Raport zintegrowany
2022

7.5.1.2 Ryzyko zmian cen metali

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Jednostka Dominująca narażona jest na ryzyko zmian cen sprzedawanych metali: miedzi, srebra, złota i ołowiu. Natomiast Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. jest narażona na ryzyko fluktuacji cen miedzi, złota, niklu, molibdenu, platyny i palladu.

W Jednostce Dominującej oraz Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. formuły ustalania cen zawarte w kontraktach fizycznej sprzedaży oparte są głównie na średnich miesięcznych notowaniach z Londyńskiej Giełdy Metali w przypadku miedzi i innych metali podstawowych oraz z Londyńskiego Rynku Kruszców w odniesieniu do metali szlachetnych. W ramach polityki handlowej, Jednostka Dominująca oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. ustalają bazę cenową dla kontraktów fizycznych jako średnią cen z odpowiedniego miesiąca w przyszłości.

Trwałe i bezpośrednie powiązanie strumienia wpływów ze sprzedaży z cenami metali, przy jednoczesnym braku analogicznej relacji po stronie wydatków, prowadzi do powstania ekspozycji strategicznej. Z kolei ekspozycja operacyjna wynika z możliwych niedopasowań warunków cenowych kontraktów fizycznych względem profilu funkcjonującego w Grupie, w szczególności w zakresie referencyjnych cen i okresów kwotowania.

Na rynku metali Grupa posiada tzw. pozycję długą, to znaczy nadwyżkę sprzedaży nad zakupami. Analizując ekspozycję strategiczną Grupy na ryzyko rynkowe, należy pomniejszyć wolumen sprzedaży metali o ilość zakupionych metali we wsadach obcych.

W tabeli poniżej zaprezentowano ekspozycję strategiczną Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian cen miedzi i srebra w latach 2021-2022.

od 01.01.2022 do 31.12.2022 od 01.01.2021 do 31.12.2021
Netto Sprzedaż Zakup Netto Sprzedaż Zakup
Miedź [t] 391 180 619 944 228 764 432 910 628 011 195 101
Srebro [t] 1 322 1 347 25 1 222 1 251 29

Nominał strategii zabezpieczających cenę miedzi rozliczonych w 2022 r. stanowił około 25% (w 2021 r. 44%) zrealizowanej przez Jednostkę Dominującą całkowitej sprzedaży tego metalu (stanowiło to około 42% sprzedaży netto* w 2022 r. i 67% w 2021 r.).

Nominał strategii zabezpieczających cenę srebra rozliczonych w 2022 r. stanowił około 24% zrealizowanej przez Jednostkę Dominującą całkowitej sprzedaży tego metalu (25% w 2021 r.).

W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń Jednostki Dominującej przed ryzykiem rynkowym w 2022 r. wdrożono strategie zabezpieczające planowane przychody ze sprzedaży miedzi. Zawarto strategie opcyjne mewa na okres od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. dla łącznego tonażu 90 tys. ton. Ponadto zrestrukturyzowana została pozycja zabezpieczającą na rynku miedzi na ten sam okres dla łącznego tonażu 12 tys. ton, poprzez podniesienie poziomu wykonania górnych i dolnych wystawionych opcji ze struktur mewa zawartych w 2020 r. W 2022 r. Jednostka Dominująca nie wdrożyła strategii zabezpieczających na rynku srebra.

W ramach zarządzania pozycją handlową netto** w 2022 r. zawarto tzw. dostosowawcze transakcje pochodne typu swap na rynku miedzi oraz złota z terminami zapadalności do czerwca 2023 r.

W efekcie, według stanu na 31 grudnia 2022 r. Jednostka Dominująca  posiadała otwarte pozycje w instrumentach pochodnych na rynku miedzi dla 193,5 tys. ton (w tym: 189 tys. ton wynikało ze strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym, natomiast 4,3 tys. ton zawarte zostało w ramach zarządzania pozycją handlową netto) oraz dla 4,2 mln uncji trojańskich srebra.

Poniższe tabele prezentują skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Jednostkę Dominującą na rynku miedzi i srebra na 31 grudnia 2022 r., zawartych w ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym (zabezpieczony nominał w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).

*Sprzedaż miedzi pomniejszona o zakupy miedzi we wsadach obcych.
** Stosowane w celu reagowania na zmiany ustaleń kontraktowych klientów, występujące niestandardowe warunki cenowe przy sprzedaży metali oraz zakupy materiałów miedzionośnych.

Zabezpieczenie ryzyka zmian cen miedzi – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2022 r.
Instrument/ struktura opcyjna Nominał [tony] Średnioważona cena wykonania opcji Średnioważony
poziom premii
[USD/t]
Efektywny poziom zabezpieczenia
[USD/t]
sprzedaż
opcji sprzedaży
zakup
opcji sprzedaży
sprzedaż
opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia
[USD/t]
zabezpieczenie ceny miedzi
[USD/t]
ograniczenie partycypacji
[USD/t]
I pół. 2023 mewa 18 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 6 000 6 000 6 900 10 000 (296) 6 604
mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 10 500 6 700 9 286 11 486 (227) 9 059
mewa 45 000 6 000 8 120 9 120 (143) 7 977
II pół. 2023 mewa 18 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 6 000 6 000 6 900 10 000 (296) 6 604
mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 10 500 6 700 9 286 11 486 (227) 9 059
mewa 45 000 6 000 8 100 9 600 (172) 7 928
SUMA 2023 189 000
Zabezpieczenie ryzyka zmian cen srebra – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2022 r.
Instrument/ struktura opcyjna Nominał
[mln uncji]
Średnioważona cena wykonania opcji Średnioważony
poziom premii
[USD/t]
Efektywny poziom zabezpieczenia
[USD/t]
sprzedaż
opcji sprzedaży
zakup
opcji sprzedaży
sprzedaż
opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia
[USD/t]
zabezpieczenie ceny miedzi
[USD/t]
ograniczenie partycypacji
[USD/t]
2023 mewa 4,20 16,00 26,00 42,00 (1,19) 24,81
SUMA 2023 4,20

Poniższe tabele prezentują skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Jednostkę Dominującą na rynku miedzi i srebra na 31 grudnia 2021 r., zawartych w ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym (zabezpieczony nominał w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).

Zabezpieczenie ryzyka zmian cen miedzi – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.
Instrument/ struktura opcyjna Nominał
[tony]
Średnioważona cena wykonania opcji Średnioważony
poziom premii
[USD/t]
Efektywny poziom zabezpieczenia
[USD/t]
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia
[USD/t]
zabezpieczenie ceny miedzi
[USD/t]
ograniczenie partycypacji
[USD/t]
I pół. mewa 30 000 4 600 6 300 7 500 (160) 6 140
mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 10 500 6 700 9 286 11 486 (227) 9 059
II pół. mewa 30 000 4 600 6 300 7 500 (160) 6 140
mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 10 500 6 700 9 286 11 486 (227) 9 059
SUMA 2022 144 000
I pół. mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 10 500 6 700 9 286 11 486 (227) 9 059
II pół. mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 10 500 6 700 9 286 11 486 (227) 9 059
SUMA 2023 99 000
Zabezpieczenie ryzyka zmian cen srebra – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.
Instrument/ struktura opcyjna Nominał
[mln uncji]
Średnioważona cena wykonania opcji Średnioważony
poziom premii
[USD/t]
Efektywny poziom zabezpieczenia
[USD/t]
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia
[USD/t]
zabezpieczenie ceny miedzi
[USD/t]
ograniczenie partycypacji
[USD/t]
2022 mewa 3,60 16,00 26,00 42,00 (0,88) 25,12
korytarz 6,60 26,36 55,00* (1,96) 24,40
SUMA 2022 10,20
2023 mewa 4,20 16,00 26,00 42,00 (1,19) 24,81
SUMA 2023 4,20
* W ramach restrukturyzacji podniesiony został poziom wykonania sprzedanych opcji kupna z 42 i 43 USD/uncję do 55 USD/uncję.

W 2022 r. oraz w 2021 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. ani żadna ze spółek wydobywczych nie wdrożyły transakcji terminowych na rynku metali.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. ryzyko zmian cen metali dotyczyło także instrumentów pochodnych wbudowanych w kontraktach zakupu wsadów obcych, zawartych przez Jednostkę Dominującą.

Analiza wrażliwości Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian cen miedzi, srebra i złota w latach 2021-2022
Aktywa i zobowiązania finansowe
na dzień 31.12.2022
Wartość
narażona
na ryzyko
Wartość
bilansowa 31.12.2022
Zmiana ceny MIEDZI [USD/t] Zmiana ceny SREBRA [USD/uncję] Zmiana cen ZŁOTA [USD/uncję]
10 293 (+23%) 6 463 (-23%) 31,69 (+32%) 17,06 (-29%) 2 107 (+15%) 1 524 (-16%)
wynik
finansowy
pozostałe
całkowite dochody
wynik
finansowy
pozostałe
całkowite dochody
wynik
finansowy
pozostałe
całkowite dochody
wynik
finansowy
pozostałe
całkowite dochody
wynik
finansowy
wynik
finansowy
Pochodne instrumenty finansowe (Cu) 161 161 (49) (1 026) 17 935
Pochodne instrumenty finansowe (Ag) 50 50 2 (67) (17) 106
Pochodne instrumenty finansowe (Au) (10) (10) (22) 29
Wbudowane instrumenty pochodne (Cu, Ag, Au) (43) (43) (164) 161 (24) 27
Wpływ na wynik finansowy (213) 178   2 (17) (46) 56
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (1 026) 935 (67) 106
Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2021 Wartość narażona na ryzyko Wartość bilansowa 31.12.2021 Zmiana ceny MIEDZI [USD/t] Zmiana ceny SREBRA [USD/uncję] Zmiana cen ZŁOTA [USD/uncję]
11 614 (+19%) 7 495 (-23%) 30,52 (+31%) 16,55 (-29%) 2 122 (+17%) 1 523 (-16%)
wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy wynik finansowy
Pochodne instrumenty finansowe (Cu) (1 096) (1 096) -74 (1 770) 173 1 701
Pochodne instrumenty finansowe (Ag) 224 224 9 -192 -39 334
Pochodne instrumenty finansowe (Au) -20 20
Wbudowane instrumenty pochodne (Cu, Ag, Au) -21 -21 -129 165 -1 1 -11 11
Wpływ na wynik finansowy -203 338 8 -38 -31 31
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (1 770) 1 701 -192 334

Do wyznaczenia zakresu potencjalnych zmian cen metali dla celów analizy wrażliwości towarowych czynników ryzyka (miedź, srebro, złoto) wykorzystano powracający do średniej model Schwartza (geometryczny proces Ornsteina-Uhlenbecka).

Wyniki wyszukiwania