Raport zintegrowany
2022

2.7 Aktywa trwałe – podział geograficzny

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Polska 25 008 23 545
Kanada 1 919 1 577
Stany Zjednoczone Ameryki 1 841 1 765
Chile  204  229
Inne kraje  94
RAZEM*  28 972 27 210
* Aktywa trwałe z wyłączeniem: pochodnych instrumentów finansowych, innych instrumentów finansowych, innych aktywów niefinansowych oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (MSSF 8.33b), w łącznej kwocie 11 448 mln PLN na dzień 31 grudnia 2022 r. (9 813 mln PLN na dzień 31 grudnia 2021 r.).
Wyniki wyszukiwania