Raport zintegrowany
2022
Spis treści

Struktura zatrudnienia

GRI
  • 3-3
  • 2-7
  • 2-8
  • 401-1

Grupa Kapitałowa

W 2022 r. w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 34 478 osób, co oznacza wzrost o 0,6% w stosunku do roku ubiegłego. 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2021–2022
2022 2021 Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A. 18 680 18 519 +0,9
KGHM INTERNATIONAL LTD. 2 161 2 236 (-3,4)
Sierra Gorda S.C.M.1 824 785 +5
Spółki krajowe Grupy Kapitałowej 12 804 12 737 +0,5
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej 9 9
Razem 34 478 34 286 +0,6
1 Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%).

**Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%).

 

KGHM Polska Miedź S.A.

W 2022 r. zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. kształtowało się na poziomie wyższym niż w roku poprzednim. Stan zatrudnienia na koniec 2022 r. wynosił 18 909 osób i był wyższy o 1,7% od stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedniego. Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosło 18 680 osób.

Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2021–2022
2022 2021 Zmiana (%)
Kopalnie 12 521 12 453 +0,5
Huty 3 616 3 607 +0,3
Pozostałe oddziały 2 543 2 459 +3,4
KGHM Polska Miedź S.A. 18 680 18 519 +0,9

Spółki krajowe

W 2022 r. przeciętne zatrudnienie w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nieznacznie wzrosło w odniesieniu do roku 2021, a dokładnie o 67 etatów (tj. 0,5%). Zmiana dotyczyła głównie stanowisk nierobotniczych.

Spółki zagraniczne

W 2022 r. przeciętne zatrudnienie w spółkach zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spadło w stosunku do roku 2021 o 36 etatów (tj. 1,2%), przy czym w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. zanotowano spadek zatrudnienia o 3,4%, natomiast w spółce joint venture Sierra Gorda S.C.M. wzrost o 5%.

GRI
  • 2-7
na czas nieokreślony na czas określony
Spółka K M K M Razem
KGHM Polska Miedź S.A. 1 280 16 219 98 1 312 18 909
KGHM INTERNATIONAL LTD. 250 1 500 16 468 2 234
Pozostałe Spółki 3 736 7 016 670 1 195 12 617
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. 5 266 24 735 784 2 975 33 760
na pełny etat na niepełny etat
Spółka K M K M Razem
KGHM Polska Miedź S.A. 1 365 17 514 13 17 18 909
KGHM INTERNATIONAL LTD. 264 1 961 2 7 2 234
Pozostałe Spółki 4 345 8 170 61 41 12 617
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. 5 974 27 645 76 65 33 760
GRI
  • 2-8
Całkowita liczba osób świadczących pracę na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., które nie są jej pracownikami (stan na 31 grudnia 2022 r.)
Spółka 2022
KGHM Polska Miedź S.A. 241
KGHM INTERNATIONAL LTD. 328
Pozostałe Spółki 2 138
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. 2 707

Osoby wykonujące pracę na rzecz Grupy, nie będąc zatrudnionymi na umowę o pracę, świadczyły między innymi usługi z zakresu zarządzania, porządkowe, remontowe, związane z projektowaniem oraz budową, BHP czy serwisowaniem urządzeń (umowy o świadczenie usług zarządzania, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza). Ponad 1500 osób wykonuje prace na rzecz spółek o charakterze uzdrowiskowym oraz klubu sportowego Zagłębie Lubin. Jest to głównie personel medyczny, osoby oferujące usługi prawne, informatyczne, porządkowe oraz zawodnicy.

GRI
  • 2-7
  • 2-8
Łączna liczba osób wykonujących pracę na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (stan na 31 grudnia 2022 r.)
Spółka Pracownicy Pozostałe osoby wykonujące pracę na rzecz KGHM Razem
KGHM Polska Miedź S.A. 18 909 241 19 150
KGHM INTERNATIONAL LTD. 2 234 328 2 562
Pozostałe Spółki 12 617 2 138 14 755
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. 33 760 2 707 36 467
GRI
  • 401-1
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2021–2022
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) Liczba nowo zatrudnionych pracowników Procent nowo zatrudnionych pracowników
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
2022 K 6 050 1 378 737 93 12,2% 6,8%
M 27 710 17 531 2 743 1 028 9,9% 5,9%
Razem 33 760 18 909 3 480 1 121 10,3% 5,9%
2021 K 6 208 1 333 774 96 12,5% 7,2%
M 27 757 17 268 2 776 945 10% 5,5%
Razem 33 965 18 601 3 550 1 041 10,5% 5,6%
Liczba odejść pracowników w podziale na płeć w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2021–2022
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
2022 K 6 050 1 378 641 48 10,6% 3,5%
M 27 710 17 531 2 520 768 9,1% 4,4%
Razem 33 760 18 909 3 161 816 9,4% 4,3%
2021 K 6 208 1 333 656 80 10,6% 6%
M 27 757 17 268 2 520 891 9,1% 5,2%
Razem 33 965 18 601 3 176 971 9,4% 5,2%
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w podziale na kategorie wiekowe w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2021–2022
wiek Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) Liczba nowo zatrudnionych pracowników Procent nowo zatrudnionych pracowników
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
2022 <30 4 404 2 525 1 220 477 27,7% 18,9%
30-50 21 849 13 312 1 881 599 8,6% 4,5%
50+ 7 507 3 072 381 45 5,1% 1,5%
2021 <30 4 594 2 537 1 282 458 27,9% 18,1%
30-50 21 725 13 049 1 806 541 8,3% 4,1%
50+ 7 646 3 015 449 42 5,9% 1,4%
Liczba odejść pracowników w podziale na kategorie wiekowe w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2021–2022
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) Liczba odejść pracowników Procent odejść pracowników
wiek Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
2022 <30 4 404 2 525 502 66 11,4% 2,6%
30-50 21 849 13 312 1 366 343 6,3% 2,6%
50+ 7 507 3 072 1 078 407 14,4% 13,2%
2021 <30 4 594 2 537 551 74 12% 2,9%
30-50 21 725 13 049 1 425 431 6,6% 3,3%
50+ 7 646 3 015 1 184 466 15,5% 15,5%
Wyniki wyszukiwania