Raport zintegrowany
2022

10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego

w mln PLN, chyba że wykazano inaczej

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek od transakcji faktoringu dłużnego prezentowane są w ramach przepływów z działalności finansowej. Kwoty faktycznych spłat wierzytelności podstawowej oddanej do faktoringu dłużnego wobec faktora prezentowane są w ramach przepływów z działalności operacyjnej i częściowo, również inwestycyjnej. Dodatkowo Jednostka Dominująca w ramach zmiany stanu kapitału obrotowego w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wykazuje w odrębnej linii „Zmianę stanu zobowiązań handlowych oddanych do faktoringu”, dla celów jasnej i przejrzystej prezentacji.

Jednostka Dominująca w trakcie okresu zakończonego 31 grudnia 2019 r. wdrożyła faktoring dłużny (dalsze informacje przedstawiono w Nocie 10.3).

Ponieważ praktyka rynkowa w zakresie prezentacji transakcji faktoringu dłużnego w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych nie jest jednolita, konieczne było dokonanie przez Zarząd osądu w tym obszarze. W przypadku tych transakcji Jednostka Dominująca musiała dokonać oceny, czy wydatki związane z płatnościami dokonanymi na rzecz faktora powinny być zaklasyfikowane do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej czy też do przepływów z działalności finansowej w ramach sprawozdania z przepływów pieniężnych. Zgodnie z MSR7.11 jednostka powinna prezentować przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w sposób najbardziej odpowiedni dla rodzaju prowadzonej działalności, gdyż informacja ta dostarcza użytkownikom sprawozdań finansowych dane pozwalające na dokonanie oceny wpływu tychże działalności na sytuację finansową jednostki oraz na kwotę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

W związku z powyższym w ocenie Jednostki Dominującej:

  • prezentacja spłaty kwoty wierzytelności podstawowej w ramach faktoringu dłużnego w przepływach z działalności operacyjnej jest zgodna z celem poszczególnych elementów transakcji  i spójna z prezentacją tych transakcji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W przypadku dokonania subrogacji ustawowej wierzytelności przez faktora z prawnego punktu widzenia przejmuje on prawa i obowiązki charakterystyczne dla wierzytelności handlowych. Jedynie przepływy wynikające ze spłaty kwot wierzytelności podstawowych, pochodzących z zobowiązań z tytułu zakupu, budowy środków trwałych i wartości niematerialnych prezentowane są w ramach działalności inwestycyjnej (dalsze informacje przedstawiono w Nocie 10.3),
  • natomiast aspekt finansowy związany z transakcją faktoringu jest wskazany w prezentacji odsetek w ramach działalności finansowej. Jest to spójne z ujmowaniem tych odsetek w kosztach finansowych w sprawozdaniu z wyniku zgodnie z przyjętą przez Jednostkę Dominującą polityką rachunkowości prezentacji kosztów odsetek od faktoringu dłużnego w działalności finansowej.
Zapasy Należności od odbiorców Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania podobne Kapitał obrotowy
Stan na 01.01.2022 r. (6 487) (1 026) 3 106 95 (4 312)
Stan na 31.12.2022 r. (8 902) (1 178) 3 262 18 (6 800)
Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (2 415) (152) 156 (77) (2 488)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 43 16 (17) 42
Amortyzacja ujęta w wycenie zapasów 117 117
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 41 41
Przekwalifikowanie do rzeczowych aktywów trwałych (10) (10)
Przekwalifikowanie z rzeczowych aktywów trwałych 16 16
Stan na dzień utraty kontroli (94) (20) 79 (35)
Korekty 72 (4) 103 171
Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (2 343) (156) 259 (77) (2 317)

 

Zapasy Należności od odbiorców Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania podobne Kapitał obrotowy
Stan na 01.01.2021 r. (4 459) (869) 2 498 1 264 (1 566)
Stan na 31.12.2021 r. (6 487) (1 026) 3 106 95 (4 312)
Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (2 028) (157) 608 (1 169) (2 746)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 41 20 (15) 46
Amortyzacja ujęta w wycenie zapasów 91 91
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (176) 54 (122)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu odsetek od faktoringu dłużnego 1 1
Przekwalifikowanie do rzeczowych aktywów trwałych (37) (37)
Korekty 95 20 (191) 55 (21)
Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, w tym: (1 933) (137) 417 (1 114) (2 767)
dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) oraz zobowiązań związanych z grupą zbycia 13 (26) (34) (47)
Wyniki wyszukiwania