Raport zintegrowany
2022

8.3 Polityka zarządzania płynnością

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Za zarządzanie płynnością finansową w Grupie i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd Jednostki Dominującej. Podmiotem wspierającym Zarząd w tym zakresie jest Komitet Płynności Finansowej.

Zarządzanie płynnością finansową Grupy odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM. Dokument ten opisuje procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie, które realizowane są przez spółki Grupy, natomiast  organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są  w Jednostce Dominującej, przy wykorzystaniu odpowiednich procedur i instrumentów. Podstawowymi zasadami wynikającymi z dokumentu są:

  • zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy,
  • ciągłe monitorowanie poziomu zadłużenia Grupy,
  • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym,
  • koordynowanie przez Jednostkę Dominującą procesów zarządzania płynnością finansową w spółkach Grupy.

Realizując proces zarządzania płynnością, Grupa korzysta z narzędzi wspierających jego efektywność. Jednym z  instrumentów wykorzystywanych przez Grupę w zakresie obsługi bieżącej działalności, jest usługa zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków – cash pooling lokalny w PLN, USD i EUR oraz międzynarodowy w USD i CAD. Cash pooling ma na celu optymalizację zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi, ograniczenie kosztów odsetkowych, efektywne finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz wspieranie krótkoterminowej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej.

W 2022 r. Grupa wprowadziła modyfikacje w systemie cash poolingu w celu zoptymalizowania procesu wymiany walut przez krajowe spółki Grupy. Zmodyfikowany system zapewnia codzienne (automatyczne) przewalutowania na PLN sald dodatnich i ujemnych w walutach EUR i USD na rachunkach spółek uczestniczących w cash poolingu. Celem wsparcia bieżącej płynności oraz optymalizacji usługi, Spółka zawarła z bankiem, w którym funkcjonuje system cash poolingu,  umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 200 mln PLN z okresem dostępności do dnia 15 maja 2023 r. z możliwością wykorzystania w walutach: PLN, USD i EUR.

Wyniki wyszukiwania