Raport zintegrowany
2022

7.5.1.3 Ryzyko zmian kursów walutowych

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W odniesieniu do ryzyka zmian kursów walutowych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. identyfikowane są następujące rodzaje ekspozycji:

  • ekspozycja transakcyjna dotycząca zmienności wartości przepływów pieniężnych w walucie bazowej,
  • ekspozycja dotycząca zmienności wartości wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w walucie bazowej (funkcjonalnej),
  • ekspozycja z tytułu inwestycji netto w jednostkach zagranicznych dotycząca zmienności wartości skonsolidowanego kapitału własnego w walucie bazowej (walucie prezentacji) Grupy Kapitałowej.

Źródłem ekspozycji transakcyjnej na ryzyko walutowe są kontrakty skutkujące przepływami pieniężnymi, których wartość w walucie bazowej (funkcjonalnej) jest uzależniona od przyszłych poziomów kursów walut obcych względem waluty bazowej. Przepływy pieniężne narażone na ryzyko walutowe mogą posiadać następujące charakterystyki:

  • denominowanie w walutach obcych – przepływy realizowane są w walutach obcych innych niż waluta funkcjonalna,
  • indeksowanie do kursu walut obcych – przepływy mogą być realizowane w walucie bazowej, lecz cena (np. metalu) jest ustalana w innej walucie obcej.

Kluczowym źródłem ekspozycji na ryzyko walutowe w działalności biznesowej Jednostki Dominującej są wpływy z tytułu sprzedaży produktów (w części dotyczącej cen metali, premii przerobowej i producenckiej).

Źródłem ekspozycji na ryzyko walutowe są również pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w walutach obcych, które na gruncie obowiązujących zasad rachunkowości, podlegają przeliczeniu na bazie bieżącego kursu waluty obcej względem waluty bazowej (funkcjonalnej) w związku z rozliczeniem lub okresową wyceną, w tym także z tytułu przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych. Zmiany wartości bilansowych takich pozycji pomiędzy momentami wyceny wpływają na zmienność zysku/straty netto lub pozostałych całkowitych dochodów.

Ekspozycja na ryzyko walutowe pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczy w szczególności:

  • należności i zobowiązań handlowych z tytułu sprzedaży i zakupów denominowanych w walutach obcych,
  • należności finansowych z tytułu pożyczek udzielonych w walutach obcych,
  • zobowiązań finansowych z tytułu zadłużenia w walutach obcych,
  • środków pieniężnych w walutach obcych,
  • instrumentów pochodnych na rynku metali.

W przypadku rynku walutowego, nominał rozliczonych transakcji zabezpieczających przychody ze sprzedaży metali stanowił około 20% (w 2021 r. 28%) całkowitych przychodów ze sprzedaży miedzi i srebra zrealizowanych przez Jednostkę Dominującą w 2022 r.

W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń przed ryzykiem rynkowym w 2022 r. Jednostka Dominująca nabyła opcje sprzedaży na rynku walutowym dla 205 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży z terminami zapadalności od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r., a także struktury opcyjne korytarz na rynku walutowym łącznie dla 400 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży w okresie od sierpnia 2022 r. do grudnia 2022 r. oraz struktury korytarz dla 2 640 mln USD na okres od stycznia 2023 r. do grudnia 2024 r.

Ponadto w ramach bieżącego zarządzania ryzykiem walutowym zawierano krótkoterminowe transakcje sprzedaży terminowej (forward), których celem było zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z wahaniami kursu USD/PLN, dla zaplanowanych krótkoterminowych przepływów finansowych. Transakcje forward zostały rozliczone w III kwartale 2022 r.

W efekcie na dzień 31 grudnia 2022 r. Jednostka Dominująca posiadała otwartą pozycję zabezpieczającą na rynku walutowym dla nominału 2 955 mln USD (1 050 mln USD na dzień 31 grudnia 2021 r.) oraz transakcje CIRS  (Cross Currency Interest Rate Swap – swap walutowo-procentowy) dla nominału 2 mld PLN, zarówno zabezpieczające przychody ze sprzedaży w walucie, jak i zmienne oprocentowanie wyemitowanych obligacji.

Poniższa tabela prezentuje skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych jednostki Dominującej na rynku walutowym na 31 grudnia 2022 r. (zabezpieczony wolumen w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).

Zabezpieczenie ryzyka zmian kursu walutowego USD/ PLN – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2022 r.
Instrument/struktura opcyjna Nominał
[mln USD]
Średnioważony kurs wykonania opcji Średnioważony
poziom premii
[PLN za 1 USD]
Efektywny poziom zabezpieczenia
[USD/PLN]
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż
opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia
[USD/PLN]
zabezpieczenie kursu walutowego
[USD/PLN]
ograniczenie partycypacji
[USD/PLN]
2023 mewa 135,00 3,30 4,00 4,60 (0,00) 4,00
mewa 180,00 3,30 3,90 4,50 0,03 3,93
korytarz 666,00 4,48 5,48 (0,03) 4,45
korytarz 660,00 4,69 6,09 (0,05) 4,64
SUMA 2023 1 635,00
2024 korytarz 660,00 4,48 5,48 (0,00) 4,48
korytarz 660,00 4,69 6,09 (0,01) 4,68
SUMA 2024 1 320,00
Zabezpieczenie ryzyka zmian kursu walutowego USD/PLN – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.
Instrument/struktura opcyjna Nominał
[mln USD]
Kurs wykonania opcji Średnioważony
poziom premii
[PLN za 1 USD]
Efektywny poziom
zabezpieczenia
[USD/PLN]
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia
[USD/PLN]
zabezpieczenie kursu walutowego
[USD/PLN]
ograniczenie partycypacji
[USD/PLN]
I pół. mewa 67,5 3,30 4,00 4,60 (0,01) 3,99
mewa 90 3,50 3,90 4,50 0,04 3,94
zakup opcji sprzedaży 180 3,75 (0,04) 3,71
II pół. mewa 67,5 3,30 4,00 4,60 (0,01) 3,99
mewa 90 3,30 3,90 4,50 0,03 3,93
korytarz 240 3,85 4,60 (0,04) 3,81
SUMA 2022 735
2023 mewa 135 3,30 4,00 4,60 (0,00) 4,00
mewa 180 3,30 3,90 4,50 (0,03) 3,93
SUMA 2023 315
Zabezpieczenie ryzyka walutowo-procentowego związanego z emisją obligacji o zmiennym oprocentowaniu w PLN – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2022 r. oraz na 31 grudnia 2021 r.
Instrument Nominał
[mln PLN]
Średnia stopa procentowa
[stała stopa % dla USD]
Średni kurs wymiany
[USD/PLN]
VI 2024 CIRS 400 3,23% 3,78
VI 2029 CIRS 1 600 3,94% 3,81
SUMA 2 000

Niektóre polskie spółki Grupy Kapitałowej zarządzały ryzykiem walutowym, związanym z ich podstawową działalnością (m.in. handlową), poprzez zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych m.in. na rynku USD/PLN oraz EUR/PLN. Zestawienie otwartych transakcji na 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r. nie jest prezentowane ze względu na małą istotność dla Grupy Kapitałowej.

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym Jednostka Dominująca stosuje hedging naturalny polegający na zaciąganiu kredytów w walutach, w których osiąga przychody. Wartość kredytów i pożyczek inwestycyjnych na 31 grudnia 2022 r. zaciągniętych w walucie USD, po przeliczeniu na PLN wyniosła 3 435 mln PLN (na 31 grudnia 2021 r. 2 980 mln PLN).

Poniższe tabele prezentują strukturę walutową instrumentów finansowych narażonych na ryzyko walutowe (zmiany kursów USD/PLN , EUR/PLN, CAD/PLN oraz GBP/PLN) Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz analizę wrażliwości na ryzyko zmian kursów walutowych. Do wyznaczenia zakresu potencjalnych zmian kursów USD/PLN, EUR/PLN, CAD/PLN oraz GBP/PLN dla celów analizy wrażliwości wykorzystano model Blacka-Scholesa (geometryczny ruch Browna).

Instrumenty finansowe Wartość narażona na ryzyko na 31.12.2022
razem mln PLN mln USD mln EUR mln CAD
Udziały i akcje 4 1
Należności od odbiorców 776 140 30 5
Środki pieniężne i ekwiwalenty 868 163 20 17
Długoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 9 603 2 182
Pozostałe aktywa finansowe 234 44 12
Pochodne instrumenty finansowe* 357 36
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 063) (153) (75) (11)
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (3 578) (793) (10) (13)
Pozostałe zobowiązania finansowe (49) (9) (2)
* W pozycji pochodne instrumenty finansowe w kolumnie „mln USD” zaprezentowane są transakcje na rynku metali, które są wyceniane w USD i przeliczane na PLN po kursie z dnia kończącego okres sprawozdawczy, natomiast kolumna „razem mln PLN” uwzględnia również wartość godziwą instrumentów pochodnych wycenianych wyłącznie w PLN.
Instrumenty finansowe Wartość narażona na ryzyko na 31.12.2021
razem mln PLN mln USD mln EUR mln CAD mln GBP
Udziały i akcje 5 2
Należności od odbiorców 515 80 30 4 8
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 558 341 20 23 2
Długoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 7 867 1 938
Krótkoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 447 110
Pozostałe aktywa finansowe 150 26 12
Pochodne instrumenty finansowe* (1 174) 220
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 132) (167) (87) (16)
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (3 121) (736) (18) (15)
Pozostałe zobowiązania finansowe (177) (41) (3)
* W pozycji pochodne instrumenty finansowe w kolumnie „mln USD” zaprezentowane są transakcje na rynku metali, które są wyceniane w USD i przeliczane na PLN po kursie z dnia kończącego okres sprawozdawczy, natomiast kolumna „razem mln PLN” uwzględnia również wartość godziwą instrumentów pochodnych wycenianych wyłącznie w PLN.
Analiza wrażliwości Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian kursów walutowych w 2022 r. i 2021 r.
Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2022 Wartość narażona na ryzyko Wartość bilansowa 31.12.2022 Zmiana kursu USD/PLN Zmiana kursu EUR/PLN Zmiana kursu CAD/PLN
5,03 (+14%) 3,91 (-11%) 5,18 (+10%) 4,48 (-5%) 3,68 (+13%) 2,88 (-11%)
wynik finansowy pozostałe
całkowite dochody
wynik finansowy pozostałe
całkowite dochody
wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy
Udziały i akcje 4 521
Należności od odbiorców 776 1 178 88 (68) 15 (6) 2 (2)
Środki pieniężne i ekwiwalenty 868 1 200 102 (79) 10 (4) 7 (6)
Długoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 9 603 9 603 1 372 (1 065)
Pozostałe aktywa finansowe 234 890 28 (21) 5 (4)
Pochodne instrumenty finansowe 357 357 (3) (1 197) (6) 1 193 (2) 1
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 063) (3 280) (96) 75 (37) 16 (5) 4
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (3 578) (6 443) (499) 387 (5) 2 (5) 5
Pozostałe zobowiązania finansowe (49) (211) (6) 4 (1)
Wpływ na wynik finansowy (773) (20) 9 4
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (1 197) 1 193
Aktywa i zobowiązania
finansowe na dzień 31.12.2021
Wartość narażona na ryzyko Wartość bilansowa 31.12.2021 Zmiana kursu USD/PLN Zmiana kursu EUR/PLN Zmiana kursu CAD/PLN Zmiana kursu GBP/PLN
4,57 (+13%) 3,66 (-10%) 5,01 (+9%) 4,37 (-5%) 3,55 (+11%) 2,90 (-9%) 6,15 (+12%) 4,98 (-9%)
wynik finansowy pozostałe
całkowite dochody
wynik finansowy pozostałe
całkowite dochody
wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy
Udziały i akcje 5 615 1
Należności od odbiorców 515 1 026 41 (32) 12 (7) 1 (1) 5 (4)
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 558 1 904 175 (138) 8 (4) 8 (7) 1 (1)
Długoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 7 867 7 867 997 (782)
Krótkoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 447 447 57 (44)
Pozostałe aktywa finansowe 150 671 14 (11) 4 (3)
Pochodne instrumenty finansowe (1 174) (1 174) 10 (646) 2 527 (7) 4
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 132) (3 201) (86) 67 (36) 20 (6) 5
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (3 121) (5 949) (379) 297 (7) 4 (6) 4
Pozostałe zobowiązania finansowe (177) (479) (21) 16 (1) 1
Wpływ na wynik finansowy 808 (625) (31) 18 2 (2) 6 (5)
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (646) 527
Wyniki wyszukiwania