Raport zintegrowany
2022

9.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze – istotne środki trwałe w budowie

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Program Udostępnienie Złoża 3 318 2 796
Budowa szybu SW-4 589 565
Działalność inwestycyjna związana z rozbudową i eksploatacją Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most 280 424
Pompownia Damówka wraz z rurociągiem wody zwrotnej w Zakładzie Hydrotechnicznym 145 131
BAT As-Instalacja do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox 117 113
Modernizacja Hali Wanien HMG I- realizacja odtworzenia dachu i ścian hali 96 89
Wyniki wyszukiwania