Raport zintegrowany
2022

6.1 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozycja zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia obejmuje: inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności oraz pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom.

Grupa kwalifikuje do inwestycji wycenianych metodą praw własności udziały we wspólnych przedsięwzięciach będących wspólnymi ustaleniami umownymi, w których strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów netto tej jednostki. Współkontrola występuje wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wspólnych przedsięwzięć wymagają jednomyślnej zgody stron współkontrolujących.

Inwestycje te początkowo ujmuje się według ceny nabycia. Udział Grupy w zysku lub stracie jednostek wycenianych metodą praw własności (ustalony z uwzględnieniem wpływu wycen do wartości godziwej z dnia nabycia inwestycji) od dnia nabycia ujmuje się w wyniku finansowym, zaś jej udział w zmianach stanu zakumulowanych pozostałych całkowitych dochodów od dnia nabycia w odpowiedniej pozycji zakumulowanych całkowitych dochodów.

Niezrealizowane zyski i straty z tytułu transakcji pomiędzy inwestorem a wspólnym przedsięwzięciem są eliminowane w kwocie odpowiadającej udziałowi inwestora w tych zyskach/(stratach) w korespondencji z wartością bilansową udziału Grupy w tej jednostce. W sytuacji, gdy na dzień kończący okres sprawozdawczy udział Grupy w niezrealizowanym zysku na transakcjach pomiędzy Grupą a wspólnym przedsięwzięciem przekracza wartość bilansową inwestycji w tę jednostkę, udział Grupy w tych zyskach podlega eliminacji do poziomu bilansowego udziału Grupy w tej jednostce. Eliminacji niezrealizowanych zysków w proporcji do udziałów Grupy, nierozliczonych w okresie, w którym nastąpiła transakcja, dokonuje się w kolejnych okresach sprawozdawczych w momencie, gdy wartość bilansowa udziału Grupy w tej jednostce osiągnie wartość powyżej zera.

Inwestycja testowana jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty wartości poprzez wyliczenie wartości odzyskiwalnej.

Istnienie współkontroli

Grupa Kapitałowa kwalifikuje jako wspólne przedsięwzięcie zgodnie z MSSF 11 spółkę Sierra Gorda S.C.M. z siedzibą w Chile, w której udział kapitałowy KGHM INTERNATIONAL LTD. wynosi 55%. Kwalifikacji Sierra Gorda S.C.M. do kategorii wspólnych przedsięwzięć, mimo 55% udziału Grupy Kapitałowej, dokonano na podstawie analizy warunków porozumień pomiędzy stronami oraz ustaleń umownych, które wskazały na sprawowanie współkontroli. Zgodnie z warunkami porozumień wszystkie istotne działania Sierra Gorda S.C.M. wymagają jednomyślnej zgody obu właścicieli. W powoływanej Radzie właścicieli Grupa oraz pozostali właściciele mają po trzech członków. Rada właścicieli podejmuje decyzje strategiczne i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem. Zatwierdza również skład najwyższej kadry menadżerskiej. W okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie postanowienia, które były podstawą kwalifikacji inwestycji do kategorii wspólnych przedsięwzięć.

Zgodnie z osądem Grupy, pożyczki udzielone wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. nie spełniają kryteriów uznania za inwestycję netto we wspólne przedsięwzięcie z uwagi na to, że rozliczenie pożyczek jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości.

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana partnera Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. W dniu 22 lutego 2022 r. zakończyła się transakcja sprzedaży 45% udziałów w Sierra Gorda S.C.M. przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation do South32 Limited, australijskiej grupy górniczej z siedzibą w Perth. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umów sprzedaży zawartych w dniu 14 października 2021 r.

Cena nabycia zawiera kwotę 1 408 mln USD, płatną w dniu zawarcia transakcji oraz 500 mln USD, uzależnioną od kształtowania się cen miedzi w latach 2022 – 2025. Nowy partner Grupy to globalnie zdywersyfikowana firma wydobywcza i metalurgiczna posiadająca zakłady produkcyjne w Australii, Afryce Południowej i Ameryce Południowej. Firma wytwarza m.in. aluminium, węgiel hutniczy, mangan, nikiel, srebro, ołów i cynk.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. żadna z umów regulujących współpracę partnerów JV w przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. nie została zmodyfikowana. Ze spółkami Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation Sierra Gorda S.C.M. miała podpisaną umowę off-take, zgodnie z którą przysługuje im prawo odbioru 50% koncentratu miedzi. Prawo odbioru 50% koncentratu miedzi nie obowiązuje w odniesieniu do South32 Limited.

Wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 2022 2021
Stan na 1 stycznia
Udział w zysku netto za okres obrotowy 239 3 178
Rozliczenie udziału Grupy w nierozliczonych stratach z lat ubiegłych (skumulowanych ujemnych całkowitych dochodach) (183) (2 920)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (56) (258)
Stan na 31 grudnia
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Udział Grupy (55%) w zysku netto Sierra Gorda S.C.M. za okres obrotowy ujęty w wycenie wspólnego przedsięwzięcia 239 3 178
Nieujęty udział Grupy w stratach Sierra Gorda S.C.M. 2022 2021
Stan na 1 stycznia (1 283) (4 203)
Rozliczenie udziału Grupy w nierozliczonych stratach z lat ubiegłych (skumulowanych ujemnych całkowitych dochodach) 183 2 920
Nieujęta korekta z tytułu zysków niezrealizowanych na transakcji pomiędzy Grupą a wspólnym przedsięwzięciem (zbycie projektu Oxide, szczegóły Nota 9.8.3) (74)
Stan na 31 grudnia (1 174) (1 283)

Na dzień 31 grudnia 2022 r. udział Grupy KGHM Polska Miedź S.A. w nierozliczonych skumulowanych stratach Sierra Gorda S.C.M. wynosi 1 174 mln PLN (362 mln USD), na dzień 31 grudnia 2021 r. 1 283 mln PLN (389 mln USD). Grupa zaprzestała ujmowania swojego udziału w stratach Sierra Gorda S.C.M. w momencie, gdy wartość tego udziału przekroczyła wartość bilansową udziału w inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. Ujęcie udziału Grupy w stratach Sierra Gorda S.C.M. spowodowało, że wartość bilansowa udziałów w Sierra Gorda S.C.M. równa jest 0 PLN. Po zredukowaniu udziału do wartości zerowej Grupa przeprowadziła analizę w zakresie istnienia prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku dokonania płatności w imieniu Sierra Gorda S.C.M., co rodziłoby obowiązek ujmowania przez Grupę zobowiązania z tego tytułu. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz Grupa nie identyfikuje istnienia prawnego lub oczekiwanego obowiązku dokonania płatności w imieniu Sierra Gorda S.C.M., o którym mowa w MSR 28.39.

Grupa przeprowadziła również analizę warunków udzielonej Sierra Gorda S.C.M. gwarancji ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty transzy kredytu, która spełnia definicję gwarancji finansowej zgodnie z MSSF 9. Szczegóły dotyczące udzielonych Sierra Gorda S.C.M. gwarancji opisane zostały w Nocie 8.6.

Skrócone dane finansowe dotyczące Sierra Gorda S.C.M. przedstawiono w tabeli poniżej
Stan na
31.12.2022
Stan na
31.12.2021
Aktywa trwałe 22 052 19 848
Aktywa obrotowe, w tym: 2 608 2 393
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  377  776
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 23 751 21 768
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i leasingu 2 242 1 713
Zobowiązania z tytułu pożyczek od podmiotów współkontrolujących 20 891 19 531
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 689 1 585
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i leasingu  63  106
Wartość bilansowa aktywów netto (z uwzględnieniem wycen do wartości godziwej z dnia objęcia współkontroli) (780) (1 112)
Udział Grupy Kapitałowej w wartości aktywów netto (55%) (429) (612)
Łączne skumulowane nieujęte udziały w stracie Sierra Gorda S.C.M. (ujemne skumulowane całkowite dochody) 1 174 1 283
Saldo odpisu z tytuły utraty wartości udziałów Sierra Gorda S.C.M. (671) (671)
Nieujęta korekta z tytułu zysków niezrealizowanych na transakcji pomiędzy Grupą a wspólnym przedsięwzięciem (zbycie projektu Oxide) ( 74)
Wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Przychody z umów z klientami 7 225 8 335
Amortyzacja (1 704) (1 413)
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 4 799
Koszty z tytułu odsetek (1 440) (1 349)
Inne przychody/(koszty) (3 325) (2 670)
Zysk brutto  756 7 702
Podatek dochodowy (321) (1 924)
Zysk netto  435 5 778
Różnice kursowe z przeliczenia aktywów netto Sierra Gorda S.C.M.
na walutę prezentacji w PLN
(103) (469)
Łączne całkowite dochody  332 5 309
Pozostałe informacje dot. udziału Grupy Kapitałowej w przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M.
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Udział Grupy w umownych zobowiązaniach (inwestycyjnych i operacyjnych) 7 153 5 865
Udział Grupy w łącznej kwocie przyszłych opłat leasingowych brutto z tytułu umów leasingu sprzętu górniczego  459  495
Nota 8.6 Gwarancje udzielone przez Grupę  969  670
Wyniki wyszukiwania