Raport zintegrowany
2022

8.4.1 Dług netto

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Kredyty bankowe 573 703
Pożyczki 1 987 2 198
Dłużne papiery wartościowe 2 000 2 000
Leasing 660 574
Nota 7.1 Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego 5 220 5 475
Kredyty bankowe 690 32
Pożyczki 447 370
Dłużne papiery wartościowe 2 1
Leasing 84 71
Nota 7.1 Zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowego 1 223 474
Razem zadłużenie, z tego: 6 443 5 949
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 85
wykazane jako „zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych”
Nota 8.5 Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 179 1 880
Dług netto 5 264 4 069
Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i leasingu w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) według rodzaju stopy procentowej
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
PLN/WIBOR 2 069 2 133
EUR/EURIBOR 16 20
EUR/stałe 32 63
USD/USD LIBOR 528 (16)
PLN/stałe 794 694
USD/stałe 2 961 3 004
CAD/stałe 41 49
pozostałe 2 2
Razem 6 443 5 949

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Grupy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu w przeliczeniu na PLN wyniosło 6 443 mln PLN, w podziale na waluty tj. 793 mln USD, 2 863 mln PLN, 10 mln EUR, 13 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 2 mln PLN (na 31 grudnia 2021 r. zadłużenie w przeliczeniu na PLN wyniosło 5 949 mln PLN, w podziale na waluty tj. 736 mln USD, 2 827 mln PLN, 18 mln EUR, 15 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 2 mln PLN).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. saldo zobowiązań handlowych przekazanych przez Grupę do faktoringu dłużnego wyniosło 18 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 95 mln PLN).

Zobowiązania handlowe przekazane do faktoringu dłużnego są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako „Zobowiązania wobec dostawców i podobne” i mieszczą się w kategorii „podobne”, gdyż z uwagi na znaczący osąd Grupy Kapitałowej przedstawiony w Nocie 10.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, taka prezentacja najlepiej odzwierciedla charakter tych transakcji.

Struktura zadłużenia potwierdza skuteczną realizację strategii Grupy, ukierunkowanej na zapewnienie długookresowej stabilności finansowej poprzez oparcie struktury finansowania na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania.

Wyniki wyszukiwania