-learningowe w tym zakresie.

Polityka i działania związane z zagadnieniami praw człowieka zostały opisane w podrozdziale Przestrzeganie praw człowieka.

GRI
  • 405-1
2022 2021
Kategoria stanowiskowa płeć Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Zarząd K 3,9% 0% 3,4% 0%
M 96,1% 100% 96,6% 100%
Najwyższa kadra zarządzająca K 27,2% 13,6% 25,9% 12,7%
M 72,8% 86,4% 74,1% 87,3%
Kadra kierownicza K 30,7% 17,1% 24,5% 10,9%
M 69,3% 82,9% 75,5% 89,1%
Stanowiska nierobotnicze K 42,4% 27,6% 45% 30,7%
M 57,7% 72,4% 55,1% 69,3%
Stanowiska robotnicze K 8,1% 0,6% 8,9% 0,6%
M 91,9% 99,4% 91,1% 99,4%
2022 2021
Kategoria stanowiskowa wiek Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Zarząd <30 0% 0% 1,7% 0%
30-50 41,2% 60% 50% 66,7%
50+ 58,8% 40% 48,3% 33,3%
Najwyższa kadra zarządzająca <30 0% 0% 0,4% 0%
30-50 62,4% 57,6% 58,3% 63,6%
50+ 37,6% 42,4% 41,3% 36,4%
Kadra kierownicza <30 1,4% 0,3% 1% 0,8%
30-50 65,4% 69,9% 66,6% 69,1%
50+ 33,2% 29,8% 32,4% 30,2%
Stanowiska nierobotnicze <30 7,6% 4,8% 7,9% 5,3%
30-50 67,9% 72,9% 66,7% 73,7%
50+ 25,2% 22,3% 25,4% 20,9%
Stanowiska robotnicze <30 15,9% 16,7% 16,6% 17%
30-50 63,8% 69,7% 62,9% 69,3%
50+ 20,3% 13,6% 20,6% 13,7%
GRI
  • 405-2
Stosunek podstawowego i całkowitego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. według kategorii stanowiskowych w latach 2021–2022
2022 2021
Kategoria stanowiskowa Stosunek wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Zarząd Podstawowego 80% 80% 100%
Całkowitego 80% 80% 316,4%
Najwyższa kadra zarządzająca Podstawowego 104,2% 106% 101,4% 118,4%
Całkowitego 104,1% 129.4% 109,9% 113,9%
Kadra kierownicza Podstawowego 89,9% 98% 90% 99,9%
Całkowitego 86,8% 90,4% 89,3% 90,3%
Stanowiska nierobotnicze Podstawowego 89,1% 74% 84,1% 77,3%
Całkowitego 84,2% 70,1% 81,4% 73,7%
Stanowiska robotnicze Podstawowego 87% 72,9% 85,7% 69,7%
Całkowitego 88,4% 73,1% 83% 73,6%
Stosunek wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn dla Grupy Kapitałowej wyliczono jako średnią ze wszystkich spółek, które podały dane. Spółki, które nie podały danych, ze względu na brak kobiet w danej kategorii (zarząd; stanowiska robotnicze) nie zostały uwzględnione. Dane dotyczące zatrudnienia podawane są na ostatni dzień roku, stąd w tabeli 64. brak zatrudnienia kobiet w Zarządzie. Natomiast w wynagrodzeniach za 2021 rok ujęto wynagrodzenie Wiceprezes Zarządu zatrudnionej od 1 stycznia do 15 kwietnia 2021 roku.
Wyniki wyszukiwania