Raport zintegrowany
2022

2.6 Główni klienci

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz w okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania