Raport zintegrowany
2022

9.8.3 Projekt Oxide w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W IV kwartale 2021 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a drugim wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. – Sumitomo (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation) zostało zawarte porozumienie dotyczące sprzedaży projektu należącego do spółki zależnej KGHM Chile SpA – Oxide do Sierra Gorda S.C.M. W dniu 15 grudnia 2021 r. została podpisana umowa sprzedaży, gdzie data sprzedaży ustalona została na dzień 1 stycznia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. projekt Oxide został przekwalifikowany z wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych) do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 176 mln PLN.

Wpływ środków z tytułu transakcji sprzedaży nastąpił w dniu 4 marca 2022 r. Zysk ze sprzedaży w wysokości 135 mln PLN został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”.

Zgodnie z przyjętą przez Grupę polityką rachunkowości, udział Grupy w niezrealizowanym zysku na transakcji pomiędzy Grupą a jednostką wycenianą metodą praw własności pomniejsza zysk z tytułu tej transakcji w korespondencji z wartością bilansową udziału Grupy w tej jednostce. Ze względu na to, iż na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość bilansowa udziału Grupy we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. wynosi 0 PLN, eliminacja niezrealizowanego zysku w proporcji do udziału Grupy (55%) zostanie ujęta w momencie, gdy wartość bilansowa udziału Grupy w Sierra Gorda S.C.M. osiągnie poziom powyżej wartości 0 PLN.

Wyniki wyszukiwania