Raport zintegrowany
2022

8.4.2 Zmiana długu netto

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zobowiązania z tytułu zadłużenia Stan na
31.12.2021
Przepływy
środków
pieniężnych
Odsetki
naliczone
Różnice
kursowe
Inne
zmiany
Stan na
31.12.2022
Kredyty 735 530 68 (25) (45)* 1 263
Pożyczki 2 568 (417) 79 206 (2) 2 434
Dłużne papiery wartościowe 2 001 (130) 131 2 002
Leasing 645 (93) 33 159** 744
Razem zadłużenie 5 949 (110) 311 181 112 6 443
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 880 (701) 1 179
Dług netto 4 069 591 311 181 112 5 264
* W tym (60) mln PLN stan na dzień utraty kontroli nad jednostkami zależnymi.
** W tym 165 mln PLN modyfikacje i zwarcie nowych umów leasingowych.
Zobowiązania z tytułu zadłużenia Stan na
31.12.2020
Przepływy
środków
pieniężnych
Odsetki
naliczone
Różnice
kursowe
Inne
zmiany
Stan na
31.12.2021
Kredyty 1 994 (1 470) 62 150 (1)  735
Pożyczki 2 685 (388) 79 190 2 2 568
Dłużne papiery wartościowe 2 000 (36) 37 2 001
Leasing 656 (100) 31 58  645
Razem zadłużenie 7 335 (1 994) 209 340 59 5 949
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 501 (621) 1 880
Dług netto 4 834 (1 373) 209 340 59 4 069
Uzgodnienie przepływu środków pieniężnych ujętych w zmianie długu netto do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
I. Działalność finansowa 104 (1 872)
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 677 358
Spłata kredytów i pożyczek (425) (2 078)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (59) (67)
Spłata odsetek z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych (79) (70)
Spłata odsetek z tytułu leasingu (10) (15)
II. Działalność inwestycyjna (214) (122)
Zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia (214) (122)
III. Zmiana staniu wolnych środków pieniężnych (701) (621)
RAZEM (I+II-III) 591 (1 373)

Z istniejącym zadłużeniem wiąże się ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej. Opis ekspozycji na ryzyka finansowe znajduje się w Nocie 7.5.

Wyniki wyszukiwania