Raport zintegrowany
2022

11.2 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

 Ogółem zobowiązania  Nagrody jubileuszowe  Odprawy emerytalno -rentowe  Ekwiwalent węglowy  Inne świadczenia
Stan na dzień 01.01.2021  3 169   585   485  1 966   133 
Nota 11.1 Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym  140   25  39  66  10
Koszty odsetek  41   7  6  26  2
Koszty bieżącego zatrudnienia  128   47  33  40  8
Zyski aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym (29)  (29)
Nota 8.2.2 Zyski aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach (694)  (45) (628) (21)
Wypłacone świadczenia (147)  (58) (37) (50) (2)
Stan na dzień 31.12.2021, z tego:  2 468   552   442  1 354   120 
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia  1   1
wykazane jako „zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” 2 467   552  441 1 354  120
Nota 11.1 Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym  179   52  44  72  11
Koszty odsetek  88   19  16  49  4
Koszty bieżącego zatrudnienia  98   40  28  23  7
Zyski aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym (7)  (7)
Nota 8.2.2 (Zyski)/Straty aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach  422  (20)  480 (38)
Wypłacone świadczenia (175)  (68) (33) (70) (4)
Zmiany z tytułu utraty kontroli nad jednostkami zależnymi (1)  (1)
Stan na dzień 31.12.2022, z tego:  2 893   536   432  1 836   89 
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia – 
wykazane jako „zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” 2 893   536  432 1 836  89

 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 2021 2020 2019 2018
Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 2 893 2 468 3 169 2 770 2 618
Główne założenia aktuarialne (Jednostki Dominującej) przyjęte dla celów wyceny na 31 grudnia 2022 r.:
2023 2024 2025 2026 2027 i następne
 – stopa dyskonta 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75%
 – stopa wzrostu cen węgla* 87,90% 5,90% 3,50% 2,50% 2,50%
 – stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia 19,60% 5,70% 5,00% 4,00% 4,00%
 – przewidywana inflacja 13,10% 5,90% 3,50% 2,50% 2,50%
 – przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń 16,00% 9,00% 5,00% 4,00% 4,00%
* Wzrost cen węgla w roku 2023 podano jako wartość średnią dla wszystkich Oddziałów Jednostki Dominującej. Na koniec roku 2022 ceny węgla w poszczególnych Oddziałach stanowiące podstawę dla ustalenia świadczenia były w przedziale 996,60 PLN/t – 1 792,00 PLN/t – w roku 2023 nastąpi wyrównanie ceny węgla do jednolitego poziomu 2 150 PLN za tonę, w roku 2024 i w następnych latach stopa wzrostu cen węgla została przyjęta na poziomie przewidywanej inflacji.
Główne założenia aktuarialne (Jednostki Dominującej) przyjęte dla celów wyceny na 31 grudnia 2021 r.:
2022 2023 2024 2025 2026 i następne
 – stopa dyskonta 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
 – stopa wzrostu cen węgla* 10,00% 3,60% 2,50% 2,50% 2,50%
 – stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia 7,50% 5,10% 4,00% 4,00% 4,00%
 – przewidywana inflacja 7,60% 3,60% 2,50% 2,50% 2,50%
 – przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń 8,00% 6,50% 4,00% 4,00% 4,00%
* Na koniec roku 2021 ceny węgla będące podstawą kalkulacji deputatów węglowych w poszczególnych Oddziałach Jednostki Dominującej były w przedziale 887,95 PLN/t – 983,60 PLN/t. w roku 2022 przyjęto założenie wzrostu cen węgla o 10%, , a w roku 2023 i w następnych latach stopa wzrostu cen węgla została przyjęta na poziomie przewidywanej inflacji.

Zmiana wartości zysków/strat aktuarialnych spowodowana jest zmianą założeń w zakresie wzrostu stopy dyskonta oraz wzrost cen węgla i przewidywanych przyszłych wzrostów  wynagrodzeń.

Do aktualizacji zobowiązań na koniec bieżącego okresu przyjęto parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, analizy wskaźników cen węgla i najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności długoterminowych obligacji skarbowych.

Podział zysków/strat aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w stosunku do założeń przyjętych na 31 grudnia 2021 r.
Zmiana założeń finansowych (7)
Zmiana założeń demograficznych ( 40)
Pozostałe zmiany  462
Razem (zyski)/straty aktuarialne   415 
Podział zysków/strat aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do założeń przyjętych na 31 grudnia 2020 r.
Zmiana założeń finansowych ( 713)
Zmiana założeń demograficznych ( 111)
Pozostałe zmiany  101
Razem (zyski)/straty aktuarialne  ( 723) 
Profil zapadalności zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
Rok zapadalności: Ogółem zobowiązania Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno – rentowe Ekwiwalent węglowy Inne świadczenia
2023  272   68  64  129  11
2024  251   54  63  129  5
2025  198   48  22  123  5
2026  189   44  26  114  5
2027  173   42  21  105  5
Pozostałe lata 1 810   282  234 1 236  58
Wartość zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022  2 893   538   430  1 836   89 
Profil zapadalności zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
Rok zapadalności: Ogółem zobowiązania Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno – rentowe Ekwiwalent węglowy Inne świadczenia
2022  161   57  39  55  10
2023  191   52  69  66  4
2024  129   41  20  64  4
2025  126   41  20  60  5
2026  125   39  24  57  5
Pozostałe lata 1 736   324  270 1 052  90
Wartość zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021  2 468   554   442  1 354   118 
Wyniki wyszukiwania