Raport zintegrowany
2022

Zastosowane standardy i wytyczne

GRI
Spis treści

Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. został sporządzony za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, chyba że w treści oznaczono inaczej.

GRI
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5

Raport publikowany jest w cyklu rocznym i okres objęty raportowaniem niefinansowym pokrywa się z okresem objętym raportowaniem finansowym. Raport zawiera dane i wskaźniki dotyczące Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.  

Dane niefinansowe w niniejszym raporcie pochodzą z Oświadczenia na temat informacji niefinansowych opublikowanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r., które zostało poddane zewnętrznej weryfikacji, przeprowadzonej przez niezależnego audytora dr. hab. inż. Pawła Bogacza, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) – eksperta Instytutu Rachunkowości i Podatków. Szczegółowe podsumowanie niezależnego audytora znajduje się w wyżej wymienionym Sprawozdaniu.

Dane niefinansowe w niniejszym Raporcie Zintegrowanym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zostały przygotowane: 

  • zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.),
  • na podstawie wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, znowelizowanej następnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE,
  • zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym Rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Taksonomia UE), zobowiązującym przedsiębiorstwa do ujawnienia, czy i w jakim stopniu ich działalność biznesowa jest zgodna z założeniami taksonomii, klasyfikującej i opisującej działalności zrównoważone środowiskowo,
  • w oparciu o międzynarodowy standard raportowania niefinansowego GRI Standards 2021 – uwzględniający aktualizacje standardu w zakresie poszczególnych wskaźników obszarowych z 2018, 2020 oraz z 2021 r.,
  • z wykorzystaniem elementów wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych,
  • z wykorzystaniem elementów Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz założenia programu rozwoju Unii Europejskiej do 2050 r., pod nazwą Europejski Zielony Ład.

W przygotowaniu treści ESG raportu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. brała udział kluczowa Kadra Zarządzająca KGHM Polska Miedź S.A. Audyt wyników finansowych Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok przeprowadziła niezależna spółka audytorska. 

Dane zawarte w raporcie dotyczą Spółki KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Każdorazowo jest to odpowiednio oznaczone w raporcie. W przypadku opisywania informacji dotyczących wyłącznie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystywane są opisy „Spółka”, „Spółka KGHM” lub „KGHM Polska Miedź S.A.” W przypadku opisów dotyczących Grupy Kapitałowej używane są określenia „Grupa”, „Grupa KGHM”, „GK KGHM”. Jako Grupa Kapitałowa KGHM w poniższym raporcie rozumiane są wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej przedstawione w strukturze organizacyjnej Grupy zaprezentowanej w pierwszym rozdziale niniejszego raportu. 

W niniejszym dokumencie została dokonana korekta względem zawartości poprzednich raportów – dotyczy ona aktualizacji wyliczeń emisji śladu węglowego za rok 2021.

Wyniki wyszukiwania