Raport zintegrowany
2022

7.5.2 Ryzyko kredytowe

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników Grupy Kapitałowej ze zobowiązań i jest związane z trzema głównymi obszarami:

wiarygodnością kredytową klientów, z którymi zawiera się transakcje fizycznej sprzedaży produktów,

  • wiarygodnością kredytową instytucji finansowych (banków/brokerów), z którymi zawiera się transakcje zabezpieczające lub które pośredniczą w ich zawieraniu, a także tych w których lokowane są wolne środki pieniężne,
  • kondycją finansową spółek zależnych – pożyczkobiorców.

W ujęciu szczegółowym źródła ekspozycji na ryzyko kredytowe stanowią:

  • środki pieniężne i lokaty bankowe,
  • instrumenty pochodne,
  • należności od odbiorców,
  • udzielone pożyczki (Nota 6.2),
  • udzielone gwarancje i poręczenia (Nota 8.6),
  • pozostałe aktywa finansowe.

Grupa ujmuje odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych na składnikach aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Oczekiwane straty kredytowe są to straty kredytowe ważone prawdopodobieństwem wystąpienia niewykonania zobowiązania. Grupa stosuje następujące modele wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości:

  • model uproszczony – dla należności od odbiorców,
  • model ogólny (podstawowy) – dla pozostałych aktywów finansowych.

W modelu ogólnym Grupa monitoruje zmiany poziomu ryzyka kredytowego związanego z danym składnikiem aktywów finansowych oraz klasyfikuje aktywa finansowe do jednego z trzech etapów wyznaczania odpisów z tytułu utraty wartości – w oparciu o obserwację zmiany poziomu ryzyka kredytowego w stosunku do początkowego ujęcia instrumentu. W szczególności, monitorowaniu podlega: rating kredytowy oraz sytuacja finansowa kontrahenta i okres przeterminowania płatności. W zależności od zaklasyfikowania do poszczególnych stopni, odpis z tytułu utraty wartości jest szacowany w horyzoncie 12-miesięcy (stopień 1) lub w horyzoncie życia instrumentu (stopień 2 oraz stopień 3). Bezwzględną przesłanką na określenie wystąpienia stanu niewypłacalności (default) jest przeterminowanie płatności o ponad 90 dni.

W modelu uproszczonym Grupa nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu oraz szacuje oczekiwaną stratę kredytową w horyzoncie do terminu zapadalności instrumentu w oparciu o historyczne dane dotyczące spłacalności należności od odbiorców.

Wyniki wyszukiwania