Raport zintegrowany
2022

9.8.4 KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa zidentyfikowała aktywa i związane z nimi zobowiązania jednostki zależnej KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. jako przeznaczone do sprzedaży w związku ze spełnieniem kryteriów określonych przez MSSF 5 (tj. są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie, sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, w tym oczekuje się, że nastąpi w ciągu 1 roku od dnia klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży). Ze względu na nieistotną wartość, te aktywa i zobowiązania nie zostały wydzielone w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do odrębnych pozycji, tj. „Aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)” i „Zobowiązań związanych z grupą zbycia”.

Wyniki wyszukiwania