Raport zintegrowany
2022

8.6 Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Istotnym narzędziem zarządzania płynnością finansową w Grupie są gwarancje i akredytywy.

Grupa udzieliła gwarancji i poręczeń, które spełniają definicję zobowiązania warunkowego zgodnie z MSR 37, które ujmuje w zobowiązaniach warunkowych oraz gwarancji, które spełniają definicję gwarancji finansowych zgodnie z MSSF 9, które wycenia się i rozpoznaje jako instrumenty finansowe zgodnie z tym standardem.

Umowa gwarancji finansowej jest to umowa zobowiązująca jej wystawcę do dokonania określonych płatności rekompensujących posiadaczowi gwarancji stratę, jaką poniesie z powodu niedokonania przez określonego dłużnika płatności w przypadającym terminie, zgodnie z pierwotnymi lub zmienionymi warunkami instrumentu dłużnego. Na moment początkowego ujęcia Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość gwarancji finansowej w wysokości jej wartości godziwej, w pozycji:

 • aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (pozostałe aktywa finansowe),
 • pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe przychodów).

Zobowiązanie z tytułu udzielonej gwarancji finansowej na dzień kończący okres sprawozdawczy ujmuje się w wartości wyższej z dwóch kwot: wartości początkowej wystawionej gwarancji pomniejszonej o kwotę dochodów ujętą w wyniku finansowym z tytułu gwarancji lub kwoty odpisu na oczekiwane straty kredytowe – ustalonej zgodnie z zasadami modelu ogólnego opisanego w zasadach rachunkowości w Nocie 7.5.2.

Dla kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej – ECL – Grupa przyjmuje szacunki dla ratingu, parametrów PD oraz LGD. Obliczenie oczekiwanej straty kredytowej następuje w horyzoncie pozostałym do końca życia gwarancji, przy czym jako rating podmiotu stosowany na potrzeby obliczenia parametru PD przyjmuje się rating beneficjenta gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość zobowiązań Grupy z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw wynosiło łącznie 1 156 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 849 mln PLN) natomiast z tytułu zobowiązań wekslowych wynosiło 170 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 173 mln PLN).

Najistotniejsze pozycje stanowią zobowiązania Jednostki Dominującej mające na celu zabezpieczenie zobowiązań:

 • Sierra Gorda S.C.M. – gwarancja korporacyjna w kwocie 969 mln PLN (220 mln USD) ustanowiona jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętego przez Sierra Gorda S.C.M. kredytu (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 670 mln PLN tj. 165 mln USD). Okres ważności gwarancji upłynie we wrześniu 2024 r. Wycena bilansowa zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji finansowej ujęta w księgach wynosi 57 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021r.
  58 mln PLN) *,
 • pozostałych podmiotów, w tym Jednostki Dominującej:
  • 126 mln PLN – zabezpieczenie należytego wykonania przez Jednostkę Dominującą przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 124 mln PLN), okres ważności gwarancji do 1 roku,
  • 14 mln PLN – zabezpieczenie roszczeń pokrycia kosztów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów ustanowione na rzecz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, okres ważności gwarancji do 1 roku,
  • 37 mln PLN (30 mln PLN i 2 mln CAD) zabezpieczenie zobowiązań związanych z należytym wykonaniem zawartych przez Grupę umów (na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 39 mln PLN tj. 32 mln PLN i 2 mln CAD), okres ważności gwarancji do 3 lat,
  • 2 mln PLN zabezpieczenie zobowiązań związanych z należnościami celno-podatkowymi, okres ważności gwarancji: bezterminowo.

W oparciu o posiadaną wiedzę, na koniec okresu sprawozdawczego Grupa określiła prawdopodobieństwo zapłaty kwot wynikających ze zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw jako niskie.

*Gwarancja finansowa została ujęta w księgach rachunkowych zgodnie z par. 4.2.1 pkt c MSSF 9.

Wyniki wyszukiwania