Raport zintegrowany
2022

8.3.1 Umowne terminy wymagalności dla zobowiązań finansowych

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2022 r.
Okresy wymagalności
Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego do 3 m-cy powyżej 3
do 12 m-cy
powyżej
1 roku
do 3 lat
powyżej
3 lat
Razem
(bez dyskonta)
Wartość bilansowa
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  803  390  946 1 778 3 917 3 697
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych  174  699 2 093 2 966 2 002
Zobowiązania z tytułu leasingu  27  63  165 1 303 1 558  744
Zobowiązania wobec dostawców 3 013  11  26  344 3 394 3 210
Zobowiązania podobne – faktoring dłużny  5  13  18  18
Pochodne instrumenty finansowe – waluty*  2  1  3  146
Pochodne instrumenty finansowe – metale*  13  26  1  40  395
Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe  28  348  376  569
Wbudowane instrumenty pochodne  43  43  43
Pozostałe zobowiązania finansowe  120  38  51  7  216  211
Razem 4 024  717 1 917 5 873 12 531 11 035
* Zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych stanowią wartość wewnętrzną tych instrumentów bez uwzględniania czynnika dyskontowego.
Okresy przeterminowania
Zobowiązania przeterminowane do 1 m-ca powyżej 3
do 12 m-cy
powyżej 1
do 3 lat
powyżej 3 lat Razem/
Wartość bilansowa
Zobowiązania wobec dostawców  12  3  36  1  52

Powyższe tabele dotyczące terminów wymagalności nie zawierają gwarancji finansowych na kwotę 969 mln PLN, a które są wymagalne w przypadku złamania warunków umownych przez strony którym udzielono gwarancji a co do których Grupa nie ma możliwości odroczenia płatności, tzn. musi je spłacić na zadanie w okresie do 3 m-cy. Szczegóły dotyczące gwarancji finansowych i terminów ich wymagalności zostały opisane w Nocie 8.6.

Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2021 r.
Okresy wymagalności
Umowne terminy wymagalności
od końca okresu sprawozdawczego

do 3 m-cy

powyżej 3
do 12 m-cy
powyżej
1 roku
do 3 lat

powyżej
3 lat

Razem
(bez dyskonta)
Wartość bilansowa
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  118  370 1 518 1 598 3 604 3 303
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych  84  561 1 910 2 555 2 001
Zobowiązania z tytułu leasingu  26  55  139 1 231 1 451  645
Zobowiązania wobec dostawców 2 749  118  25  353 3 245 3 106
Zobowiązania podobne- faktoring dłużny  26  69  95  95
Pochodne instrumenty finansowe – waluty*  1  1  2  57
Pochodne instrumenty finansowe – metale*  144  611  313 1 068 1 514
Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe  20  294  314  431
Wbudowane instrumenty pochodne  21  21  21
Pozostałe zobowiązania finansowe  242  16  22  13  293  292
Razem 3 326 1 324 2 599 5 399 12 648 11 465
* Zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych stanowią wartość wewnętrzną tych instrumentów bez uwzględniania czynnika dyskontowego.
Okresy przeterminowania
Zobowiązania przeterminowane do 1 m-ca powyżej 3
do 12 m-cy
powyżej 1
do 3 lat
powyżej 3 lat Razem/
Wartość bilansowa
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  1  7  3  11
Zobowiązania  wobec dostawców  29  1  21  1  52
Wyniki wyszukiwania