Raport zintegrowany
2022

Nasze przewagi konkurencyjne

Spis treści

Globalny zasięg działalności

Na przestrzeni ostatnich dekad Spółka KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym graczem na rynku wydobywczo-przetwórczym, obecnym na czterech kontynentach, wyróżniającym się zdywersyfikowanym i stale powiększanym portfolio produktowym. Duża skala działalności ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji oraz pozwala na ustawiczny transfer wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi zakładami.

Dostęp do własnych, zasobnych i bezpiecznych złóż w kraju i za granicą

KGHM Polska Miedź S.A. dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych oraz zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi w Europie oraz Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Kontrolowane przez KGHM zasoby rudy miedzi – ponad 40 mln t – gwarantują KGHM znaczącą pozycję w światowym przemyśle wydobywczym. Sercem KGHM jest największe w Europie i jedno z największych na świecie złoże rudy miedzi, zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce, bogatej także w metale towarzyszące.

W pełni zintegrowany proces produkcyjny z kompletnym łańcuchem wydobycia i przetwarzania zasobów naturalnych – od rozpoznania i eksploracji po sprzedaż

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany na następnym etapie. Warto podkreślić, że w ramach swojej działalności Spółka dynamicznie rozbudowuje elementy związane z realizacją koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozwija więc w swoim ciągu produkcyjnym recykling oraz dąży do jeszcze lepszego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych jako tzw. wtórnych źródeł surowcowych.

Unikatowe kompetencje i umiejętności

Doświadczenie oraz umiejętności naszych pracowników pozwoliły przekształcić KGHM z lokalnego przedsiębiorstwa wydobywczego w międzynarodową grupę, odgrywającą znaczącą rolę na światowym rynku metali nieżelaznych. Wiedza pracowników jest i będzie jednym z kluczowych czynników decydujących o przewagach konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Jedna z istotnych dziedzin, w których rozwijane są wewnętrzne kompetencje, to zrównoważony rozwój.

Ponad 60-letnie doświadczenie podziemnego górnictwa miedzi

Wydobycie i przetworzenie miedzi do formy gotowego, przeznaczonego do sprzedaży produktu jest procesem trudnym i złożonym. Spółka ma unikatowe, wieloletnie doświadczenie oraz know-how cenione przez ekspertów i klientów z całego świata. W branży górniczej dominuje górnictwo odkrywkowe. Stosowane w zakładach KGHM górnictwo głębinowe jest dużo rzadziej spotykaną formą pozyskiwania surowców mającą wiele zalet w kontekście troski o środowisko i klimat. Z uwagi prowadzenie większości prac pod ziemią ingerencja w otoczenie zachodzi na zdecydowanie mniejszą skalę. Oznacza to mniejszą uciążliwość dla społeczności lokalnych i zdecydowanie łatwiejsze procesy rekultywacji terenów pokopalnianych.

KGHM ma wyjątkowe kompetencje w zakresie prowadzenia prac na dużych głębokościach. W 2022 roku pobity został europejski rekord głębokości szybu (1,34 km, szyb GG-1). Przedsięwzięcie wiązało się ze strategiczną inwestycją, jaką jest eksploatacja nowej części złoża miedzi w rejonie Głogów Głęboki-Przemysłowy.

Bogate portfolio produktowe/pierwiastków

KGHM posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze. Wydobywa rudę miedzi, pierwiastki towarzyszące oraz metale szlachetne. W zakładach zlokalizowanych w Polsce działalność oparta jest dodatkowo na hutnictwie, rafinacji oraz przetwórstwie. Złoże miedzi eksploatowane przez KGHM w Polsce jest jednym z największych na świecie. Jego zasobność pozwoli na kontynuowanie działalności przez kilkadziesiąt kolejnych lat. Grupa produkuje również srebro, złoto, molibden, nikiel, ren, ołów, platynowce oraz sól kamienną. KGHM słynie z produkcji metali, jednak w ramach procesów technologicznych powstają również odrębne produkty, m.in.: ołów surowy i rafinowany, kwas siarkowy, siarczan niklawy i selen. Dodatkowo KGHM jest jedynym europejskim producentem renu z własnych zasobów – cennego i bardzo rzadkiego metalu wykorzystywanego głównie w przemyśle lotniczym i petrochemicznym.

Wydłużanie łańcucha wartości

Główny model biznesowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest podzielony na siedem obszarów: poszukiwanie i rozpoznanie złóż, eksploatacja oraz rekultywacja złóż, wzbogacanie rudy, hutnictwo i rafinacja (w tym recykling), przetwórstwo oraz sprzedaż produktów gotowych. Tak zorganizowany główny ciąg technologiczny pozwala na optymalizację oraz efektywne gospodarowanie zasobami surowcowymi, przy jednoczesnej minimalizacji ilości odpadów zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.

KGHM Polska Miedź S.A. dostrzega perspektywę wydłużania łańcucha wartości. W kooperacji ze spółkami Grupy Kapitałowej w KGHM wdrażana jest koncepcja intensyfikacji pozyskiwania złomów miedzionośnych w celu wykorzystania ich jako wsadów do pieców hut. Dokonując dywersyfikacji wstecz, Spółka zwiększa wykorzystanie swoich zdolności produkcyjnych, a także wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, odzyskując wartościowe metale z odpadów. Tylko w 2022 r. przetworzono łącznie ponad 150 tys. t złomów miedzi, które tym samym zostały zawrócone do użytkowania. Spółka stara się jednocześnie zwiększać udział wyrobów wysoko przetworzonych w ogólnej sprzedaży Grupy Kapitałowej KGHM (walcówki, drut, niskostratne przewody elektroenergetyczne ze stopów miedzi i srebra).

Innowacyjność

KGHM realizuje działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe (związane m.in. z testowaniem samojezdnych maszyn górniczych z napędem elektrycznym, robotyzacją procesów produkcyjnych i pomocniczych, szerokopasmową transmisją danych w wyrobiskach podziemnych). Projekty prowadzone są na różnych szczeblach przedsiębiorstwa we współpracy z niezależnymi podmiotami (np. jednostkami naukowymi). Przekładają się one m.in. na zwiększenie efektywności procesów, obniżanie kosztów produkcji, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, efektywne działania w zakresie ochrony środowiska oraz efektywność poszukiwania nowych złóż.

Dobra praktyka

Giełda Wynalazczości

KGHM wspiera innowacyjność pracowników m.in. poprzez inicjatywę Giełda Wynalazczości. Została ona zorganizowana w listopadzie 2022 r. we wszystkich oddziałach Spółki. Zgodnie z przyjętym w niej Regulaminem wynalazczości, poszukiwane są rozwiązania o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym (obszar technologii), ale również w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Partnerstwa z firmami i instytucjami

KGHM buduje trwałe partnerstwa z uznanymi firmami oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Spółka jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji (w tym zrzeszających pracodawców), stowarzyszeń gospodarczych i branżowych, fundacji oraz innych podmiotów reprezentujących europejski przemysł wydobywczy. Prowadzi stały dialog z ekspertami technologicznymi, uniwersytetami, dostawcami, rządami, grupami społecznymi, liderami przemysłu i obywatelskimi organizacjami społecznymi na wszystkich etapach cyklu życia swoich projektów. Poprzez bieżącą współpracę z interesariuszami i wymianę opinii KGHM ma znaczący wkład w rozwój społeczeństwa, stając się jednocześnie bardziej wartościową firmą dla akcjonariuszy.

Dobra praktyka

CuValley Hack

W 2022 r. przeprowadzono II edycję CuValley Hack – hackathonu organizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. w ramach inicjatywy Dolina Miedziowa. W hackathonie udział wzięło 250 uczestników, których zespoły przedstawiły 40 projektów (trzy projekty pozyskane w ramach II edycji są w trakcie wdrażania w KGHM).

Integralność w obrębie Grupy Kapitałowej KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest wewnętrznie integralna i – w wielu aspektach funkcjonowania – kompleksowa. W jej skład wchodzą podmioty o unikatowych kompetencjach, kluczowych dla ciągu technologicznego oraz realizacji projektów rozwojowych. Zapewniają, między innymi, ciągłość dostaw energii elektrycznej, rozwój technologii, świadczą usługi budownictwa, w tym podziemnego, i robót górniczych, produkują oraz serwisują maszyny i urządzenia górnicze. Realizują również działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Stabilność finansowa

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej KGHM oraz wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na wzrost jej wartości stanowią jeden z filarów rozwoju. W ramach umacniania przewagi konkurencyjnej KGHM Polska Miedź S.A. dąży do oparcia struktury finansowania Grupy na instrumentach długoterminowych, skrócenia cyklu konwersji gotówki i efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym i kredytowym. Działania te poprawiają płynność Spółki i Grupy oraz wpływają na zabezpieczenie środków na rozwój Spółki, realizację zadań strategicznych i zwiększenie zysków poprzez obniżenie kosztów finansowych. Pozwala to na planowanie i prowadzenie w długim okresie szeregu istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wyniki wyszukiwania