Raport zintegrowany
2022

9.8.1 S.C.M. Franke i Carlota Copper Company

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Dnia 26 kwietnia 2022 r. spółki zależne KGHM International Ltd., Franke Holdings Ltd. oraz Centenario Holdings Ltd., podpisały umowę zbycia 100% udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas S.A., za wynegocjowaną początkową cenę nabycia w wysokości 25 mln USD.

Zgodnie z umową zbycia, wynegocjowana początkowa cena nabycia została skorygowana m.in. o zmianę stanu kapitału obrotowego netto, środków pieniężnych oraz zadłużenia zewnętrznego pomiędzy 31 marca 2022 r. a datą transakcji. Początkowa skorygowana cena nabycia 100% udziałów S.C.M. Franke wyniosła 23 mln USD (płatna w środkach pieniężnych). Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań będących przedmiotem transakcji sprzedaży na dzień transakcji wynosiła 19 mln USD.

Poza płatnością początkową (początkowa cena nabycia), mechanizm ceny uwzględnia płatności warunkowe o maksymalnej wartości 45 mln USD. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo otrzymania tych płatności oraz okres ich realizacji, zostały one wycenione w wartości zdyskontowanej w kwocie 13 mln USD i ujęte w zysku ze zbycia.

Zysk ze zbycia S.C.M. Franke został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”.

Rozliczenie transakcji sprzedaży S.C.M. Franke
mln USD mln PLN
Początkowa cena nabycia 25 109
Zmiana stanu kapitału obrotowego netto, środków pieniężnych oraz zadłużenia zewnętrznego pomiędzy dniem 31 marca 2022 r. a 26 kwietnia 2022 r. (2) (9)
Początkowa skorygowana cena nabycia 23 100
Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań będących przedmiotem transakcji sprzedaży 19 86
Wycena płatności warunkowych na dzień zbycia 13 60
Aktualizacja wyceny płatności warunkowych na dzień bilansowy 1 5
Wynik na sprzedaży 18 79
Różnice kursowe przekwalifikowanie z pozostałych całkowitych dochodów do zysku ze zbycia 64
Zysk ze zbycia w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku 143

 

Na dzień 30 czerwca 2022 r. dokonano ponownej oceny kryteriów określonych przez MSSF 5, na podstawie których Carlota Copper Company została zakwalifikowana jako aktywo przeznaczone do sprzedaży. W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2022 r. dokonał przekwalifikowania aktywów i zobowiązań spółki do działalności kontynuowanej, z uwagi na fakt, że sprzedaż nie była wysoce prawdopodobna. Proces sprzedaży aktywów górniczych Carlota Copper Company nie został zakończony.

Zgodnie z MSSF 5.27 bezpośrednio po przekwalifikowaniu ustalono wartość odzyskiwalną aktywów Carlota Copper Company. Nie wystąpiły istotne różnice w stosunku do wartości bilansowej na dzień 30 czerwca 2022 r.

W listopadzie 2022 r. proces sprzedaży Carlota Copper Company został wznowiony, jednak w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej nie jest on zaawansowany na tyle, aby stwierdzić, że sprzedaż jest wysoce prawdopodobna. Tym samym na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywa spółki i związane z nimi zobowiązania nie są ujmowane jako przeznaczone do zbycia.

Działalność spółek S.C.M. Franke i Carlota Copper Company została zaprezentowana w ramach segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD.

Dane finansowe powyższych spółek zaprezentowane zostały łącznie z działalnością kontynuowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku, skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz notach objaśniających do tych sprawozdań ze względu na to, że nie stanowią one istotnej części działalności ani elementu większego planu zbycia istotnej części działalności (MSSF 5.32 a i b).

Główne grupy aktywów i zobowiązań zakwalifikowanych do Grupy sprzedaży
Stan na 26.04.2022
(data zbycia – data utraty kontroli)
Stan na 31.12.2021
(prezentacja w ramach aktywów i zobowiązań zakwalifikowanych do Grupy sprzedaży)
S.C.M. Franke S.C.M. Franke Carlota Copper Company
AKTYWA
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze 125 116 3
Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 2 3
Aktywa trwałe 127 119 3
Zapasy 91 87 62
Należności od odbiorców, w tym: 14 13
należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 14 13
Należności z tytułu podatków 5 3
Pozostałe aktywa niefinansowe 15 3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 5
Aktywa obrotowe 133 111 62
RAZEM AKTYWA WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY DO ZBYCIA 260 230 65
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 1
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych 91 75 214
Zobowiązania długoterminowe 91 75 215
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 1 2 1
Zobowiązania wobec dostawców 58 26 7
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 6 5 3
Zobowiązania z tytułu podatków 1 1
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 1
Pozostałe zobowiązania 18 21 4
Zobowiązania krótkoterminowe 84 55 16
RAZEM ZOBOWIĄZANIA WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY DO ZBYCIA 175 130 231

 

Sprawozdanie z wyniku dla działalności przeznaczonej do sprzedaży
od 01.01.2022
do 26.04.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
S.C.M. Franke S.C.M. Franke Carlota Copper Company
Przychody 132 497 209
Koszty (197) (443) (111)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (65) 54 98
Koszty finansowe (1) (3) (5)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (66) 51 93
Podatek dochodowy
ZYSK/(STRATA) NETTO (66) 51 93

 

Przepływy pieniężne dla działalności przeznaczonej do sprzedaży
od 01.01.2022
do 26.04.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
S.C.M. Franke S.C.M. Franke Carlota Copper Company
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: (40) (7) 11
zmiana stanu rezerwy na likwidację kopalń 10 (6) (5)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5) (10)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 (2) (2)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 2 (14) (1)
Wyniki wyszukiwania