Raport zintegrowany
2022

8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują głównie środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz depozyty bankowe o terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia (również dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych). Środki pieniężne wycenia się w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki, z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Nota 7.5.2.1).

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 619 1 151
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia – depozyty 573 744
Pozostałe środki pieniężne 8 9
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty, z tego: 1 200 1 904
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)
wykazane jako „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” 1 200 1 884
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 21 24
Nota 8.4.1 Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 179 1 880

W ramach środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa posiadała środki pieniężne w kwocie 66 mln PLN (na 31 grudnia 2021 r. 31 mln PLN), które stanowią środki na wyodrębnionych rachunkach VAT, służące do obsługi spłaty zobowiązań w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Środki te są sukcesywnie przeznaczane głównie na regulowanie płatności zobowiązań z tytułu podatku VAT wobec dostawców oraz innych zobowiązań przewidzianych ustawowo.

Wyniki wyszukiwania