Raport zintegrowany
2022

8.4.3 Szczegóły dotyczące głównych źródeł zadłużenia zewnętrznego

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa posiadała otwarte linie kredytowe, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe z łącznym saldem udzielonego finansowania w równowartości 15 386 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 5 699 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa posiadała otwarte linie kredytowe oraz pożyczki inwestycyjne z łącznym saldem dostępnego finansowania w wysokości 14 505 mln PLN, w ramach którego wykorzystano  5 304  mln PLN).

Poniższe zestawienie prezentuje strukturę źródeł finansowania.

Kredyt na kwotę 1 500 mln USD (6 603 mln PLN), uzyskany na podstawie umowy o finansowanie zawartej przez Jednostkę Dominującą z konsorcjum banków w 2019 r. z terminem zapadalności 19 grudnia 2024 r. z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). W latach 2020-2021 Jednostka Dominująca uzyskała zgodę Uczestników Konsorcjum na wydłużenie terminu umowy łącznie o 2 lata, tj. do dnia 20 grudnia 2026 r. Limit dostępnego finansowania w okresie przedłużenia będzie wynosił 1 438 mln USD (6 330 mln PLN). Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę banku, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.

Umowa kredytowa nakłada na Grupę obowiązek utrzymania kowenantu finansowego oraz kowenantów niefinansowych. Parametry finansowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji. Zgodnie z zapisami umownymi Jednostka Dominująca ma obowiązek raportowania poziomu kowenantu finansowego na okresy sprawozdawcze, tj. na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje ryzyko przekroczenia poziomu kowenantu finansowego zawartego w umowie kredytu. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy, do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wartość kowenantu finansowego objętego obowiązkiem raportowania na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz 31 grudnia 2022 r., spełniała zapisy zawarte w umowie.

W 2022 r. Grupa dokonała zmiany osądu w zakresie ujmowania prowizji przygotowawczej i uznała, że prowizja przygotowawcza zapłacona w związku z zawarciem umowy o udostępnienie finansowania w postaci odnawialnego kredytu stanowi zapłatę za korzyść Grupy w postaci uzyskanego dostępu do finansowania na ustalonych i zaakceptowanych przez Grupę warunkach, a nie koszt zaciąganych w ramach tej umowy zobowiązań finansowych. Tym samym, niezamortyzowana wartość prowizji przygotowawczej została ujęta jako składnik aktywów i przeksięgowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na rozliczenia międzyokresowe kosztów (odpowiednio krótko i długoterminowe) i w dalszym ciągu jest rozliczana liniowo do wyniku finansowego w okresie do końca obowiązywania umowy o odnawialny kredyt konsorcjalny.

2022 2022 2021
Kwota udzielonego finansowania Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
6 603 528
Prowizja przygotowawcza (14)
Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu kredytu 528 (14)

Pożyczki, w tym pożyczki udzielone Jednostce Dominującej przez Europejski Bank Inwestycyjny na łączną kwotę 3 340 mln PLN:

  1. Pożyczka inwestycyjna w wysokości 2 000 mln PLN zaciągnięta w trzech transzach z terminami spłaty upływającymi dnia 30 października 2026 r., 30 sierpnia 2028 r. oraz 23 maja 2029 r. i wykorzystana w pełnym zakresie dostępnego limitu. Środki pozyskane w ramach pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów  wydobywczych „Żelazny Most”. Oprocentowanie transz pożyczki oparte jest o stałą stopę procentową .
  2. Pożyczka inwestycyjna w wysokości 1 340 mln PLN udzielona w grudniu 2017 r. z terminem finansowania 12 lat. W ramach udzielonej pożyczki Jednostka Dominująca zaciągnęła trzy transze z terminami spłaty upływającymi dnia 28 czerwca 2030 r., 23 kwietnia 2031 r. oraz 11 września 2031 r. Termin dostępności niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 440 mln PLN, o którą w czerwcu 2021 r. została zwiększona kwota udzielonego Jednostce Dominującej finansowania, upłynie w kwietniu 2023 r. Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki są przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym na różnych etapach ciągu technologicznego. Oprocentowanie transz pożyczki oparte jest o stałą stopę procentową.

Umowy pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nakładają na Grupę obowiązek utrzymania kowenantu finansowego oraz kowenantów niefinansowych standardowo stosowanych w tego typu umowach. Zgodnie z zapisami umownymi Jednostka Dominująca ma obowiązek raportowania poziomu kowenantu finansowego na okresy sprawozdawcze, tj. na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje ryzyko przekroczenia poziomów kowenantu finansowego zawartych w umowach pożyczek. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy, do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wartość kowenantu finansowego objętego obowiązkiem raportowania na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz 31 grudnia 2022 r., spełniała zapisy zawarte w umowach pożyczek.

2022 2022 2021
Kwota udzielonego finansowania Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
3 528 2 434 2 568

Kredyty bilateralne na łączną kwotę 3 255 mln PLN służące finansowaniu kapitału obrotowego, będące narzędziem wspierającym zarządzanie płynnością finansową oraz wspomagającym finansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Grupa posiada linie kredytowe w ramach zawartych krótko i długoterminowych umów kredytowych. Środki finansowe w ramach otwartych linii kredytowych dostępne są w walutach: PLN, USD oraz EUR, a oprocentowanie oparte jest na stałej stopie procentowej lub zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę.

2022 2022 2021
Kwota udzielonego finansowania Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
3 255 735 751
Prowizja przygotowawcza (2)
Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu kredytów 735 749

Program emisji obligacji Jednostki Dominującej na rynku polskim ustanowiony umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 r.

Emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN została przeprowadzona w dniu 27 czerwca 2019 r., w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5-letnie na kwotę 400 mln PLN z terminem wykupu upływającym 27 czerwca 2024 r. oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN z terminem wykupu 27 czerwca 2029 r.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 PLN, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR powiększonej o marżę.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

2022 2022 2021
Wartość nominalna emisji Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
2 000 2 002 2 001
Razem kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 15 386 5 699 5 320
Prowizja przygotowawcza pomniejszająca zobowiązanie z tytułu wykorzystania kredytów (16)
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 5 699 5 304

Powyższe źródła zapewniają dostępność finansowania zewnętrznego w kwocie 15 386 mln PLN. Pozostałe do wykorzystania środki w pełni zabezpieczają potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej.

Kredyt konsorcjalny na kwotę 1 500 mln USD (6 603 mln PLN), pożyczki inwestycyjne na kwotę 3 340 mln PLN, jak i kredyty bilateralne udzielone Jednostce Dominującej w kwocie 3 193 mln PLN są niezabezpieczone.

Spłaty części zobowiązań pozostałych spółek Grupy z tytułu kredytów bilateralnych oraz pożyczek objęte są zabezpieczeniami w postaci oświadczeń o poddaniu się egzekucji, hipotek umownych, zastawów rejestrowych lub cesji wierzytelności. Wartość bilansowa ustanowionych zabezpieczeń spłaty finansowania zewnętrznego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 243 mln PLN, w tym wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 117 mln PLN  (na 31 grudnia 2021 r. 343 mln PLN, w tym wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 217 mln PLN).

Wyniki wyszukiwania