Raport zintegrowany
2022

12.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zasady rachunkowości oraz ważne oszacowania i założenia zaprezentowane w Części 2 i 10 mają zastosowanie do transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi.

Transakcje Grupy z jednostkami powiązanymi obejmują transakcje z:

  • wspólnym przedsięwzięciem Sierra Gorda S.C.M.,
  • jednostkami, nad którymi Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub wywiera na nie znaczący wpływ,
  • zarządem oraz organem nadzorującym (wynagrodzenia) – Nota 12.9.
Przychody operacyjne od jednostek powiązanych
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do wspólnego przedsięwzięcia 38 23
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 582 494
Przychody z innych transakcji od wspólnego przedsięwzięcia 376 69
Przychody z innych transakcji od pozostałych podmiotów powiązanych 11 11
Razem 1 007 597
Zakup od jednostek powiązanych
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Zakup usług, towarów i materiałów 32 30
Inne transakcje zakupu 3 2
Razem 35 32
Należności od odbiorców oraz pozostałe należności od podmiotów powiązanych
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Od wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. (pożyczki) 9 603 8 314
Od wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. (pozostałe) 69 66
Od pozostałych podmiotów powiązanych 5 3
Razem 9 677 8 383
Zobowiązania wobec dostawców oraz pozostałe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Stan na 31.12.2022 Stan na 31.12.2021
Wobec wspólnego przedsięwzięcia 58 58
Wobec pozostałych podmiotów powiązanych 2 1
Razem 60 59

Skarb Państwa stanowi podmiot kontrolujący KGHM Polska Miedź S.A. na najwyższym szczeblu. Spółka korzysta ze zwolnienia z ujawniania szczegółowego zakresu informacji na temat transakcji z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ (MSR 24.25).

Zgodnie z zakresem MSR 24.26 na dzień 31 grudnia 2022 r. i w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Grupa Kapitałowa realizowała następujące transakcje z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę wyróżniające się ze względu na istotę i kwotę:

  • z tytułu umowy o ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobycia kopalin oraz poszukiwania i rozpoznania kopalin – saldo zobowiązania w wysokości 229 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 228 mln PLN), w tym opłaty z tytułu użytkowania górniczego w celu wydobycia kopalin rozpoznane w kosztach w wysokości 31 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 30 mln PLN),
  • z tytułu umowy o świadczenie usług w zakresie faktoringu dłużnego ze spółką PEKAO FAKTORING SP. Z O.O., – zobowiązanie w wysokości 18 mln PLN, koszty z tytułu odsetek w wysokości 3 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązanie w wysokości 68 mln PLN oraz koszty z tytułu odsetek od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 6 mln PLN),
  • pozostałe transakcje i operacje gospodarcze dotyczące wymiany walut spot, lokowania środków pieniężnych, udzielania kredytów, gwarancji oraz akredytyw (w tym akredytyw dokumentowych), prowadzenia rachunków bankowych, obsługi inkasa dokumentowego, obsługi funduszy celowych oraz zawierania transakcji na walutowym rynku terminowym z bankami powiązanymi ze Skarbem Państwa,
  • z tytułu zbycia na rzecz Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. wszystkich posiadanych udziałów spółki INTERFERIE S.A. i Interferie Medical SPA sp. z o.o. przychody w kwocie 167 mln PLN, szczegóły zaprezentowano w Nocie 9.8.2.

Spółki Skarbu Państwa mogą nabywać obligacje emitowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Pozostałe transakcje zawarte przez Grupę Kapitałową z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ, wchodziły w zakres normalnych, codziennych operacji gospodarczych. Transakcje te dotyczyły:

  • zakupu produktów (energii, paliw, usług) na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej. Obroty z tytułu tych transakcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosły 2 914 mln PLN (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 1 663 mln PLN), nierozliczone salda zobowiązań z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 340 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 224 mln PLN),
  • sprzedaży do Spółek Skarbu Państwa. Obroty z tej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosły 430 mln PLN (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 146 mln PLN), nierozliczone salda należności z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 241 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 r. 24 mln PLN).
Wyniki wyszukiwania