Raport zintegrowany
2022

12.2 Dywidendy wypłacone

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zgodnie z Uchwałą Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., w kwocie 5 169 mln PLN, wypracowany zysk podzielono w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 600 mln PLN (3,00 PLN/akcję) oraz przekazanie kwoty 4 569 mln PLN na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło dzień dywidendy za rok 2021 na dzień 7 lipca 2022 r., termin wypłaty dywidendy za rok 2021 na dzień 14 lipca 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., w kwocie 1 779 mln PLN, wypracowany zysk podzielono w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 300 mln PLN (1,50 PLN/akcję) oraz przekazanie kwoty 1 479 mln PLN na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło dzień dywidendy za rok 2020 na dzień 21 czerwca 2021 r., termin wypłaty dywidendy za rok 2020 na dzień 29 czerwca 2021 r.

Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi.

Na dzień publikacji nie została podjęta decyzja o wypłacie dywidendy i podziale zysku za rok 2022.

Wyniki wyszukiwania