Raport zintegrowany
2022

9.1.2 Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Istotne nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Segment operacyjny Opis Wartość brutto Odpisy
z tytułu utraty wartości
Wartość brutto Odpisy
z tytułu utraty wartości
KGHM INTERNATIONAL LTD. Nakłady związane z pracami eksploracyjnymi, głównie w ramach projektu Victoria położonego w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie 2 087 832 1 838  768
KGHM INTERNATIONAL LTD. Nakłady związane z pracami eksploracyjnymi w ramach projektu Ajax 671 671 661 661
Wyniki wyszukiwania