Raport zintegrowany
2022

9.8.2 Interferie S.A. i Interferie Medical SPA Sp. z o.o.

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W dniu 21 lutego 2022 r. KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz), którego właścicielem 100% Certyfikatów Inwestycyjnych jest KGHM Polska Miedź S.A,  zbył  na rzecz Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. wszystkie posiadane bezpośrednio udziały spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, tj. 41.309 udziałów stanowiących 67,37% udziałów w kapitale zakładowym i taki sam procent głosów w zgromadzeniu wspólników. Właścicielem pozostałych 32,63% udziałów w kapitale zakładowym spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o. była spółka pośrednia Funduszu – INTERFERIE S.A.

W dniu 28 lutego 2022 r., w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. (dalej: spółka), ogłoszonego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., spółki portfelowe Funduszu: Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. oraz Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o., zbyły wszystkie posiadane akcje spółki, tj. łącznie 10 152 625 akcji, stanowiących 69,71% w kapitale zakładowym i taki sam procent głosów w walnym zgromadzeniu.

W wyniku powyższego, Jednostka Dominująca ani żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej nie posiada akcji i udziałów w spółkach: INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA Sp. z o.o.

Cena sprzedaży akcji obu spółek (płatna w środkach pieniężnych) wynosiła łącznie 167 mln PLN i przewyższała wartość  aktywów netto należnych Grupie o 37 mln PLN. Wynik na sprzedaży (zysk) został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”.

Działalność spółek Interferie S.A. i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. została zaprezentowana w ramach segmentu Pozostałe segmenty.

Dane finansowe powyższych spółek zaprezentowane zostały łącznie z działalnością kontynuowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku, skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz notach objaśniających do tych sprawozdań ze względu na to, że nie stanowią one istotnej części działalności ani elementu większego planu zbycia istotnej części działalności (MSSF 5.32 a i b).

Główne grupy aktywów i zobowiązań zakwalifikowanych do Grupy sprzedaży
Stan na 28.02.2022 Stan na 31.12.2021
AKTYWA
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 244 244
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne 244 244
Aktywa trwałe 244 244
Zapasy 1 1
Należności od odbiorców 2 2
Należności z tytułu podatków 1 1
Pozostałe aktywa niefinansowe 3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 15
Aktywa obrotowe 22 19
RAZEM AKTYWA WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY DO ZBYCIA 266 263
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 65 65
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 1
Pozostałe zobowiązania 6 3
Zobowiązania długoterminowe 72 69
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 12 16
Zobowiązania wobec dostawców 6 7
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 4
Zobowiązania z tytułu podatków 4 1
Pozostałe zobowiązania 5 4
Zobowiązania krótkoterminowe 28 32
RAZEM ZOBOWIĄZANIA WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY DO ZBYCIA 100 101

 

Sprawozdanie z wyniku dla działalności przeznaczonej do sprzedaży
od 01.01.2022
do 28.02.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Przychody 14 71
Koszty (15) (68)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (1) 3
Koszty finansowe (2)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (1) 1
Podatek dochodowy
ZYSK/(STRATA) NETTO (1) 1

 

Przepływy pieniężne dla działalności przeznaczonej do sprzedaży
od 01.01.2022
do 28.02.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1) (11)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 10
Wyniki wyszukiwania