Raport zintegrowany
2022

10.3 Zobowiązania wobec dostawców i podobne

w mln PLN, chyba że wykazano inaczej

Zobowiązania wobec dostawców i podobne ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu.

Naliczone odsetki z tytułu dokonania spłaty zobowiązań w terminie późniejszym, w szczególności przekazanych do faktoringu dłużnego, ujmowane są w wyniku okresu w pozycji koszty finansowe.

Zobowiązania wobec dostawców i podobne prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zawierają również zobowiązania handlowe przekazane do faktoringu dłużnego, które mieszczą się w kategorii „podobne”.

Ponadto pozycja „zobowiązania podobne” obejmuje także zobowiązania handlowe wewnątrzgrupowe przekazane przez dłużnika do faktora, w odniesieniu do których wierzyciel otrzymał płatność od faktora. W momencie przekazania zobowiązania do faktoringu dłużnego Jednostka Dominująca ujmuje zobowiązanie wobec faktora, który  w związku z dokonaniem subrogacji ustawowej wierzytelności z prawnego punktu widzenia przejmuje prawa i obowiązki charakterystyczne dla wierzytelności handlowych.

Ponieważ faktoring dłużny nie jest bezpośrednio uregulowany w MSSF i w związku z niejednoznacznym charakterem transakcji niezbędne było dokonanie przez Jednostkę Dominującą istotnego osądu w zakresie prezentacji sald zobowiązań oddanych do faktoringu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz prezentacji transakcji w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Osąd Jednostki Dominującej zgodnie, z którym prezentacja tych sald w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach pozycji „Zobowiązania wobec dostawców i podobne” znalazł potwierdzenie w Interpretacji Komitetu Standardów z grudnia 2020 r. Jednostka Dominująca wskazuje, że termin faktycznej spłaty zobowiązań wobec dostawców objętych umowami faktoringu dłużnego jest dłuższy (do 180 dni) od terminu spłaty zobowiązań wobec pozostałych dostawców, których zobowiązania nie są oddawane do faktoringu, który standardowo wynosi 60 dni, co może świadczyć na rzecz zmiany charakteru tych zobowiązań z handlowego na dłużny. Jednakże cecha ta została oceniona przez Jednostkę Dominującą za niewystarczającą, aby uznać, że w momencie przekazania zobowiązania handlowego do faktoringu dłużnego nastąpiła całkowita zmiana charakteru zobowiązania. Poza powyższym kryterium, żadne inne warunki zobowiązań objętych faktoringiem dłużnym nie różnią się od warunków pozostałych zobowiązań handlowych.

Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Zobowiązania długoterminowe wobec dostawców 186 187
Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców 3 076 2 919
Zobowiązania krótkoterminowe podobne – faktoring dłużny 18 95
Nota 10.4 Zobowiązania wobec dostawców i podobne, z tego: 3 280 3 201
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 40
wykazane jako „zobowiązania wobec dostawców i podobne” i „pozostałe zobowiązania”-długoterminowe 3 280 3 161

 

W 2022 r. łączny ustalony limit zaangażowania faktorów w Grupie Kapitałowej wynosi 1 553 mln PLN (w tym w Jednostce Dominującej 1 500 mln PLN). Jednostka Dominująca ma obecnie dwie umowy na świadczenie usług faktoringu, który został wdrożony w roku 2019 w celu umożliwienia dostawcom szybszego otrzymania spłaty wierzytelności w ramach standardowego procesu zakupowego realizowanego przez Jednostkę Dominującą, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu spłaty przez Jednostkę Dominującą zobowiązań wobec faktora. W bieżącym roku, ze względu na dobrą sytuację płynnościową Jednostki Dominującej, nie było przesłanek do korzystania z tej formy rozliczeń, do faktorów nie przekazano zobowiązań i nie pojawiły się zobowiązania handlowe objęte faktoringiem dłużnym na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółki Grupy przekazały w bieżącym roku obrotowym do faktorów zobowiązania w łącznej kwocie 72 mln PLN (w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. do faktora Jednostka Dominująca przekazała zobowiązania w kwocie 988 mln PLN, spółki Grupy przekazały zobowiązania o wartości 67 mln PLN). Stan zobowiązań handlowych objętych faktoringiem dłużnym w spółkach Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 18 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. w Jednostce Dominującej 55 mln PLN, w spółkach Grupy 40 mln PLN). W bieżącym roku obrotowym Grupa dokonała płatności na rzecz faktorów w kwocie 150 mln PLN (w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 2 213 mln PLN).

Koszty odsetkowe naliczone i poniesione na rzecz faktora w 2022 r. wyniosły 3 mln PLN (w 2021 r. 9 mln PLN).

Terminy spłaty wierzytelności z tytułu faktoringu dłużnego nie przekraczają 12 miesięcy, w związku z czym zobowiązania objęte faktoringiem dłużnym w całości prezentowane są jako krótkoterminowe.

W pozycji zobowiązań wobec dostawców zawarte zostały zobowiązania z tytułu zakupu, budowy środków trwałych i wartości niematerialnych wynoszące na 31 grudnia 2022 r. w części długoterminowej 185 mln PLN, a w części krótkoterminowej 627 mln PLN (na 31 grudnia 2021 r. odpowiednio 186 mln PLN i 649 mln PLN).

Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko walutowe wynikające ze zobowiązań wobec dostawców oraz ryzyko płynności. Informacje na temat ryzyka walutowego przedstawiono w Nocie 7.5.1.3 oraz ryzyka płynności w Nocie 8.3.1.

Wartość godziwa zobowiązań wobec dostawców zbliżona jest do ich wartości bilansowej.

Wyniki wyszukiwania