Raport zintegrowany
2022

8.4 Zadłużenie

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zobowiązania z tytułu zadłużenia ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej (w przypadku zapłaty)  lub powiększonej (w przypadku naliczenia) o koszty transakcyjne stanowiące integralną część zaciągniętego finansowania i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Naliczone odsetki odnoszone są do kosztów finansowych, chyba że podlegają kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych lub wartościach niematerialnych.

Wyniki wyszukiwania