Raport zintegrowany
2022

Wyniki segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD.

56,2
tys. t
Produkcja miedzi
2,14
USD/funt
Koszt C1
3 217
mln PLN
Przychody
1 001
mln PLN
Skorygowana EBITDA
900
mln PLN
Wynik netto

Wyniki produkcyjne

Wyniki produkcyjne KGHM INTERNATIONAL LTD.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Miedź płatna, w tym: tys. t 56,2 71,7 (21,6) 8,9 10,4 18,7 18,2
– kopalnia Robinson (USA) tys. t 46,8 53,6 (12,7) 7,2 8,8 16,5 14,3
– kopalnie Zagłębia Sudbury (Kanada)1 tys. t 2,5 1,9 +31,6 1,0 0,6 0,5 0,4
Nikiel płatny tys. t 0,4 0,5 (20,0) 0,1 0,1 0,1 0,1
Metale szlachetne (TPM), w tym: tys. troz 55,9 51,3 +9,0 10,7 10,5 19,6 15,1
– kopalnia Robinson (USA) tys. troz 38,6 38,1 +1,3 4,9 6,7 14,7 12,3
– kopalnie Zagłębia Sudbury (Kanada)1 tys. troz 17,3 13,2 +31,1 5,8 3,8 4,9 2,8
1 Kopalnia McCreedy West w Zagłębiu Sudbury

W 2022 r. produkcja miedzi w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. wyniosła 56,2 tys. t, co oznacza zmniejszenie o 15,5 tys. t (-22%) w porównaniu z 2021 r. Czynnikiem decydującym o spadku produkcji miedzi była jakość rudy przerabianej w Robinson (niższa zawartość oraz uzysk w relacji do 2021 r.), a także sprzedaż kopalni Franke sfinalizowana 26 kwietnia 2022 r.

Wzrost produkcji metali szlachetnych o 4,6 tys. troz (+9%) jest przede wszystkim efektem zwiększenia wydobycia platyny i palladu w Sudbury.

Przychody

J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami2, w tym: mln USD 720 806 (10,7) 210 132 168 210
– miedź mln USD 451 600 (24,8) 124 75 107 145
– nikiel mln USD 12 8 +50,0 3 3 2 4
– TPM – metale szlachetne mln USD 100 82 +22,2 28 21 25 26
Wolumen sprzedaży miedzi tys. t 54,8 66,2 (17,2) 15,3 11,3 14,2 14,0
Wolumen sprzedaży niklu tys. t 0,4 0,5 (20,0) 0,1 0,1 0,1 0,1
Wolumen sprzedaży TPM tys. troz 55,2 46,7 +18,2 16,8 11,5 15,9 11,0
2 Z uwzględnieniem premii przerobowych
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami3, w tym: mln PLN 3 217 3 125 +2,9 953 648 740 876
– miedź mln PLN 2 015 2 325 (13,3) 561 379 470 605
– nikiel mln PLN 55 31 +77,4 17 11 12 15
– TPM – metale szlachetne mln PLN 448 318 +40,9 127 103 110 108
3 Z uwzględnieniem premii przerobowych

Przychody segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2022 r. wyniosły 720 mln USD, co oznacza spadek o 86 mln USD (-11%) wynikający przede wszystkim z niższego wolumenu sprzedanej miedzi (spadek produkcji, sprzedaż kopalni Franke i opóźnienia w transporcie kolejowym obsługującym sprzedaż koncentratu z kopalni Robinson).

Ponadto z punktu widzenia przychodów niekorzystnie kształtowały się ceny zrealizowane na sprzedaży miedzi, które były niższe niż w 2021 r. Natomiast o 19% wzrosły przychody DMC Mining Services Ltd. ze względu na wyższy zakres rzeczowy zrealizowanych usług górniczych. Główne czynniki wpływające na zmianę wielkości przychodów w relacji do 2021 r. zostały omówione w rozdziale dotyczącym wyników segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD.

Z uwagi na dewaluację złotego w stosunku do USD przychody segmentu w złotówkach kształtowały się na poziomie o 3% wyższym od zrealizowanego w 2021 r.

Koszty

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 KGHM INTERNATIONAL LTD.
J.m. 2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Koszt produkcji miedzi płatnej C14 USD/funt 2,14 2,01 +6,5 2,47 2,07 1,77 2,23
4 Jednostkowy koszt produkcji miedzi C1 – gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych

Średni ważony jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi dla wszystkich kopalń w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2022 r. wyniósł 2,14 USD/funt, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wyższy poziom kosztu C1 jest skutkiem spadku wolumenu sprzedaży miedzi o 17% w stosunku do 2021 r. oraz wzrostu kosztów wydobycia i przerobu na jednostkę sprzedaży Cu. Pozytywnym czynnikiem, ograniczającym wzrost C1, było zwiększenie przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych, pomniejszających ten koszt.

Wyniki finansowe

2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami 720 806 (10,7) 210 132 168 210
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym5: (631) (633) (0,3) (200) (134) (147) (150)
(odpisy)/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (8) (40) (80,0) (8)
Wynik netto ze sprzedaży 89 173 (48,6) 10 (2) 21 60
Wynik przed opodatkowaniem, w tym: 229 679 (66,3) (23) (21) 167 106
Podatek dochodowy (27) 0 x (4) (1) (10) (12)
ZYSK/STRATA NETTO 202 679 (70,3) (28) (21) 157 94
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (127) (133) (4,5) (46) (28) (27) (26)
Skorygowana EBITDA6 224 346 (35,2) 64 26 47 87
5 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu
6 Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
2022 2021 Zmiana (%) IVQ’22 IIIQ’22 IIQ’22 IQ’22
Przychody z umów z klientami 3 217 3 125 +2,9 953 648 740 876
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:7 (2 820) (2 463) +14,5 (905) (645) (645) (625)
– odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (36) (162) (77,8) (36)
Wynik netto ze sprzedaży 397 662 (40,0) 48 3 95 251
Wynik przed opodatkowaniem, w tym: 1 022 2 631 (61,2) (98) (44) 724 440
Podatek dochodowy (122) 1 x (22) (7) (43) (50)
ZYSK/STRATA NETTO 900 2 632 (65,8) (120) (51) 681 390
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (568) (516) +10,1 (207) (133) (118) (110)
Skorygowana EBITDA8 1 001 1 340 (25,3) 291 136 213 361
7 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu
8 Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
Wyszczególnienie Charakterystyka
Spadek przychodów – wpływ na wynik -86 mln USD

 

Spadek przychodów na skutek zmiany wolumenu sprzedaży metali -97 mln USD, z tego:
  • miedź (-11 tys. t; -113 mln USD)
  • metale szlachetne (+8,5 tys. troz; +15 mln USD)
  • pozostałe (+1 mln USD)
Spadek przychodów na skutek zmiany cen sprzedaży metali -34 mln USD, z tego:
  • miedź (-35 mln USD)
  • metale szlachetne (-4 mln USD)
  • pozostałe, w tym przede wszystkim nikiel (+5 mln USD)
Wzrost przychodów zrealizowanych przez spółki DMC Mining Services Ltd. +20 mln USD
Pozostałe czynniki +25 mln USD, w tym głównie w odniesieniu do przychodów odroczonych z tytułu umów sprzedaży metali szlachetnych
Niższe koszty podstawowej działalności operacyjnej – wpływ na wynik +2 mln USD Wzrost kosztów rodzajowych przed zmianą stanu zapasów i kosztami wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -11 mln USD (przede wszystkim wzrost kosztów pracy i usług obcych). Wzrost kosztów wystąpił pomimo sprzedaży kopalni Franke (26 kwietnia 2022 r.)
Zmiana stanu produktów i produkcji w toku oraz kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki – wpływ na wynik +13 mln USD (zmniejszenie kosztów -144 mln USD wobec -131 mln USD w 2021 r.)
Odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych – wpływ na wynik +32 mln USD (-8 mln USD odpis z tyt. utraty wartości aktywów trwałych kopalni Carlota wobec -40 mln USD w 2021 r. (Robinson odwrócenie odpisu +10 mln USD, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w Sudbury, Franke oraz Carlota łącznie -50 mln USD)
Odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości zapasów – wpływ na wynik -27 mln USD (odpis na poziomie -10 mln USD w 2022 r. wobec odwrócenia w wysokości +17 mln USD w 2021 r.)
Pozostałe czynniki -4 mln USD
Wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej -366 mln USD Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych na budowę kopalni Sierra Gorda ‑418 mln USD (odwrócenie odpisu +196 mln USD wobec +614 mln USD w 2021 r.).
Pozostałe czynniki +52 mln USD, w tym m.in. +35 mln USD z tytułu zbycia na rzecz Sierra Gorda S.C.M projektu Oxide oraz +18 mln USD wynik na sprzedaży aktywów Franke
Podatki – wpływ na wynik (-28 mln USD) Zwiększenie podatku dochodowego jest składową:
  • zmniejszenia podatku bieżącego o 7 mln USD (jako konsekwencja spadku wyniku brutto po odliczeniu zysków z tytułu odwrócenia odpisów)
  • zwiększenia podatku odroczonego o 35 mln USD (jako skutek zwiększenia zobowiązań z tyt. podatku odroczonego)

* Koszty podstawowej działalności operacyjnej bez odpisów/odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz koszty pozostałej działalności operacyjnej bez odpisów/odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych na budowę kopalni Sierra Gorda

Wyniki wyszukiwania