Raport zintegrowany
2022

8.2.1 Kapitał akcyjny

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Na dzień 31 grudnia 2022 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Jednostki Dominującej, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Jednostka Dominująca nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Jednostka Dominująca nie posiada akcji własnych. Spółki zależne i spółki będące wspólnymi przedsięwzięciami nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A.

W latach zakończonych 31 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2021 r. nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego zarejestrowanego i liczby akcji. Ponadto, w 2022 oraz 2021 roku nie wystąpiły zmiany własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalona na podstawie zawiadomień otrzymanych przez Jednostkę Dominującą w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji/liczba głosów Łączna wartość nominalna akcji (PLN) Udział w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 635 899 000 31,79%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 10 104 354 101 043 540 5,05%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 10 039 684 100 396 840 5,02%
Pozostali akcjonariusze 116 266 062 1 162 660 620 58,14%
Razem 200 000 000 2 000 000 000 100,00%

W dniu 5 stycznia 2023 r. Spółka została poinformowana o połączeniu spółek: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna (PTE Allianz Polska S.A.) oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna. W wyniku połączenia łącznie stan na rachunkach funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A.: Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wyniósł 12 241 453 akcji KGHM Polska Miedź S.A., stanowiących 6,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej  na dzień podpisania niniejszego sprawozdania przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji/liczba głosów Łączna wartość nominalna akcji (PLN) Udział w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 635 899 000 31,79%
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna* 12 241 453 122 414 530 6,12%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 10 104 354 101 043 540 5,05%
Pozostali akcjonariusze 114 064 293 1 140 642 930 57,04%
Razem 200 000 000 2 000 000 000 100,00%
* Łącznie stan na rachunkach funduszy zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna: Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
Wyniki wyszukiwania