Raport zintegrowany
2022

9.1.3 Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Zakup (2 037) (2 133)
Majątek trwały wytworzony we własnym zakresie (1 097) (733)
Koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych (367) (537)
Koszty finansowania zewnętrznego (226) (173)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia (21) 100
Pozostałe 70 93
Razem* (3 678) (3 383)
* W tym wydatki związane z aktywami służącymi poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych w kwocie 159 mln PLN (w 2021 r. 91 mln PLN).
Wyniki wyszukiwania