Raport zintegrowany
2022

9.8 Aktywa przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia) i związane z nimi zobowiązania

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) Grupa klasyfikuje jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w drodze transakcji sprzedaży niż poprzez kontynuowanie użytkowania, pod warunkiem, iż są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie, z zachowaniem warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaży tych aktywów (lub grup do zbycia) oraz ich sprzedaż jest wysoce uprawdopodobniona. Sprzedaż uznaje się za wysoce uprawdopodobnioną, gdy Grupa jest zdecydowana wypełnić plan sprzedaży składnika aktywów lub grupy do zbycia, podjęte zostały działania mające na celu aktywne poszukiwanie nabywcy, składnik aktywów oferowany jest na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej, Grupa ma zamiar sprzedać składnik aktywów w ciągu roku od dnia kwalifikacji. Wydłużenie okresu wymaganego do zakończenia sprzedaży powyżej 1 roku możliwe jest tylko wtedy, kiedy opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenia i okoliczności znajdujące się poza kontrolą Grupy, a sama Grupa może udowodnić, że jest zdecydowana wypełnić plan sprzedaży składnika aktywów.

Na moment przekwalifikowania aktywa te wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Różnica z wyceny do wartości godziwej ujmowana jest w pozostałych kosztach operacyjnych. W momencie późniejszej wyceny, ewentualne odwrócenie wartości godziwej ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.

W okresie bieżącym nastąpiła realizacja transakcji sprzedaży aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupy zbycia) i związanych z nimi zobowiązań spółek S.C.M. Franke, Interferie S.A. i Interferie Medical SPA sp. z o. o. oraz  przekwalifikowanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupy zbycia) i związanych z nimi zobowiązań spółki Carlota Copper Company do działalności kontynuowanej. Szczegóły przedstawione zostały w notach od 9.8.1 do 9.8.5.

Wyniki wyszukiwania