Raport zintegrowany
2022

4.3 Przychody i (koszty) finansowe

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Nota 7.1 Przychody z tytułu instrumentów pochodnych – realizacja 130 70
Skutek rozliczenia transakcji zabezpieczającej ryzyko procentowe w związku z emisją obligacji ze zmiennym oprocentowaniem 18
Przychody finansowe razem 148 70
Nota 7.1 Odsetki od zadłużenia, w tym: (18) (94)
z tytułu leasingu (9) (13)
Skutek odwracania dyskonta rezerw (21) (15)
Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek (29) (25)
Nota 7.1 Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (149) (80)
wycena ( 1)
realizacja (149) (79)
Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia (179) (299)
Pozostałe (24) (28)
Koszty finansowe razem (420) (541)
Przychody i (koszty) finansowe (272) (471)
Wyniki wyszukiwania