Raport zintegrowany
2022

3.1 Utrata wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2022 r.

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zgodnie z MSR 36 na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa dokonała oceny istnienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości jej aktywów. Analizą zostały objęte kluczowe składniki majątku trwałego Grupy. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji nie stwierdzono istnienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości tych aktywów. Ze względu na utrzymującą się w znacznej części roku 2022 rynkową kapitalizację Jednostki Dominującej poniżej jej aktywów netto, głębszej analizie poddano właśnie ten obszar.

W roku 2022 na rynkach akcji można było zaobserwować ogólne pogorszenie nastrojów ze względu na istniejącą dużą niepewność co do rozwoju globalnej sytuacji makroekonomicznej w reakcji na rozpoczęty konflikt zbrojny na Ukrainie oraz wciąż odczuwalne konsekwencje pandemii COVID-19 (koronawirus). W rezultacie mocno ucierpiały między innymi indeksy giełdowe. Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2022 spadł o 9% w stosunku do ceny akcji z końca roku 2021 i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 126,75 PLN. W tym samym okresie indeksy WIG i WIG 20 spadły odpowiednio o 17% i 21%. W efekcie kapitalizacja giełdowa Jednostki Dominującej spadła z 27 880 mln PLN do 25 350 mln PLN, co oznacza że na dzień 31 grudnia 2022 r. utrzymywała się na poziomie 15% poniżej poziomu aktywów netto Spółki. Na dzień 15 marca 2023 r. kurs akcji Jednostki Dominującej wyniósł 113,30 PLN, w związku z tym kapitalizacja giełdowa wyniosła 22 660 mln PLN i utrzymywała się poniżej poziomu aktywów netto Jednostki Dominującej o 24%.

W związku z utrzymywaniem się w znacznej części okresu sprawozdawczym kapitalizacji giełdowej Spółki poniżej wartości bilansowej aktywów netto, zgodnie z MSR 36 Utrata wartości aktywów, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. dokonał analizy, czy którykolwiek obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. mógłby być dotknięty utratą wartości.

Analiza w obszarze krajowych aktywów wykazała, iż nie wszystkie czynniki, które mają wpływ na poziom kapitalizacji giełdowej KGHM Polska Miedź S.A. to czynniki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spadki notowań cen akcji na giełdach dotyczyły spółek z większości branż, z różnych gospodarek i odzwierciedlały niepewność inwestorów co do przyszłości. W szczególności, konflikt zbrojny w Ukrainie spowodował odpływ inwestorów zagranicznych z obszarów graniczących ze strefą wojny, co widać nie tylko po sytuacji na giełdzie w Warszawie, ale i na giełdach z regionu Czech, Słowacji, czy Węgier oraz istotnie wpłynął na osłabienie się PLN w stosunku do USD.

Z punktu widzenia działalności Spółki, kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom kapitalizacji giełdowej jest cena miedzi. W grudniu 2021 r. średnia cena miedzi wynosiła 9 550 USD/t, która po początkowej kontynuacji wzrostowego trendu w pierwszych miesiącach 2022 r., zanotowała istotny spadek. Minimum zostało osiągnięte w lipcu 2022 r., gdy średnia cena miedzi kształtowała się na poziomie 7 530 USD/t. Jednak z czasem, w miarę napływu uspokajających informacji w odniesieniu do popytu na surowiec, notowania powróciły do trendu z początku roku i w grudniu 2022 r. średnia cena miedzi wynosiła 8 367 USD/t. Kursy giełdowe spółek zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem miedzi są silnie skorelowane z ceną tego metalu.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku aktywów polskich istotne znaczenie ma cena metali w PLN, na którą ma również wpływ kurs USD/PLN. Wahania cen miedzi związane z zawirowaniami na rynkach finansowych, spowodowane często nie tyle w sferze makroekonomii ale szeroko rozumianej geopolityki, są zwykle w dużym stopniu niwelowane zmianami kursu USD/PLN, który dodatkowo pozostaje pod wpływem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
Pomimo występującej niepewności w otoczeniu gospodarczym, KGHM Polska Miedź S.A. utrzymuje pełne zdolności operacyjne i konsekwentnie realizuje zakładane zadania produkcyjne i sprzedażowe. Osiągane przez Spółkę wyniki finansowe istotnie przekraczają założenia budżetowe, co jest również efektem prowadzonych inicjatyw optymalizujących oraz dyscypliny kosztowej zastosowanej w odpowiedzi na warunki makroekonomiczne.

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono brak związku spadku kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A. zarówno z krajową jak i zagraniczną działalnością KGHM Polska Miedź S.A. Spółka realizuje zakładane zadania produkcyjne i sprzedażowe zarówno na terenie Polski i za granicą. W konsekwencji nie stwierdzono wystąpienia przesłanek wskazujących na ryzyko utraty wartości krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych, w związku z czym nie przeprowadzono testów na utratę wartości dla tych aktywów na dzień 31 grudnia 2022 r.

Ze względu na niepewność i dużą zmienność podstawowych parametrów ekonomicznych, w tym cen metali i kursów walut oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną na świecie, oraz jej wpływu na sytuację gospodarczą, Spółka na bieżąco monitoruje globalną sytuację.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zidentyfikowane zostały nowe obszary ryzyka dla realizowania prognozowanych wyników finansowych spółek Grupy Kapitałowej świadczących usługi uzdrowiskowe (OWSP): Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU. Obok wzrostu cen energii elektrycznej, nośników energetycznych, żywności oraz innych czynników kosztowych, wynikającego z presji inflacyjnej, pojawia się również ryzyko braku efektywnej możliwości przełożenia tych wzrostów na ceny dla odbiorców końcowych oraz/lub wpływ tych wzrostów na popyt na oferowane usługi.

Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej, w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne obejmujących rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne każdej z ww. spółek uzdrowiskowych, wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Wartość odzyskiwalna OWSP oszacowana jak powyżej, znalazła potwierdzenie w wartości godziwej stanowiącej cenę transakcyjną zbycia testowanych aktywów pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej, w ramach realizowanego w Grupie projektu reorganizacji (szczegóły dotyczące zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy opisano w Nocie 12.11 Skład Grupy Kapitałowej).

Podstawowe założenia przyjęte w testach na utratę wartości
Założenie Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A Uzdrowisko Cieplice  Sp. z o.o. – Grupa PGU Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa  Sp. z o.o. – Grupa PGU
Okres szczegółowej prognozy * 2 poł. 2022 r.-
1 poł. 2028 r.
2 poł. 2022 r.-
1 poł. 2028 r.
2 poł. 2022 r.-
1 poł. 2028 r.
2 poł. 2022 r.-
1 poł. 2028 r.
Średnia marża EBITDA w okresie szczegółowej prognozy 12% 13% 12% 13%
Marża EBITDA w okresie rezydualnym 15% 14% 14% 16%
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie szczegółowej prognozy 58 mln PLN 12 mln PLN 12 mln PLN 9 mln PLN
Średnia nominalna stopa dyskontowa w okresie szczegółowej prognozy** 11,4% 11,3% 11,4% 11,5%
Stopa dyskontowa nominalna w okresie rezydualnym** 11,4% 11,7% 11,5% 11,8%
Stopa nominalna wzrostu po okresie szczegółowej prognozy 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
* Przyjęto 6-letni okres prognozy szczegółowej, zamiast 5-letniego, zgodnie z podejściem stosowanym przez fundusz KGHM VII FIZAN przy wycenie lokat portfelowych, w celu zachowania również porównywalności w czasie (metodyka stosowana w poprzednich okresach)
** Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa istotnie na wartość odzyskiwalną.

Wyniki przeprowadzonych testów przedstawia poniższa tabela:

OWSP Wartość bilansowa Wartość odzyskiwalna Odpis z tytułu utraty wartości
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 114 102 12
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. 81 55 26
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 34 28 6
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 38 36 2

W wyniku przeprowadzonych testów dokonano odpisu z tytułu utraty wartości dla aktywów trwałych w łącznej kwocie 46 mln PLN – poprzez porównanie wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną.

Utworzony odpis ujęto w pozycjach: „Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów” w kwocie 45 mln PLN i „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 1 mln PLN.

Wartość odzyskiwalna poszczególnych OWSP wykazuje znaczną wrażliwość na zmianę przyjętego poziomu stopy dyskonta, średniej marży EBITDA oraz stopy wzrostu po okresie prognozy. Należy ponadto wskazać, że wrażliwość na zmianę poziomu przychodów jest odzwierciedlona we wrażliwości na zmianę marży EBITDA.

Wartość odzyskiwalna
Średnia marża EBITDA w okresie prognozy niżej o 2 pkt % wg testu wyżej o 2 pkt %
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 60 102 144
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A 43 55 69
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 20 28 35
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 27 36 45
Średnia stopa dyskontowa w okresie prognozy niżej o 1 pkt % wg testu wyżej o 1 pkt %
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 119 102 88
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A 63 55 50
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 32 28 24
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 41 36 32
Stopa wzrostu po okresie prognozy niżej o 1 pkt % wg testu wyżej o 1 pkt %
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 92 102 113
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A 52 55 60
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 25 28 30
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 33 36 39

Dla potrzeb monitorowania ryzyka dalszej utraty wartości aktywów operacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych, jak również na potrzeby monitoringu możliwości dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego stwierdzono, że wartość odzyskiwalna osiągnęłaby wartość równą wartości bilansowej poszczególnych spółek w sytuacji, gdy nominalna stopa dyskonta kształtowałaby się jak niżej:

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 10,54%
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A 8,50%
Uzdrowisko Cieplice  Sp. z o.o. – Grupa PGU 10,00%
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 10,75%

W Grupie Kapitałowej corocznie testowane pod kątem utraty wartości są prawa do wody z posiadanych źródeł w Chile poprzez porównanie ich wartości bilansowej do wartości odzyskiwalnej, która jest ustalana na podstawie wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Wartość godziwa uprawnień do wody jest klasyfikowana jako pozycja poziomu 2 hierarchii wartości godziwej, w której pomiary wartości godziwej są oparte na istotnych obserwowalnych danych wejściowych innych niż notowane ceny rynkowe.

Za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. Grupa dokonała oceny czynników wpływających na wartość odzyskiwalną aktywa i uznała, że nie ma podstaw do ujęcia utraty wartości, ponieważ zarówno cena wody jak i oszacowana ilość wody możliwej do wydobycia nie zmieniły się w stosunku do poziomów tych czynników  przyjętych do wyceny na dzień 31 grudnia 2021 r. Wartość bilansowa praw do wody wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 r. 73 mln PLN (na dzień 31.12.2021 r. 67 mln PLN).

Pozostałe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów

Pozostałe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów dotyczą:

  • środków trwałych i wartości niematerialnych 38 mln PLN (w tym 36 mln PLN dotyczy segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD.),
  • środków trwałych w budowie i pozostałych wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania 63 mln PLN (w tym 55 mln PLN dotyczy segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD, projekty pod MSSF6, które zostały w całości odpisane z uwagi na  zakończenie wierceń ze względu na brak potwierdzenia ekonomicznej opłacalności badanych złóż),
  • aktualizacji wartości zapasów 74 mln PLN,
  • aktualizacji wartości należności 9 mln PLN.

Informację dotyczącą miejsca rozpoznania odpisów z tytułu utraty wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku prezentuje Nota 4.4.

Wyniki wyszukiwania