Raport zintegrowany
2022

9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Najistotniejsze rzeczowe aktywa trwałe Grupy Kapitałowej stanowią nieruchomości związane z działalnością górniczą i hutniczą, obejmujące grunty własne, budynki, obiekty inżynierii wodnej i lądowej, takie jak: kapitalne wyrobiska górnicze (w tym, w kopalniach głębinowych: szyby, studnie, sztolnie, chodniki, komory główne), rurociągi podsadzkowe, odwadniające i przeciwpożarowe, otwory piezometryczne, linie kablowe elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i światłowodowe. Do rzeczowych aktywów trwałych górniczych i hutniczych zalicza się również koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych oraz maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i inne ruchome środki trwałe oraz prawa do użytkowania aktywów ujmowane zgodnie z MSSF 16 Leasing, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Rzeczowe aktywa trwałe z wyłączeniem prawa do użytkowania aktywów, wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację (umorzenie) oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

W wartości początkowej środków trwałych Grupa ujmuje zdyskontowane koszty likwidacji środków trwałych, które będą ponoszone po zakończeniu działalności górniczej podziemnej i odkrywkowej oraz innych obiektów, które zgodnie z obowiązującym prawem podlegają likwidacji po zakończeniu działalności. Zasady ujmowania i wyceny kosztów likwidacji przedstawione są w Nocie 9.4.

W wartości bilansowej środka trwałego ujmuje się koszty istotnych części składowych, regularnych, znaczących przeglądów, oraz koszty istotnych remontów cyklicznych, których przeprowadzenie warunkuje dalszą możliwość użytkowania aktywa.

Cenę nabycia/koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego (tj. odsetki oraz różnice kursowe stanowiące korektę kosztu odsetek) zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie dostosowywanego składnika rzeczowych aktywów trwałych.

Składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się początkowo według kosztu, który obejmuje kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia leasingu i przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe, wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę oraz szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów lub przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów wyceniane jest w wartości zobowiązania z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów wycenionego metodą renty wieczystej oraz wszelkich opłat leasingowych zapłaconych w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą (w tym płatności za nabycie tego prawa na rynku).

Po początkowym ujęciu składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania, z wyłączeniem prawa wieczystego użytkowania gruntów wycenionego metodą renty wieczystej, wycenia się według kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości, skorygowanego o wartość aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (z wyłączeniem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów) Grupa dokonuje, w zależności od wzorca konsumowania korzyści ekonomicznych z danego składnika rzeczowych aktywów trwałych:

 • metodą amortyzacji liniowej, dla składników, które są wykorzystywane w procesie produkcji w równomiernym stopniu w całym okresie ich użytkowania, oraz
 • metodą amortyzacji naturalnej (metodą jednostek produkcji), dla składników w odniesieniu do których konsumpcja korzyści ekonomicznych jest bezpośrednio powiązana z ilością wydobytej kopaliny ze złoża lub z ilością wytworzonych jednostek produkcji i wydobycie to lub produkcja nie są równomierne w całym okresie ich użytkowania. W szczególności dotyczy to budynków i budowli kopalń, jak również maszyn i urządzeń górniczych z wyjątkiem składników aktywów eksploatowanych w hutach, gdzie okres użytkowania wynika z okresów ekonomicznej użyteczności poszczególnych składników aktywów.

Okresy eksploatacji i tym samym stawki amortyzacyjne środków trwałych funkcjonujących w ciągu technologicznym produkcji miedzi, dostosowane są do planów zakończenia działalności, a w przypadku prawa do użytkowania aktywów do wcześniejszej z dwóch dat – daty zakończenia okresu ekonomicznego użytkowania lub daty końca okresu leasingu, chyba że własność danego składnika zostanie przeniesiona na Grupę przed końcem okresu leasingu, wtedy stawki amortyzacji dostosowane są do końca okresu szacowanego ekonomicznego użytkowania danego aktywa.

Dla poszczególnych grup środków trwałych przyjęto okresy użytkowania oszacowane na podstawie oczekiwanego życia kopalń i hut z uwzględnieniem zawartości złoża, w następujących przedziałach:

Dla środków trwałych własnych:

Grupa Rodzaj środka trwałego Całkowity okres użytkowania
Budynki, budowle i grunty Grunty Nie podlegają amortyzacji
Budynki:
– budynki w hutach i kopalniach, 40-100 lat
– wiaty, zbiorniki, kontenerowe rozdzielnie 20-30 lat
Kapitalne wyrobiska górnicze 22-90 lat
Rurociągi:
– podsadzkowe do przesyłu piasku z wodą, 6-9 lat
– technologiczne, odwadniające, gazowe, przeciwpożarowe 22-90 lat
Linie kablowe elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i światłowodowe 10-70 lat
Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Urządzenia techniczne i maszyny:
– samojezdne maszyny górnicze, obudowy    kopalniane 4-10 lat
– przenośniki taśmowe, wagi przenośnikowe 10-66 lat
– rozdzielnice, rozdzielnie 4-50 lat
Środki transportu:
– lokomotywy dołowe elektryczne, 20-50 lat
– wozy kopalniane, szynowe, cysterny, platformy do transportu 7-35 lat
– wózki jezdne, widłowe, akumulatorowe 7-22 lat
– samochody osobowe, ciężarowe, specjalne 5-22 lat
– lokomotywy dołowe spalinowe 10-20 lat
Inne środki trwałe, w tym narzędzia i przyrządy 5-25 lat
Koszty zdejmowania nadkładu Całkowity okres użytkowania uzależniony jest od oczekiwanej długości życia kopalni, której dotyczy nadkład:
 – Robinson 14 lat
 – Carlota 2 lata

Poszczególne istotne części składowe środka trwałego (istotne komponenty), których okres użytkowania różni się od okresu użytkowania całego środka trwałego, amortyzowane są odrębnie, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych odzwierciedlających  przewidywany okres ich użytkowania.

Dla rzeczowych aktywów trwałych z tytułu prawa do użytkowania aktywów:

Grupa Rodzaj prawa do użytkowania Całkowity okres użytkowania
Budynki, budowle i grunty

Prawo wieczystego użytkowania gruntów wyceniane metodą renty wieczystej

Nie podlega amortyzacji
Służebność przesyłu

6-54 lat (okres amortyzacji jest zależny od okresu amortyzacji składnika aktywów w związku z którym służebność została ustanowiona)

Nieruchomości gruntowe 5-30 lat
Budynki i budowle 3-5 lat
Zespoły komputerowe 3 lata
Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Maszyny i urządzenia techniczne 3-4 lat
Środki transportu 3 lata
Wyposażenie i pozostałe 5 lat

Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze obejmują przede wszystkim: aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz prawa do wody w Chile.

Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

W ramach aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych kwalifikowane są nakłady na:

 • projekty robót geologicznych,
 • uzyskanie decyzji środowiskowych,
 • uzyskanie koncesji i użytkowania górniczego na poszukiwania geologiczne,
 • realizację robót i prac wiertniczych (wiercenia, badania geofizyczne, hydrogeologiczne, obsługa geologiczna, analityka, geotechnika, itd.),
 • zakup informacji geologicznych,
 • wykonanie dokumentacji geologicznej i jej zatwierdzenie,
 • wykonanie oceny ekonomiczno-technicznej zasobów dla potrzeb decyzji o wnioskowanie o koncesje na eksploatację górniczą,
 • koszty zużycia urządzeń i sprzętu (rzeczowe aktywa trwałe) służącego do prowadzenia prac poszukiwawczych.

Nakłady na aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych wycenia się w wysokości kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości i ujmuje się je jako wartości niematerialne nieoddane do użytkowania.

Testy na utratę wartości na pojedynczej jednostce (projekcie) Grupa przeprowadza obowiązkowo z chwilą:

 • wykazania technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych, oraz
 • gdy fakty i okoliczności wskazują, że wartość bilansowa aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych może przewyższać ich wartość odzyskiwalną.

Ewentualne odpisy ujmuje się przed dokonaniem przeklasyfikowania wynikającego z wykazania technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania zasobów mineralnych.

Ważne oszacowania i założenia dotyczące utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych górniczych i hutniczych zostały zaprezentowane w Nocie 3.

Wartość netto rzeczowych aktywów górniczych i hutniczych podlegających amortyzacji metodą naturalną wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 r. 1 694 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 1 169 mln PLN).

Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne
Budynki, budowle i grunty Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Prawa do wody Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych Pozostałe Razem
  Stan na 31.12.2020
Wartość brutto 19 711 15 627 5 631 237 2 933 893 45 032
Umorzenie (9 396) (7 905) (302) (17 603)
Odpisy z tytułu utraty wartości (2 407) (637) (48) (172) (1 537) (28) (4 829)
  Wartość księgowa netto, z tego: 7 908 7 085 5 583 65 1 396 563 22 600
środki trwałe własne i wartości niematerialne 7 450 7 055 5 583 65 1 396 563 22 112
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania) 458 30 488
  Zmiany w roku 2021 netto
Rozliczenie środków trwałych w budowie 1 320 1 213 (2 533)
Zakup 1 832 6 71 224 2 133
Leasing – nowe umowy, modyfikacje umów 24 14 38
Koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych 537 537
Wytworzenie we własnym zakresie 687 45 1 733
Kwota aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego 171 1 1 173
Nota 9.4 Zmiana stanu wysokości rezerwy na koszty likwidacji zakładów górniczych i składowisk odpadów (356) (356)
Nota 4.1 Amortyzacja, z tego: (782) (1 127) (15) (1 924)
dot. środków trwałych własnych i wartości niematerialnych (757) (1 115) (15) (1 887)
dot. prawa do użytkowania (środków trwałych w leasingu) (25) (12) (37)
Nota 4.4 (Utworzenie)/ odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości (80) (82) (20) (10) (2) (194)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 71 50 25 5 10117 1 259
Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (176) (176)
Darowizny i nieodpłatne przyjęcie z majątku innych jednostek 268 268
Likwidacja, sprzedaż, darowizny i nieodpłatne przekazanie (3) (7) (9) (6) (25)
Inne zmiany 9 40 (6) (9) (3) (98) (67)
  Stan na 31.12.2021
Wartość brutto 21 852 16 851 5 791 253 3 095 1 295 49 137
Umorzenie (10 438) (8 859) (333) (19 630)
Odpisy z tytułu utraty wartości (2 766) (806) (61) (186) (1 664) (25) (5 508)
Wartość księgowa netto, z tego: 8 648 7 186 5 730 67 1 431 937 23 999
środki trwałe własne i wartości niematerialne, z tego: 8 191 7 152 5 730 67 1 431 937 23 508
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 119 119
wykazane jako „rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” 8 191 7 152 5 730 67 1 312 937 23 389
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania), z tego: 457 34 491
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)
wykazane jako „rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” 457 34 491
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne
Budynki, budowle i grunty Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Prawa do wody Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych Pozostałe Razem
  Stan na 31.12.2021
Wartość brutto 21 852 16 851 5 791 253 3 095 1 295 49 137
Umorzenie (10 438) (8 859) (333) (19 630)
Odpisy z tytułu utraty wartości (2 766) (806) (61) (186) (1 664) (25) (5 508)
  Wartość księgowa netto, z tego: 8 648 7 186 5 730 67 1 431 937 23 999
środki trwałe własne i wartości niematerialne, z tego: 8 191 7 152 5 730 67 1 431 937 23 508
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży(grupa zbycia) 119 119
wykazane jako „rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” 8 191 7 152 5 730 67 1 312 937 23 389
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania), z tego: 457 34 491
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)
wykazane jako „rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” 457 34 491
  Zmiany w roku 2022 netto
Rozliczenie środków trwałych w budowie 691 1 750 (2 441)
Zakup 1 901 4 114 18 2 037
Leasing – nowe umowy, modyfikacje umów 133 12 145
Koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych 367 367
Wytworzenie we własnym zakresie 1 027 68 2 1 097
Kwota aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego 182 42 2 226
Nota 9.4 Zmiana stanu wysokości rezerwy na koszty likwidacji zakładów górniczych i składowisk odpadów (42) (42)
Nota 4.1 Amortyzacja, z tego: (784) (1 239) (20) (2 043)
dot. środków trwałych własnych i wartości niematerialnych (756) (1 230) (20) (2 006)
dot. prawa do użytkowania (środków trwałych w leasingu) (28) (9) (37)
Nota 4.4 (Utworzenie) / odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości (7) (6) (55) (2) (70)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 77 51 40 6 108 2 284
Likwidacja, sprzedaż, darowizny i nieodpłatne przekazanie (5) (40) (19) (5) (69)
Rozliczenie ze środków trwałych w budowie na wartości niematerialne (38) (38)
Stan na dzień utraty kontroli nad jednostką zależną (125) (125)
Przesunięcie z rzeczowych aktywów górniczych i hutniczych na pozostałe aktywa rzeczowe (197) (197)
Inne zmiany (3) (24) (56) (4) 94 88 95
Stan na 31.12.2022
Wartość brutto 23 383 17 466 6 147 274 3 480 1 411 52 161
Umorzenie (11 463) (9 449) (362) (21 274)
Odpisy z tytułu utraty wartości (2 838) (328) (24) (201) (1 803) (27) (5 221)
Wartość księgowa netto, z tego: 9 082 7 689 6 123 73 1 677 1 022 25 666
środki trwałe własne i wartości niematerialne 8 521 7 652 6 123 73 1 677 1 022 25 068
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania) 561 37 598
Wyniki wyszukiwania