Raport zintegrowany
2022

7.5.1.5 Wpływ stosowania rachunkowości zabezpieczeń na sprawozdanie finansowe

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian wartości godziwej instrumentów oraz korespondujących z nimi zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w okresie sprawozdawczym, będące podstawą do ujęcia części efektywnej i nieefektywnej zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w latach 2021-2022 (bez uwzględniania efektu podatkowego).

W powiązaniach zabezpieczających jako instrument zabezpieczający jest wyznaczona wyłącznie wartość wewnętrzna opcji. Wartość czasowa zbiega do zera w horyzoncie powiązania zabezpieczającego.  Nieefektywność zabezpieczenia ujęta w rachunku wyników w okresach sprawozdawczych 2021 – 2022 była nieistotna.

Stan na 31.12.2022 od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2022
do 31.12.2022
Stan na 31.12.2021 od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.202
do 31.12.2022
Saldo pozostałych całkowitych dochodów z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla powiązań Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego Saldo pozostałych całkowitych dochodów z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla powiązań Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego
typ powiązania

typ ryzyka

typ instrumentu – pozycji zabezpieczanej

pozostających
w rachunkowości zabezpieczeń
dla których zaprzestano stosować rachunkowość zabezpieczeń pozostających w rachunkowości zabezpieczeń dla których zaprzestano stosować rachunkowość zabezpieczeń
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko towarowe (miedź)
Opcje – Przychody ze sprzedaży (21) (11) (327) 255 (1 357) 979 (981)
wartość wewnętrzna 152 325 (1 027) (976)
wartość czasowa (173) (11) (70) (330) (5)
Ryzyko towarowe (srebro)
Opcje – Przychody ze sprzedaży 19 16 (21) 92 15 (172) 14
wartość wewnętrzna 30 (16) 163 12 172
wartość czasowa (11) (5) (71) 3 (158)
Ryzyko walutowe (USD)
Opcje – Przychody ze sprzedaży 402 (183) 403 (1) 115 (192)
wartość wewnętrzna 193 182 23 (114)
wartość czasowa 209 221 (24) (78)
Pożyczki – Przychody ze sprzedaży (64) (80)
wartość wewnętrzna (64) (80)
Ryzyko walutowe i stopy procentowej
Opcje – Przychody ze sprzedaży (569) 154 (137) (431) 406 (371)
wartość wewnętrzna (569) (137) (431) (371)
Opcje – Przychody/koszty finansowe 315 (181) 152 162 (332) 300
wartość wewnętrzna 315 152 162 300
Razem, w tym: 146 (75) (521) 652 (1 535) (65) 996 (1 230)
Razem wartość wewnętrzna 121 506 (1 110) (68) (989)
Razem wartość czasowa 25 (75) 146 (425) 3 (241)

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące  wpływu stosowania rachunkowości zabezpieczeń na rachunek wyników oraz pozostałe całkowite dochody (bez uwzględniania efektu podatkowego).

od 01.01.2022 do 31.12.2022 od 01.01.2021 do 31.12.2021
typ powiązania

typ ryzyka

typ instrumentu

Zyski lub (straty)
z tytułu zabezpieczenia
ujęte w pozostałych
całkowitych dochodach
Kwota przeklasyfikowana z pozostałych całkowitych dochodów do sprawozdania z wyniku jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na realizację pozycji zabezpieczanej w okresie Zyski lub (straty)
z tytułu zabezpieczenia
ujęte w pozostałych
całkowitych dochodach
Kwota przeklasyfikowana z pozostałych całkowitych dochodów do sprawozdania z wyniku jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na realizację pozycji zabezpieczanej w okresie
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko towarowe (miedź)
Opcje * 800 (525) (2 047) (1 903)
Ryzyko towarowe (srebro)
Opcje * 26 114 (11) (30)
Ryzyko walutowe (USD)
Opcje * 357 (46) (260) (72)
Pożyczki ** (16) (16)
Ryzyko walutowe i stopy procentowej
CIRS *** 56 41 (113) (43)
Razem 1 239 (432) (2 431) (2 064)
Pozycja w sprawozdaniu z wyniku, która zawiera korektę z tytułu przeklasyfikowania:
* przychody z umów z klientami, pozostałe przychody i (koszty) operacyjne,
** przychody z umów z klientami,
*** przychody z umów z klientami, pozostałe przychody i (koszty) finansowe.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian w ramach pozostałych całkowitych dochodów (bez uwzględnienia efektu podatkowego) w okresie w związku ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń w 2021 i 2022 r.

Pozostałe całkowite dochody z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych 2022 2021
Kwoty efektywne* Koszt zabezpieczenia** Razem Kwoty efektywne* Koszt zabezpieczenia** Razem
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko zmian cen towarów i walutowe – na 1 stycznia (1 178) (422) (1 600) (735) (498) (1 233)
Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) 1 124 115 1 239 (2 128) (303) (2 431)
Reklasyfikacja do rachunku wyników w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 122 310 432 1 685 379 2 064
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko zmian cen towarów i walutowe – na 31 grudnia 68 3 71 (1 178) (422) (1 600)
* Część efektywnej zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających z tytułu zabezpieczanego ryzyka - wartość wewnętrzna opcji.
** Wartość czasowa opcji + marża CCBS Cross Currency Basis Swap.
Wyniki wyszukiwania