Raport zintegrowany
2022

8.2.2 Zmiany pozostałych kapitałów

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
Inwestycje
w instrumenty kapitałowe
wyceniane
w wartości
godziwej przez
pozostałe całkowite
dochody
Kapitał z tytułu
wyceny
instrumentów
finansowych
zabezpieczających
przyszłe przepływy
pieniężne
Razem kapitał
z tytułu wyceny instrumentów finansowych
Zyski / (straty) aktuarialne
z tytułu wyceny programów
określonych
świadczeń po okresie
zatrudnienia
Różnice kursowe
z przeliczenia
sprawozdań
jednostek
o walucie
funkcjonalnej
innej niż PLN
Zyski
zatrzymane
Stan na 1 stycznia 2021 r. (432) (998) (1 430) (962) 2 690 18 694
Transakcje z właścicielami – Dywidenda (300)
Zysk netto 6 156
Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody  22*  22
Nota 7.2 Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne (2 431) (2 431)
Nota 7.2 Kwota przeniesiona do wyniku finansowego z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających 2 064 2 064
Nota 11.2 Zyski aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia  694
Nota 1.2 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (71)
Nota 5.1.1 Podatek odroczony  70  70 (132)
Pozostałe całkowite dochody  22 (297) (275)  562 (71)
Łączne całkowite dochody  22 (297) (275)  562 (71) 6 156
Reklasyfikacja wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (18)
Stan na dzień  31 grudnia 2021 r. (410) (1 295) (1 705) (400) 2 619 24 532
Transakcje z właścicielami – Dywidenda (600)
Zysk netto 4 772
Straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych
w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody
(95) (95)
Nota 7.2 Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne 1 239 1 239
Nota 7.2 Kwota przeniesiona do wyniku finansowego z tytułu rozliczenia instrumentów
zabezpieczających
 432  432
Nota 11.2 Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia (422)
Nota 1.2 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (65)
Nota 5.1.1 Podatek odroczony  19 (317) (298)  80
Pozostałe całkowite dochody (76) 1 354 1 278 (342) (65)
Łączne całkowite dochody (76) 1 354 1 278 (342) (65) 4 772
Stan na dzień  31 grudnia 2022 r. (486)  59 (427) (742) 2 554 28 704
* W pozostałych całkowitych dochodach ujęto 18 mln PLN z tytułu reklasyfikacji wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody

Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Jednostka Dominująca jest zobowiązana do tworzenia obowiązkowych odpisów z zysku na kapitał zapasowy w celu pokrycia ewentualnych (przyszłych) lub istniejących strat w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż do czasu, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego zarejestrowanego. Tak utworzony kapitał zapasowy nie podlega podziałowi, może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitał zapasowy z tytułu obowiązkowego odpisu dokonanego przez jednostki Grupy Kapitałowej wynosił 806 mln PLN, z tego 667 mln PLN dotyczy Jednostki Dominującej, ujęty jest w zyskach zatrzymanych.

Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy zawarto w Nocie 12.2.

Wyniki wyszukiwania